766/1992

Annettu Helsingissä 3 päivänä elokuuta 1992

Laki kemikaalilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 14 päivänä elokuuta 1989 annetun kemikaalilain (744/89) 61 a §,

sellaisena kuin se on 17 päivänä tammikuuta 1991 annetussa laissa (84/91), sekä

muutetaan 5 §:n 1 momentti, 11 §:n 5 momentti, 20 §:n 1 momentti, 21-23 §, 39 §:n 1 momentti, 40 §, 41 §:n 1 momentin 3 kohta, 43 §:n 2 momentti, 55 §:n 2 momentti ja 57 §,

sellaisina kuin ne ovat mainitussa 17 päivänä tammikuuta 1991 annetussa laissa, seuraavasti:

5 §
Valvontaviranomaiset keskushallinnossa

Tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamisen ylin valvonta kuuluu kemikaalien aiheuttamien ympäristöhaittojen ehkäisemisen ja torjunnan osalta vesi- ja ympäristöhallitukselle.


11 §
Terveydelle vaarallinen kemikaali

Sosiaali- ja terveysministeriö ratkaisee tarvittaessa yksittäistapauksessa, onko kemikaali terveydelle vaarallinen sekä miten terveydelle vaarallinen kemikaali luokitellaan.

20 §
Ilmoitusvelvollisuus

Valmistajan tai maahantuojan on tehtävä sosiaali- ja terveysministeriölle ilmoitus uudesta aineesta ennen sen maahantuonnin, myynnin tai muun luovuttamisen aloittamista. Ilmoitus on tehtävä myös valmisteen sisältämästä uudesta aineesta.


21 §
Luovutusrajoitukset

Uutta ainetta tai sitä sisältävää valmistetta ei saa luovuttaa ennen kuin on kulunut 45 vuorokautta 20 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen tekemisestä. Sosiaali- ja terveysministeriö voi sallia maahantuonnin, myynnin tai muun luovuttamisen ennen määräajan päättymistä.

Jos sosiaali- ja terveysministeriö kehottaa ilmoituksen tekijää täydentämään puutteellista ilmoitusta, 1 momentissa tarkoitettu määräaika alkaa siitä, kun täydennetty ilmoitus on saapunut sosiaali- ja terveysministeriöön.

22 §
Muutosilmoitus

Valmistajan tai maahantuojan on tehtävä sosiaali- ja terveysministeriölle muutosilmoitus, jos hän saa uutta tietoa 20 §:ssä tarkoitetusta aineesta tai sen terveys- ja ympäristövaikutuksista taikka jos aineen tai sitä sisältävän valmisteen käyttötarkoitus tai valmistus- ja maahantuontimäärät muuttuvat olennaisesti.

23 §
Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö voi velvoittaa uuden aineen tai sitä sisältävän valmisteen valmistajan tai maahantuojan toimittamaan ilmoituksessa vaadittavien tietojen lisäksi tarvittavia tietoja aineesta ja sen ominaisuuksista ja vaikutuksista sekä tekemään uusia selvityksiä näistä seikoista, jos se katsotaan välttämättömäksi aineesta aiheutuvan vaaran arvioimiseksi.

39 §
Ilmoitusvelvollisuus

Valmistajan tai maahantuojan, joka luovuttaa myrkyllistä tai erittäin myrkyllistä kemikaalia vähittäismyyntiin, on ilmoitettava kemikaalista sosiaali- ja terveysministeriölle ennen kemikaalin jakelun aloittamista.


40 §
Luovutuskiellot ja -rajoitukset

Sosiaali- ja terveysministeriö voi kieltää myrkyllisen tai erittäin myrkyllisen kemikaalin luovuttamisen vähittäismyyntiin, jos kemikaali ominaisuuksiensa, käyttötapansa tai muun erityisen syyn vuoksi voi aiheuttaa merkittävää haittaa terveydelle.

Sosiaali- ja terveysministeriö voi 1 momentissa mainitusta syystä kiellon asemesta asettaa ehtoja myrkyllisen tai erittäin myrkyllisen kemikaalin luovuttamiselle vähittäismyyntiin.

41 §
Asetuksenantovaltuus

Tarkemmat säännökset 39 §:ssä tarkoitetusta ilmoitusvelvollisuudesta sekä terveydelle vaarallisen kemikaalin luovuttamisesta vähittäismyyntiin annetaan asetuksella. Asetuksella voidaan myös säätää:


3) sosiaali- ja terveysministeriön oikeudesta määrätä, mitä kemikaaleja pidetään huumaavina liuottimina; sekä


43 §
Kemikaalin käsittelyn kieltäminen

Jos 1 momentissa tarkoitetun haitan torjuminen edellyttää pikaisia toimenpiteitä, sosiaali- ja terveysministeriö voi terveyshaittojen ja vesi- ja ympäristöhallitus ympäristöhaittojen osalta tilapäisesti määrätä tarvittavista kielloista ja rajoituksista. Asia on tällöin viivytyksettä saatettava valtioneuvoston päätettäväksi.

55 §
Muutoksenhaku

Sosiaali- ja terveysministeriön tai vesi- ja ympäristöhallituksen määräämästä 43 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tilapäisestä kiellosta tai rajoituksesta ei saa valittaa. Valvontaviranomaisen 51 §:n nojalla tekemästä uhkasakon asettamista koskevasta päätöksestä ei saa erikseen valittaa.

57 §
Testauslaboratoriot

Tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten edellyttämän, viranomaisille toimitetun kemikaalien fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia sekä terveys- ja ympäristövaikutuksia koskevan tutkimuksen tulee olla tehty laboratoriossa, jonka sosiaali- ja terveysministeriö on hyväksynyt valtuutetuksi testauslaboratorioksi tai joka muutoin noudattaa hyvää laboratoriokäytäntöä. Laboratorion henkilökunnan tulee olla pätevää ja tilojen ja laitteiden tarkoitukseen soveltuvia.

Sosiaali- ja terveysministeriö voi liittää laboratorion hyväksymiseen ehtoja, rajoituksia ja ohjeita.

Valtuutetun testauslaboratorion on ilmoitettava toiminnassaan tapahtuvista oleellisista muutoksista sosiaali- ja terveysministeriölle.

Sosiaali- ja terveysministeriö voi peruuttaa testauslaboratorion hyväksymisen, jos laboratorio ei enää täytä hyväksymisen edellytyksiä tai se ei noudata sen toiminnalle asetettuja ehtoja, rajoituksia tai ohjeita.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1992.

HE 54/92
StVM 13/92

Helsingissä 3 päivänä elokuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.