746/1992

Annettu Helsingissä 3 päivänä elokuuta 1992

Laki kansanterveyslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 28 päivänä tammikuuta 1972 annetun kansanterveyslain (66/72) 5 §:n 3 momentti, 6 a, 10 ja 13 §, 15 a §:n 3 momentti sekä 20, 21 a, 21 b, 21 c ja 41 §,

sellaisina kuin niistä ovat 5 §:n 3 momentti ja 41 § 17 päivänä tammikuuta 1991 annetussa laissa (71/91), 6 a § 12 päivänä heinäkuuta 1985 annetussa laissa (598/85), 13 ja 21 b § 17 päivänä syyskuuta 1982 annetussa laissa (684/82), 15 a §:n 3 momentti 2 päivänä syyskuuta 1976 annetussa laissa (788/76), 20 § 19 päivänä joulukuuta 1980 annetussa laissa (930/80), 21 a § muutettuna 4 päivänä tammikuuta 1980 ja 5 päivänä elokuuta 1983 annetuilla laeilla (2/80 ja 674/83) sekä mainitulla 17 päivänä syyskuuta 1982 annetulla lailla ja 21 c § 31 päivänä tammikuuta 1992 annetussa laissa (74/92),

muutetaan 6, 9, 11 ja 12 §, 14 §:n 1 momentin johdantokappale sekä 4, 5, 7 ja 8 kohta, 14 a §:n 1 momentin johdantokappale, 19 ja 21 §, 47 §:n 1 momentti ja 48 §

sellaisina kuin niistä ovat 6 § muutettuna 23 päivänä joulukuuta 1988 ja 19 päivänä huhtikuuta 1991 annetuilla laeilla (1183/88 ja 730/91), 11 § 29 päivänä syyskuuta 1978 annetussa laissa (744/78), 14 §:n 1 momentin johdantokappale, 14 a §:n 1 momentin johdantokappale ja 19 § mainitussa 17 päivänä syyskuuta 1982 annetussa laissa, 14 §:n 1 momentin 4 ja 5 kohta 2 päivänä syyskuuta 1976 annetussa laissa (788/76) sekä 7 ja 8 kohta mainitussa 17 päivänä tammikuuta 1991 annetussa laissa, 21 § muutettuna mainitulla 29 päivänä syyskuuta 1978 annetulla lailla sekä 24 päivänä elokuuta 1979 ja 14 päivänä joulukuuta 1990 annetuilla laeilla (675/79 ja 1117/90) ja 47 §:n 1 momentti 10 päivänä maaliskuuta 1989 annetussa laissa (257/89), sekä

lisätään 14 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainituilla 2 päivänä syyskuuta 1976, 17 päivänä syyskuuta 1982, 14 päivänä joulukuuta 1990 ja 17 päivänä tammikuuta 1991 annetuilla laeilla sekä 29 päivänä marraskuuta 1985 annetulla lailla (903/85), uusi 9 kohta, seuraavasti:

6 §

Kansanterveystyön toimeenpanoon kuuluvista tehtävistä huolehtii kunnan määräämä monijäseninen toimielin (toimielin), jonka sen lisäksi, mitä tässä laissa säädetään, on huolehdittava niistä tehtävistä, jotka muissa laeissa on säädetty terveyslautakunnan tai terveydenhoitolautakunnan tehtäväksi. Yksilön elinympäristöön kohdistuva terveydenhoito ja siihen liittyvä toiminta voidaan kuitenkin antaa myös muun toimielimen tai sen jaoston tehtäväksi.

Milloin kansanterveystyöstä huolehtii kuntainliitto, sen on asetettava 1 momentissa tarkoitettu toimielin yhteisesti jäsenkuntia varten. Jos kuntainliittoon on yhden tai useamman jäsenkunnan ympäristönsuojelulautakunnan tehtäviä varten asetettu toimielimen lisäksi erityinen lautakunta, sen tehtäväksi voidaan kyseisten jäsenkuntien osalta antaa myös yksilön elinympäristöön kohdistuva terveydenhuolto ja siihen liittyvä toiminta.

Toimielimen jaostolle voidaan antaa ratkaistavaksi muitakin kuin kunnallislain 71 a §:n 1 momentissa tarkoitettuja asioita.

9 §

Valtion virkamies, jonka tehtäviin kuuluu kansanterveystyön ohjaus ja valvonta, ei ole virka-alueellaan vaalikelpoinen 6 §:n 1 momentissa tarkoitettuun toimielimeen.

11 §

Edellä 6 §:n 1 momentissa tarkoitetulla toimielimellä on oikeus saada tehtävänsä hoitamista varten tarvitsemiaan tietoja valtion, seurakunnan ja kunnallisilta viranomaisilta, 14 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa työnantajalta sekä kaikilta niiltä, jotka suorittavat kansanterveystyötä, jollei salassapitovelvollisuutta koskevista säännöksistä muuta johdu.

12 §

Edellä 6 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen alaisella viranhaltijalla on oikeus suorittaa toimialaansa kuuluvia tarkastuksia kaikkialla, missä on aihetta epäillä ilmenevän terveydellistä vaaraa tai haittaa. Asunnontarkastuksesta säädetään kuitenkin erikseen.

14 §

Kansanterveystyöhön kuuluvina tehtävinä kunnan tulee:


4) ylläpitää hammashuoltoa, johon luetaan valistus- ja ehkäisytoiminta sekä kunnan asukkaiden hampaiden tutkimus ja hoito siinä laajuudessa kuin asetuksella tarkemmin säädetään;

5) ylläpitää kouluterveydenhuoltoa, johon luetaan kunnassa sijaitsevien peruskoulujen sekä lukioiden terveydellisten olojen valvonta ja niiden oppilaiden terveydenhoito sekä oppilaan terveydentilan toteamista varten tarpeellinen erikoistutkimus, niin kuin viimeksi mainitusta asetuksella tarkemmin säädetään;


7) tuottaa kunnan alueella sijaitsevissa työ- ja toimipaikoissa työskenteleville työntekijöille työnantajan järjestettäväksi työterveyshuoltolain 2 §:ssä tai muissa säädöksissä säädettyjä ja niiden nojalla määrättyjä työterveyshuoltopalveluja;

8) järjestää kunnan alueella toimiville yrittäjille ja muille omaa työtään tekeville soveltuvin osin työterveyshuoltolain 2 §:ssä ja sen nojalla annetuissa säännöksissä tai määräyksissä tarkoitettua työterveyshuoltoa; sekä

9) järjestää seulontaa ja muita joukkotarkastuksia siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään.


14 a §

Sen lisäksi mitä 14 §:ssä säädetään, kunnan, jonka tehtäväksi se asetuksella säädetään, tulee kansanterveystyöhön kuuluvina tehtävinä:


19 §

Kunnan tämän lain nojalla järjestämään toimintaan sovelletaan sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annettua lakia (733/92), jollei lailla toisin säädetä.

21 §

Tämän lain mukaisista palveluista voidaan periä maksuja siten kuin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa (734/92) säädetään.

47 §

Muutosta 6 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen päätökseen haetaan valittamalla lääninoikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta.


48 §

Edellä 6 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen päätös saadaan panna täytäntöön, ennen kuin se on saanut lainvoiman, siten kuin kunnallislain 146 §:ssä säädetään. Sanotun säännöksen estämättä voidaan päätös muutoksenhausta huolimatta panna täytäntöön, jos se on laadultaan sellainen, että se on viivytyksettä täytäntöönpantava, tai jos päätöksen voimaantulemista ei voida terveydenhoidollisista syistä siirtää tuonnemmaksi ja toimielin on määrännyt päätöksen heti täytäntöönpantavaksi.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 216/91
HaVM 7/92

Helsingissä 3 päivänä elokuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.