669/1992

Annettu Helsingissä 20 päivänä heinäkuuta 1992

Asetus maanpuolustusopistosta

Puolustusministerin esittelystä säädetään puolustusvoimista 31 päivänä toukokuuta 1974 annetun lain (402/74) 4 a §:n nojalla, sellaisena kuin se on 5 päivänä kesäkuuta 1992 annetussa laissa (490/92):

1 luku

Yleisiä säännöksiä

1 §

Maanpuolustusopisto suunnittelee ja järjestää opistoupseerin tutkintoon johtavan opetuksen. Tätä opetusta voidaan antaa muuallakin kuin maanpuolustusopistossa.

Maanpuolustusopistossa voidaan järjestää myös jatko- ja täydennyskursseja opistoupseereille sekä antaa koulutusta muulle puolustusvoimien henkilöstölle siten kuin pääesikunta siitä erikseen määrää.

2 luku

Hallinto

2 §

Maanpuolustusopisto on pääesikunnan alainen.

3 §

Maanpuolustusopiston opetuksen järjestelystä, oppilasvalintamenettelystä, oppiaineista, tutkintovaatimuksista, arvostelumenettelystä ja tarvittaessa muistakin opiston toimintaa koskevista asioista määrätään pääesikunnan vahvistamassa johtosäännössä.

4 §

Maanpuolustusopiston opetustyötä, hallintoa ja muuta toimintaa johtaa, ohjaa ja valvoo maanpuolustusopiston johtaja. Maanpuolustusopiston johtaja ohjaa myös muualla kuin maanpuolustusopistossa toimeenpantavaa opistoupseerin tutkintoon johtavaa koulutusta johtosäännössä tarkemmin määrättävällä tavalla.

Hallintoa koskevia tarkempia määräyksiä annetaan opiston johtajan vahvistamassa työjärjestyksessä.

5 §

Maanpuolustusopiston johtajan tukena opetuksen kehittämistä koskevissa asioissa on neuvottelukunta sekä tutkintojen suoritusta ja opiskelijoiden arvostelua sekä opiskelijan erottamista ja opintojen keskeyttämistä koskevissa asioissa opettajaneuvosto.

Neuvottelukunnan ja opettajaneuvoston asettamisesta, kokoonpanoista ja tehtävistä määrätään maanpuolustusopiston johtosäännössä.

3 luku

Opistoupseerin tutkinto

6 §

Opistoupseerin tutkintoon johtava koulutus järjestetään kaksi ja puoli vuotta kestävänä kurssina. Kurssiin voi sisältyä enintään kuusi kuukautta kestävä harjoittelujakso.

7 §

Opistoupseerin tutkintoon johtavaan koulutukseen voidaan hyväksyä hakija, joka:

1) on suorittanut vähintään kouluasteen ammatillisen tutkinnon, lukion oppimäärän tai sotilassoittajan tutkinnon;

2) on saanut reservin aliupseerin tai upseerin koulutuksen;

3) on enintään 25-vuotias;

4) on henkisen ja fyysisen kuntonsa ja terveytensä sekä elämäntapojensa puolesta opistoupseerin ammattiin sopiva; sekä

5) on suorittanut hyväksytysti pääesikunnan määräämät soveltuvuustestit ja kokeet.

Erityisistä syistä voidaan 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetusta ikärajasta poiketa.

Opiskelijat hyväksyy maanpuolustusopiston johtaja pääesikunnan määräämien perusteiden ja johtosäännössä määrätyn valintajärjestelmän mukaisesti.

8 §

Opistoupseerin tutkintoa varten opiskelijan tulee:

1) osoittaa saavuttaneensa maanpuolustusopiston johtosäännössä edellytetyt tutkinnon tavoitteiden mukaiset tiedot ja suorittaneensa vaadittavan käytännön harjoittelun ainakin seuraavissa oppiaineissa: johtamisoppi, taktiikka, kasvatus- ja opetusoppi, puolustushaaraoppi, huolto-oppi, sotatekniikka, hallinto ja liikuntakasvatus; sekä

2) suorittaa kurssi ainakin matematiikassa, fysiikassa, yleisessä tekniikassa, äidinkielessä, toisessa kotimaisessa kielessä ja yhdessä vieraassa kielessä.

4 luku

Maanpuolustusopistossa annettava muu koulutus

9 §

Opistoupseerin jatko- ja täydennyskurssien sekä muun maanpuolustusopistossa toimeenpantavan koulutuksen pääsyvaatimuksista, opetustavoitteista ja oppisisällöstä määrää pääesikunta.

5 luku

Opiskelijat

10 §

Opistoupseerin tutkintoja suorittamaan ja jatko- ja täydennyskursseille hyväksyttävien opiskelijoiden kurssikohtaisen lukumäärän päättää pääesikunta.

11 §

Opiskelijoiden opintosuoritukset arvostellaan maanpuolustusopiston johtosäännössä yksilöityjen arvosteluperusteiden mukaisesti.

Opiskelijalla on oikeus saada tieto arvosteluperusteiden soveltamisesta häneen.

12 §

Arvosteluun tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen oikaisua arvostelun suorittaneelta opettajalta tai, milloin kysymys on todistukseen annetusta arvosanasta, maanpuolustusopiston johtajalta. Oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin opiskelijalla on ollut tilaisuus saada arvostelun tulokset sekä arvosteluperusteiden soveltaminen omalta kohdalta tietoonsa.

Opettajan tekemään päätökseen tyytymätön voi saattaa asian maanpuolustusopiston johtajan käsiteltäväksi 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut päätöksestä tiedon. Ennen päätöksen tekoa asiassa johtajan on kuultava opettajaneuvostoa.

13 §

Opiskelijan opiskelu voidaan keskeyttää sairauden vuoksi, riittävän edistyksen puuttuessa tai muusta pätevästä syystä.

Jos opiskelija on syyllistynyt rikokseen tai muuten sopimattomaan käyttäytymiseen, hänet voidaan erottaa maanpuolustusopistosta.

Opiskelijan opiskelun keskeyttää tai hänet erottaa maanpuolustusopiston johtaja.

Ennen opiskelun keskeyttämistä tai erottamista on asianomaista opiskelijaa ja opettajaneuvostoa kuultava. Opiskelun keskeyttämisen tai erottamisen syy on ilmoitettava opiskelijalle.

14 §

Maanpuolustusopiston opiskelijalle annetaan opiskelun ajaksi korvauksetta opetus, majoitus, muonitus, vaatetus sekä opinto- ja harjoitusvälineet. Milloin opiskelija ei ole virkasuhteessa valtioon, määrää puolustusministeriö terveydenhuollosta, päivärahasta, matkakustannusten korvauksesta sekä erinäisten palvelustehtävien aiheuttamasta vastuusta ja vaarasta maksettavista palkkioista.

15 §

Maanpuolustusopistossa voi toimia oppilaskunta, johon voivat kuulua kaikki maanpuolustusopistossa opintoja suorittavat henkilöt.

Oppilaskunnan tarkoituksena on edistää jäsentensä maanpuolustustahtoa sekä tukea ja kehittää heidän harrastustoimintaansa.

Oppilaskunnan säännöt vahvistaa maanpuolustusopiston johtaja.

16 §

Opistoupseerin tutkintoon johtavaan koulutukseen pyrkivän on annettava kirjallinen sitoumus siitä, että hän, jos hänet hyväksytään opiskelijaksi, palvelee puolustusvoimissa tai rajavartiolaitoksessa tutkinnon suorittamispäivästä lukien puolustusministeriön määräämän vähimmäisajan.

Jos asianomainen palvelussitoumusaikanaan irtisanoutuu tai irtisanotaan muun syyn kuin sairauden vuoksi, hänen on korvattava opiskelustaan valtiolle aiheutuneet kustannukset niin kuin puolustusministeriö tarkemmin määrää.

6 luku

Erinäisiä säännöksiä

17 §

Milloin opistoupseerin tutkintoon johtavaa opetusta tai opistoupseerin jatko- ja täydennyskursseja järjestetään muualla kuin maanpuolustusopistossa, on soveltuvin osin noudatettava, mitä maanpuolustusopistosta on säädetty.

18 §

Opiston opiskelijavalintaan tyytymätön hakija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua opiston johtajalta 14 päivän kuluessa valinnan tuloksen julkistamisesta.

19 §

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa puolustusministeriö.

7 luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

20 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Toimiupseerin ylempää virkatutkintoa varten annettavaan koulutukseen, joka on aloitettu ennen elokuun 15 päivää 1993, sovelletaan kuitenkin edelleen sotilasopetuslaitoksista ja niissä suoritettavista tutkinnoista annettua asetusta (479/74).

Helsingissä 20 päivänä heinäkuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Puolustusministeri
Elisabeth Rehn

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.