629/1992

Annettu Helsingissä 8 päivänä heinäkuuta 1992

Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 1 a §:n kumoamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Täten kumotaan 9 päivänä helmikuuta 1962 annetun lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain (134/62) 1 a §, sellaisena kuin se on 14 päivänä heinäkuuta 1969 annetussa laissa (470/69).

2 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 1 a §:n 2-5 momenttia, sellaisina kuin ne ovat voimassa tämän lain voimaan tullessa, sovelletaan kuitenkin sanotun lain 1 a §:n 2 momentin piiriin kuuluvan henkilön ennen tämän lain voimaantuloa määräytyvään eläketurvaan.

3 §

Henkilö, joka kuuluu tämän lain voimaan tullessa lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 1 a §:n 2 momentin piiriin, sellaisena kuin se on voimassa tämän lain voimaan tullessa, on velvollinen tämän lain voimaantulosta lukien ottamaan itselleen maatalousyrittäjien eläkelain (467/69) tai yrittäjien eläkelain (468/69) mukaisen vakuutuksen edellyttäen, että hän täyttää maatalousyrittäjien eläkelaissa tai yrittäjien eläkelaissa tarkoitetut vakuuttamisen edellytykset. Tällöin otetaan maatalousyrittäjien eläkelain 1 §:n 3 momentin 1 kohdassa tai yrittäjien eläkelain 1 §:n 3 momentin 1 kohdassa tarkoitettua neljän kuukauden aikaa laskettaessa mukaan myös välittömästi ennen tämän lain voimaantuloa yhdenjaksoisesti jatkunut lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 1 a §:ssä tarkoitettu yrittäjätoiminta.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun henkilön on otettava maatalousyrittäjien eläkelain tai yrittäjien eläkelain mukainen vakuutus kuuden kuukauden kuluessa tämän lain voimaantulosta, jos hänen vakuuttamisvelvollisuutensa on alkanut sanottuna aikana.

4 §

Sen estämättä, mitä maatalousyrittäjien eläkelain 8 g §:n 1 momentissa ja yrittäjien eläkelain 7 §:n 2 momentissa säädetään, voidaan 3 §:n 1 momentissa tarkoitetulle henkilölle maatalousyrittäjien eläkelain tai yrittäjien eläkelain nojalla vahvistettu työtulo muuttaa takautuvasti tämän lain voimaantulosta lukien edellyttäen, että työtulon tarkistamista koskeva hakemus tehdään vuoden kuluessa tämän lain voimaantulosta.

5 §

Edellä 3 §:n 1 momentissa tarkoitettuun henkilöön, joka siirtyy yrittäjien eläkelain piiriin, ei sovelleta sanotun lain 9 §:n 2 momenttia.

HE 76/92
StVM 7/92

Helsingissä 8 päivänä heinäkuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Elisabeth Rehn

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.