624/1992

Annettu Helsingissä 8 päivänä heinäkuuta 1992

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 8 päivänä elokuuta 1986 annetun lain (609/86) 8 §:n 3 momentti, 9 §:n otsikko ja 14 §:n 1 momentti sekä

lisätään 8 §:n 2 momenttiin uusi 1 kohta, jolloin nykyinen 1-3 kohta siirtyvät 2-4 kohdaksi, ja 9 §:ään uusi 1 momentti, jolloin nykyinen 1 momentti siirtyy 2 momentiksi, seuraavasti:

8 §
Syrjintä työelämässä

Työnantajan menettelyä on samoin pidettävä syrjintänä, jos työnantaja:

1) jättää muissa kuin 1 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa työnhakijan palvelukseen ottamatta tai rajoittaa työntekijän palvelussuhteen kestoa tai sen jatkumista tämän sukupuolen perusteella, jollei työnantaja voi osoittaa, että hänen menettelyynsä on työn tai tehtävän laadusta johtuva hyväksyttävä syy.


Työnantajan ei ole katsottava rikkoneen 2 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitettua syrjinnän kieltoa, jos hän voi osoittaa, että hänen menettelynsä on johtunut muusta, hyväksyttävästä seikasta kuin työntekijän sukupuolesta.

9 §
Täydentävä säännös syrjinnästä

Edellä 7 ja 8 §:ssä tarkoitettua sukupuoleen perustuvaa syrjintää on eri asemaan asettaminen tai joutuminen myös raskauden tai synnytyksen vuoksi. Tässä laissa tarkoitettuna sukupuoleen perustuvana syrjintänä on pidettävä myös eri asemaan asettamista tai joutumista vanhemmuuden, perheenhuoltovelvollisuuden taikka muun välillisesti sukupuoleen liittyvän syyn johdosta.


14 §
Syrjivän ilmoittelun kieltäminen

Työ- tai koulutuspaikkaa ei saa ilmoittaa vain joko naisten tai miesten haettavaksi, jollei tähän ole työn tai tehtävän laadusta johtuvaa painavaa ja hyväksyttävää syytä taikka tämä perustu 9 §:n 2 momentin 4 kohdassa tarkoitetun suunnitelman toteuttamiseen.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1992.

HE 63/92
SuVM 4/92
TyVM 2/92

Helsingissä 8 päivänä heinäkuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Elisabeth Rehn

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.