597/1992

Annettu Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 1992

Asetus eräistä poikkeuksista ammatillisia oppilaitoksia koskeviin säännöksiin

Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisista oppilaitoksista 10 päivänä huhtikuuta 1987 annetun lain (487/87) 21 ja 41 §:n sekä ammatillisten oppilaitosten oppilaiden opintososiaalisista eduista 3 päivänä kesäkuuta 1983 annetun lain (498/83) 2 §:n 3 momentin nojalla sellaisina kuin niistä ovat ammatillisista oppilaitoksista annetun lain 21 § 15 päivänä kesäkuuta 1990 annetussa laissa (565/90) ja ammatillisten oppilaitosten oppilaiden opintososiaalisista eduista annetun lain 2 §:n 3 momentti 28 päivänä joulukuuta 1990 annetussa laissa (1377/90):

1 §

Ammattioppilaitoksista annetun asetuksen 17 a §:ssä, hotelli- ja ravintolaoppilaitoksista annetun asetuksen 17 a §:ssä, kauppaoppilaitoksista annetun asetuksen 17 a §:ssä, koti- ja laitostalousoppilaitoksista annetun asetuksen 17 a §:ssä, käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksista annetun asetuksen 17 a §:ssä, maatalousalan oppilaitoksista annetun asetuksen 17 a §:ssä, merenkulkuoppilaitoksista annetun asetuksen 16 a §:ssä, metsä- ja puutalousoppilaitoksista annetun asetuksen 16 a §:ssä, sosiaalialan oppilaitoksista annetun asetuksen 17 a §:ssä, taide- ja viestintäkulttuurioppilaitoksista annetun asetuksen 18 §:ssä, teknillisistä oppilaitoksista annetun asetuksen 17 a §:ssä ja terveydenhuolto-oppilaitoksista annetun asetuksen 17 a §:ssä säädettyä opiskelijalle pakollisten aineiden opetustuntimäärää vähennetään peruskoulupohjaisessa kouluasteen ammatillisessa koulutuksessa kolmella ja ylioppilaspohjaisessa sekä opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen koulutuksessa viidellä tunnilla viikossa lukuunottamatta peruskoulupohjaisen koulutuksen ensimmäisiä vuosiluokkia ja ammatillista erityisopetusta. Itsenäisen opiskelun osuutta lisätään opetustuntien vähennystä vastaavasti.

Vapaaehtoisen opetuksen ja tukiopetuksen määrä oppilaitoksessa ei saa ylittää mainittuun opetukseen lukuvuonna 1991-92 käytettyä opetustuntimäärää.

2 §

Sen estämättä, mitä ammattioppilaitoksista annetun asetuksen 22 §:ssä, hotelli- ja ravintolaoppilaitoksista annetun asetuksen 22 §:ssä, kauppaoppilaitoksista annetun asetuksen 21 §:ssä, koti- ja laitostalousoppilaitoksista annetun asetuksen 22 §:ssä, käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksista annetun asetuksen 22 §:ssä, maatalousalan oppilaitoksista annetun asetuksen 22 §:ssä, merenkulkuoppilaitoksista annetun asetuksen 21 §:ssä, metsä- ja puutalousoppilaitoksista annetun asetuksen 21 §:ssä, sosiaalialan oppilaitoksista annetun asetuksen 21 §:ssä, taide- ja viestintäkulttuurioppilaitoksista annetun asetuksen 22 §:ssä, teknillisistä oppilaitoksista annetun asetuksen 21 §:ssä ja terveydenhuolto-oppilaitoksista annetun asetuksen 21 §:ssä säädetään, oppilaitoksen käytettävissä olevaa tuntimäärää on 1 §:ssä säädettyä vastaavasti supistettava. Näin laskettua tuntimäärää saadaan käyttää myös itsenäisen opiskelun ohjaamiseen.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa mainittujen säännösten 2 momentissa säädetään, opetustuntimäärän laskemisessa huomioon otettavan ensimmäisen vuosiluokan vähimmäiskokoa korotetaan kahdella opiskelijalla, ei kuitenkaan erityisopetuksessa eikä koulutuksessa, jota järjestetään vain yhdessä oppilaitoksessa.

3 §

Poiketen siitä, mitä ammatillisten oppilaitosten oppilaiden opintososiaalisista eduista annetun asetuksen 1 §:n 1 momentissa säädetään,iltaopetuksessa oleviin oppilaisiin ei sovelleta ammatillisten oppilaitosten oppilaiden opintososiaalisista eduista annetun lain 5 §:n säännöstä.

4 §

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa opetusministeriö.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1992 ja sitä sovelletaan lukuvuosina 1992-93 ja 1993-94. Asetuksen 1 §:n 2 momentin ja 3 §:n säännöksiä sekä kunnallisten ja yksityisten oppilaitosten osalta 2 §:n säännöksiä sovelletaan kuitenkin vuoden 1992 loppuun.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.