596/1992

Annettu Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 1992

Asetus taideteollisen alan korkeakoulututkinnoista annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

kumotaan taideteollisen alan korkeakoulututkinnoista 1 päivänä joulukuuta 1978 annetun asetuksen (948/78) 22 ja 23 §,

näistä 23 § sellaisena kuin se on osittain muutettuna 24 päivänä elokuuta 1990 annetulla asetuksella (729/90), sekä

muutetaan 2 §, 3 §:n 2 ja 4 momentti, 10 §:n 3 momentti, 15 §:n 1 momentti, 18 §:n 2 momentti, 19, 20, 21 ja 27 §,

näistä 2 §, 3 §:n 2 ja 4 momentti, 15 §:n 1 momentti, 18 §:n 2 momentti ja 27 § sellaisina kuin ne ovat mainitussa 24 päivänä elokuuta 1990 annetussa asetuksessa, seuraavasti:

2 §

Taideteollisen alan korkeakouluasteen tutkintoja voidaan suorittaa taideteollisessa korkeakoulussa ja Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa, jäljempänä korkeakoulu.

3 §

Koulutusohjelma on taideteollisen korkeakoulun eri laitosten tai Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan ja muiden tiedekuntien yhteistyössä suunnittelema ja järjestämä tavoitteellinen opintokokonaisuus, joka suuntautuu johonkin taiteellista ja tieteellistä asiantuntemusta edellyttävään ammatilliseen tehtäväalueeseen ja sen kehittämiseen.


Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa taiteen kandidaatin tutkintoon johtavat kuvaamataidon opetuksen koulutusohjelma ja audiovisuaalisen mediakulttuurin koulutusohjelma.

10 §

Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske korkeakouluun hyväksyttyä opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, eikä opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä ulkomailla. Tällaiselta opiskelijalta vaadittavasta kielitaidosta korkeakoulu määrää erikseen. Kieliopinnoista on tehtävä merkintä tutkintotodistukseen.

15 §

Kunkin opintojakson nimi, tavoitteet, käsiteltävä asiakokonaisuus, laajuus opintoviikkoina, opetus- ja työmuodot, opetuksen ja harjoittelun määrä, vaadittavat suoritukset, niiden sisältö ja arviointitavat, ajoitus sekä opintojakson tuottamisesta vastaava laitos tai tiedekunta taikka vastaavat laitokset tai tiedekunnat määrätään koulutusohjelman opetussuunnitelmassa, joka hyväksytään lukuvuosittain.


18 §

Aineenopettajan kasvatustieteelliset opinnot järjestää toisaalta taideteollinen korkeakoulu ja toisaalta Helsingin yliopisto, Åbo Akademi tai muu korkeakoulu siten kuin korkeakoulujen kesken sovitaan. Lapin yliopistossa nämä opinnot järjestää taiteiden tiedekunta yhdessä kasvatustieteiden tiedekunnan kanssa siten kuin tutkintosäännössä määrätään.


19 §

Oikeus taiteen lisensiaatin tai tohtorin tutkinnon suorittamiseen on henkilöllä, joka on suorittanut taideteollisen korkeakoulun loppututkinnon tai taiteen kandidaatin tutkinnon taikka jolla korkeakoulu toteaa olevan vastaavantasoiset ja muuten riittävät tiedot, taidot ja valmiudet.

20 §

Opinnoissa taiteen lisensiaatin tutkintoa varten opiskelijan tulee saavuttaa:

1) hyvä perehtyneisyys taideteolliseen alaan ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen;

2) hyvä perehtyneisyys taideteolliseen alaan liittyvien taiteen- ja tieteenalojen historialliseen kehitykseen ja ajankohtaisiin ongelmiin; sekä

3) valmius itsenäisesti ja kriittisesti käsitellä ja ratkaista taideteollisen alan tutkimusongelmia.

Opinnoissa taiteen tohtorin tutkintoa varten opiskelijan tulee saavuttaa syvällinen perehtyneisyys 1 momentissa mainittuihin seikkoihin sekä valmius itsenäisesti luoda uutta tieteellistä tietoa tai uusia taiteellisen toteuttamisen menetelmiä ja korkeat taiteelliset vaatimukset täyttäviä tuotteita.

21 §

Taiteen lisensiaatin tai tohtorin tutkinnon suorittamiseksi opiskelijan on osallistuttava tutkintoa varten järjestettävään opetukseen ja laadittava tutkimus siten kuin tutkintosäännössä määrätään.

Lisensiaatintyöksi ja väitöskirjaksi voidaan hyväksyä taideteollisen korkeakoulun tai Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan opetus- ja tutkimusalaan kuuluva tutkimus.

27 §

Tutkintojen, koulutusohjelmien ja opintojaksojen suunnittelu ja järjestäminen sekä jatkuva kehittäminen tapahtuvat taideteollisessa korkeakoulussa asianomaisten laitosten kiinteänä yhteistyönä ja Lapin yliopistossa taiteiden tiedekunnan toimesta siten kuin tutkintosäännössä määrätään.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1992.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.