570/1992

Annettu Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 1992

Asetus tielaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

kumotaan tielaitoksesta 9 päivänä helmikuuta 1990 annetun asetuksen (126/90) 11 §:n 2 momentti,

muutetaan 1 §, 2 § ja sen edellä oleva väliotsikko, 3 §, 4 §:n edellä oleva väliotsikko, 7 §, 10 §:n 2 momentti, 14 §, 15 §:n 2 momentti, 17 §:n 3 momentti sekä 21 ja 23 §,

näistä 15 §:n 2 momentti sellaisena kuin se on 24 päivänä tammikuuta 1992 annetussa asetuksessa (52/92), sekä

lisätään 3 §:n edelle uusi väliotsikko seuraavasti:

1 §

Tielaitoksessa on keskushallinto sekä sen alaiset palveluyksiköt ja tiepiirit.

Tielaitoksen keskushallinto
2 §

Tielaitoksen keskushallinnon tehtävänä on ohjata ja kehittää tielaitoksen toimintaa sekä vastata laitoksen yhtenäisyydestä, yleisestä hallinnosta ja tiehallinnosta.

Tielaitoksen palveluyksiköt
3 §

Palveluyksiköiden tehtävänä on tuottaa tienpitoa varten tarvittavia asiantuntija- ja kehittämispalveluja.

Tiepiirit
4 §

7 §

Johtokunnan tehtävänä on:

1) päättää tielaitoksen yleisistä toimintalinjoista ja tavoitteista ottaen huomioon liikenneministeriön asettamat tavoitteet;

2) päättää tielaitoksen hallinnon järjestämisestä;

3) päättää tielaitoksen talousarvioehdotuksesta, tutkimus- ja kehittämisohjelmasta, toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja pitkän aikavälin suunnitelmista;

4) käsitellä tielaitoksen tavoitteiden toteutumista sekä hyväksyä laitoksen tilinpäätös;

5) antaa laitoksen määräykset ja ohjeet, mikäli se ei ole siirtänyt niitä pääjohtajan tai laitoksen muun virkamiehen annettaviksi; sekä

6) käsitellä muita laitoksen kannalta laajakantoisia ja periaatteellisesti merkittäviä asioita, joiden esittelystä johtokunnalle päättää johtokunnan puheenjohtaja.

10 §

Johtokunnassa käsiteltävät asiat ja asiat, joissa tielaitoksen keskushallinto on valitusviranomainen, ratkaistaan esittelystä.

14 §

Virkojen sijoittelusta määrätään tarkemmin tielaitoksen työjärjestyksessä.

15 §

Keskushallintoon ja palveluyksikköihin sijoitetut virat täyttää sekä keskushallinnon ja palveluyksiköiden työsopimussuhteisen henkilöstön ottaa pääjohtaja, jollei tätä oikeutta ole työjärjestyksessä annettu muulle virkamiehelle.


17 §

Virkavapauden muille kuin 1 ja 2 momentissa tarkoitetuille keskushallinnon virkamiehille myöntää keskushallinto ja tiepiirien virkamiehille tiepiiri sen mukaan kuin työjärjestyksessä määrätään. Virkavapauden myöntämisestä palveluyksikön virkamiehille määrätään työjärjestyksessä.

21 §

Tielaitoksen keskushallinto kantaa ja vastaa valtion puolesta sekä valvoo tuomioistuimissa ja virastoissa valtion etua ja oikeutta kaikissa tielaitosta koskevissa asioissa.

Tielaitoksen keskushallinnon johtajalla on oikeus joko itse tai valtuuttamansa asiamiehen kautta valvoa laitosta koskevissa asioissa valtion etua ja oikeutta tuomioistuimissa, muissa viranomaisissa, välimiesmenettelyssä ja toimituksissa sekä edustaa niissä tielaitosta.

Tiepiirin päällikkö tai hänen valtuuttamansa on oikeutettu edustamaan valtiota tiepiiriä koskevissa asioissa, joissa keskushallinnon edustaja ei esiinny.

23 §

Pääjohtaja antaa työjärjestyksessä tarkemmat määräykset tielaitoksen sisäisestä työnjaosta ja hallinnon järjestämisestä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Liikenneministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.