567/1992

Annettu Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 1992

Asetus kameraalisen jaotuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä säädetään kuntajaosta 21 päivänä tammikuuta 1977 annetun lain (73/77) 52 §:n 4 momentin nojalla:

1 §

Kuntajaosta annetun lain 52 §:n 3 momentissa tarkoitetun päätöksen kameraalisen jaotuksen muuttamisesta tai esityksen sisäasiainministeriölle kuntajaon muuttamiseksi tekee niissä tapauksissa, joissa päätöksen tai esityksen kohteina ovat eri lääneissä olevat rekisteriyksiköt tai alueet, se kartasto- ja tietopalvelutoimisto, jonka toimialueella muutostarpeen aiheuttanut maanmittaustoimitus on suoritettu tai muutostarve on ilmennyt.

2 §

Jos kartasto- ja tietopalvelutoimisto katsoo tarkoituksenmukaiseksi muuttaa kameraalisen jaotuksen kuntajaon mukaiseksi, sen on laadittava jaotuksen muuttamisesta suunnitelma.

Suunnitelma saatetaan niiden maarekisteriin tai kiinteistörekisteriin merkittyjen kiinteistöjen ja muiden rekisteriyksiköiden omistajien tietoon, joita suunnitelma koskee, siten kuin laissa tiedoksiannosta hallintoasioissa (232/66) säädetään. Jos tiedoksianto tapahtuu sanotun lain 7 §:n 1 momentin 2 kohdassa mainitulla tavalla, suunnitelma ja siihen liittyvät kartat pidetään nähtävinä niissä kartasto- ja tietopalvelutoimistoissa, joiden toimialueeseen kuuluvia rekisteriyksiköitä suunnitelma koskee.

Asianomaisen rekisteriyksikön omistajalla on oikeus tehdä huomautus suunnitelmaa vastaan. Huomautus on toimitettava kirjallisena suunnitelman laatineeseen kartasto- ja tietopalvelutoimistoon 30 päivän kuluessa siitä, kun omistajan on tiedoksiannosta hallintoasioissa annetun lain 22 §:n nojalla katsottava saaneen suunnitelmasta tiedon.

3 §

Kartasto- ja tietopalvelutoimiston on annettava kuntajaosta annetun lain 52 §:n 3 momentissa tarkoitettu päätöksensä tiedoksi edellä 2 §:n 2 momentissa mainituille rekisteriyksiköiden omistajille siten kuin laissa tiedoksiannosta hallintoasioissa säädetään. Lisäksi jäljennös päätöksestä lähetetään asianomaiselle kunnanhallitukselle, tuomiokunnan tuomarille tai kiinteistötuomarille sekä kihlakunnan rekisteritoimistolle.

4 §

Kuntajaosta annetun lain 52 §:ssä tarkoitetun rajankäynnin ja lohkomisen sekä jäljempänä 5 §:ssä tarkoitetut toimitukset suorittaa asianomainen maanmittaustoimisto.

Jos 1 momentissa mainittu toimitus johtuu valtioneuvoston tai sisäasiainministeriön antamasta päätöksestä, toimitus suoritetaan vasta sen jälkeen, kun sanottu päätös on saanut lainvoiman.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu toimitus on suoritettava kiireellisenä.

5 §

Jos osa sellaisesta rekisteriyksiköstä, joka ei ole tila, on määrätty siirrettäväksi toiseen kuntaan, alueella on suoritettava toimitus, jossa käydään osien välinen raja, laaditaan rajakartta pienemmästä osasta sekä lasketaan, miten kysymyksessä olevan yksikön pinta-ala jakautuu osien kesken. Jos osa sellaisesta alueesta, jota ei ole merkitty maarekisteriin tai kiinteistörekisteriin, on määrätty siirrettäväksi toiseen kuntaan, alueella on suoritettava toimitus, jossa käydään osien välinen raja, laaditaan rajakartta pienemmästä osasta tai, mikäli alueesta ei ennestään ole karttaa, koko alueesta, sekä lasketaan, miten kysymyksessä olevan alueen pinta-ala jakautuu osien kesken. Muutoin toimituksissa noudatetaan soveltuvin osin, mitä lohkomisesta säädetään. Toimitusten kustannukset suoritetaan valtion varoista.

Mitä 1 momentissa säädetään, koskee soveltuvin osin myös tapauksia, joissa alueen tai rekisteriyksikön osan siirtyminen toiseen kuntaan aiheutuu valtioneuvoston tai sisäasiainministeriön tekemästä kunnan aluerajan sijaintia koskevasta päätöksestä.

6 §

Kun kartasto- ja tietopalvelutoimiston tekemästä, kuntajaosta annetun lain 52 §:n 3 momentissa tarkoitetusta päätöksestä aiheutuvat rekisteriyksiköiden siirrot kunnasta toiseen kuntaan on merkitty maarekisteriin tai kiinteistörekisteriin, kartasto- ja tietopalvelutoimiston on lähetettävä siirrettyä rekisteriyksikköä koskeva maarekisterin tai kiinteistörekisterin ote rekisteriyksikön omistajalle sekä asianomaiselle kunnanhallitukselle. Jos rekisteriyksiköllä on useita omistajia, riittää, että rekisteriote lähetetään yhdelle omistajista. Yhteistä aluetta koskeva rekisteriote toimitetaan järjestäytyneelle osakaskunnalle noudattaen, mitä yhteisaluelain (758/89) 26 §:n 1 momentissa säädetään, ja järjestäytymättömälle osakaskunnalle lähettämällä ote jollekin osakkaalle.

7 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1992. Tällä asetuksella kumotaan kameraalisen jaotuksen muuttamisesta 26 päivänä elokuuta 1977 annettu asetus (637/77).

Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Maa- ja metsätalousministeri
Martti Pura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.