546/1992

Annettu Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 1992

Asetus alkoholijuomien anniskelusta kansainvälisessä yhdysliikenteessä olevassa junassa annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan 15 päivänä joulukuuta 1978 alkoholijuomien anniskelusta kansainvälisessä yhdysliikenteessä olevassa junassa annetun asetuksen (986/78) 3 §, 4 §:n 2 momentti, 5, 7, 9 §:t, 11 §:n 1 ja 3 momentti ja 13 § seuraavasti:

3 §

Edellä 1 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetussa junassa on muiden alkoholijuomien kuin keskioluen anniskelu sallittua ainoastaan tarkoitukseen hyväksytyssä ravintolavaunussa Suomen ja ulkomaiden välillä matkustaville. Sosiaali- ja terveysministeriö voi poikkeuksellisesti myöntää oikeuden anniskella suljetuille seurueille myös muualla kuin ravintolavaunussa. Anniskelun harjoittaminen edellyttää riittävän määrän koulutettua ja ammattitaitoista henkilökuntaa.

4 §

Sosiaali- ja terveysministeriö voi poikkeuksellisesti määrääminsä ehdoin sallia anniskeltavan suljetuille seurueille muita kuin 1 momentissa tarkoitettuja alkoholijuomia.

5 §

Sosiaali- ja terveysministeriö määrää junassa anniskeltavien alkoholijuomien hinnoista sekä anniskelusta tulevan korvauksen suuruudesta tai sen määräytymisperusteista.

7 §

Anniskeluoikeuden myöntää sosiaali- ja terveysministeriö hakemuksesta määrääminsä ehdoin yksityiselle tai yhteisölle, jolla harkitaan olevan siihen tarvittavat edellytykset ja vaadittava luotettavuus. Anniskeluoikeuden myöntämisen edellytyksenä on lisäksi, että Valtionrautatiet on antanut siihen suostumuksensa.

9 §

Anniskeluoikeuden haltija sekä anniskelupaikan vastaava hoitaja ja hänen sijaisensa ovat velvollisia huolehtimaan järjestyksen ylläpitämisestä sekä siitä, että anniskelussa noudatetaan hyviä tapoja ja että alkoholijuomien väärinkäyttöä ei tapahdu sekä että muutoinkin noudatetaan tätä asetusta, sen nojalla annettuja määräyksiä ja ohjeita sekä asetettuja ehtoja. Vastaavaksi hoitajaksi tai hänen sijaisekseen määrätystä henkilöstä on asianomaisen anniskeluliikkeenharjoittajan ilmoitettava viipymättä sosiaali- ja terveysministeriölle.

Junan konduktöörillä on kuitenkin 1 momentin säännöksen estämättä oikeus erikseen säädetyn toimivaltansa puitteissa valvoa järjestystä ja ryhtyä järjestyksen ylläpitämiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

11 §

Anniskelutoiminnassa ei saa käyttää henkilöä, joka ei ole täyttänyt kahtakymmentä vuotta, ellei hän ole hankkinut riittävää ammattikoulutusta opetushallituksen hyväksymässä ravintola-alan oppilaitoksessa tai oppisopimuslaissa edellytetyin tavoin ja täyttänyt seitsemäätoista vuotta.


Sosiaali- ja terveysministeriö voi rajoittaa kaikkien tai joidenkin alkoholijuomien anniskelun aterian yhteydessä tapahtuvaksi, päättää suurimmista anniskeltavista määristä sekä antaa ohjeita ja määräyksiä järjestyksen ylläpitämiseksi ja muutoinkin päättää, mitä anniskelun aiheuttamien haittojen ja vaurioiden vähentämiseksi siellä on otettava varteen.

13 §

Anniskelua varten hankituista ja anniskelluista alkoholijuomista on pidettävä sosiaali- ja terveysministeriön valvonnan kannalta tarpeelliseksi katsomaa kirjanpitoa.

Sosiaali- ja terveysministeriön siihen valtuuttamalla henkilöllä on oikeus tarkastaa junan anniskelun järjestelyä ja hoitoa, 1 momentissa tarkoitettua kirjanpitoa ja siihen liittyviä asiakirjoja sekä alkoholijuomavarastoja.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1992.

Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.