470/1992

Annettu Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 1992

Asetus metsästysasetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

kumotaan 27 päivänä heinäkuuta 1962 annetun metsästysasetuksen (406/62) 11 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 22 päivänä heinäkuuta 1983 annetussa asetuksessa (659/83), sekä

muutetaan 8 §:n 1 ja 3 momentti, 10 § ja 11 §:n 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 8 §:n 1 momentti 14 päivänä huhtikuuta 1972 annetussa asetuksessa (277/72), 8 §:n 3 momentti ja 11 §:n 3 momentti mainitussa 22 päivänä heinäkuuta 1983 annetussa asetuksessa ja 10 § muutettuna viimeksi mainitulla asetuksella ja mainitulla 14 päivänä huhtikuuta 1972 annetulla asetuksella, seuraavasti:

8 §

Edellisen metsästysvuoden riistanhoitomaksun suorittaneelle lähetetään tilillepanokortti.


Henkilön, joka edelliseltä metsästysvuodelta ei ole maksanut riistanhoitomaksua tai joka muusta syystä ei ole saanut tilillepanokorttia, on hankittava riistanhoitoyhdistyksen asianomaiselta toimihenkilöltä maksamiseen tarvittava yhdistyksen täyttämä tilillepanokortti. Sen saamiseksi on esitettävä kuitti tai rekisteriote aikaisemman riistanhoitomaksun suorittamisesta taikka todistus metsästäjätutkinnosta, joista mikään ei saa olla viittä vuotta vanhempi.


10 §

Metsästäjistä pitää Metsästäjäin keskusjärjestö metsästäjärekisteriä, johon merkitään erikseen jokaiselta kalenterivuodelta suoritetut riistanhoitomaksut ja 9 §:ssä mainitut tiedot niistä henkilöistä, joiden puolesta maksut on suoritettu. Rekisteriin merkitään lisäksi kullekin metsästäjälle metsästäjänumero. Henkilö, joka viitenä edellisenä vuotena ei ole suorittanut riistanhoitomaksua, poistetaan rekisteristä.

Rekisteriä käytetään metsästyslaissa tarkoitettuun metsästäjien koulutukseen ja neuvontaan, metsästyksen valvontaan sekä metsästys- ja riistanhoitotoiminnan käytännön järjestelyyn. Lisäksi rekisteriä käytetään riistanhoitomaksun suorittaneiden henkilöiden kokonaismäärän sekä metsästäjille lähetettävän riistanhoitomaksun tilillepanokortin osoitteiston selvittämiseen.

Metsästäjärekisteristä saadaan antaa tietoja 2 momentissa tarkoitettuja tehtäviä suorittaville valtion viranomaisille sekä Metsästäjän keskusjärjestölle, riistanhoitopiireille ja riistanhoi toyhdistyksille. Muutoin henkilötietojen luovu- tuksessa sovelletaan mitä yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain (472/87) 18 a §:ssä on säädetty.

11 §

Tuomioistuimen on lähetettävä Metsästäjäin keskusjärjestölle ilmoitus metsästyslain 64 a §:n 1 momentissa tarkoitetusta määräaikaisesta metsästyskiellosta sekä samalla ilmoitettava, onko päätös saanut lainvoiman.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1992.

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Maa- ja metsätalousministeri
Martti Pura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.