468/1992

Annettu Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 1992

Asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista puolustusvoimissa

Puolustusministerin esittelystä säädetään räjähdysvaarallisista aineista 19 päivänä kesäkuuta 1953 annetun lain (263/53) 16 §:n 4 momentin ja 14 päivänä elokuuta 1989 annetun kemikaalilain (744/89) 8 §:n 3 momentin nojalla:

1 §

Vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista puolustusvoimissa on voimassa, mitä vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetussa asetuksessa (682/90) säädetään, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä.

2 §

Tätä asetusta sovelletaan palaviin nesteisiin, palaviin kaasuihin sekä terveydelle ja ympäristölle vaarallisiin kemikaaleihin sotilaallisissa harjoituksissa, leiri- ja sotaharjoitusalueilla sekä erikseen määrättävissä maanpuolustuksen kannalta salassa pidettävissä kohteissa.

Puolustusministeriö määrää maanpuolustuksen kannalta salassa pidettävät kohteet kauppa- ja teollisuusministeriötä sekä sosiaali- ja terveysministeriötä kuultuaan.

3 §

Vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetun asetuksen 4, 9 ja 10 luvussa tarkoitetut lupa-anomukset ja ilmoitukset ja 5 luvussa tarkoitetut tarkastuspyynnöt puolustusvoimissa osoitetaan pääesikunnan teknilliselle tarkastustoimistolle.

Pääesikunnan on toimitettava tieto lupapäätöksestä laitoksen sijaintikunnan kemikaalivalvontaviranomaiselle ja palopäällikölle.

Pääesikunnan teknillinen tarkastustoimisto suorittaa 1 momentissa tarkoitetussa asetuksessa edellytetyt tarkastukset sekä pitää luparekisteriä käsittelyluvista ja ilmoituksista. Pääesikunta voi antaa kemikaaliviranomaisille tietoja pitämästään luparekisteristä.

Pääesikunnan teknillisen tarkastustoimiston on käsitellessään vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetun asetuksen 4 luvun mukaisia lupia tai ilmoituksia 2 §:n 2 momentin mukaisissa kohteissa pyydettävä tarvittaessa työsuojelupiirin lausunto niistä ja ilmoitettava tarvittaessa tarkastuksista sekä toimitettava tieto lupapäätöksestä työsuojelupiirille.

4 §

Palavien kaasujen ja palavien nesteiden sekä terveydelle ja ympäristölle vaarallisten kemikaalien vähäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista tehdään ilmoitus puolustusvoimien palopäällikölle, jonka on ilmoitettava ilmoituksen vastaanottamisesta sen tekijälle ja kunnan kemikaalivalvontaviranomaiselle sekä toimitettava tiedot ilmoituksesta pääesikunnan teknilliselle tarkastustoimistolle luparekisteriä varten.

Jakeluasemasta, jossa palavaa nestettä varastoidaan enintään 140 kuutiometriä maanalaisissa säiliöissä tai enintään 20 kuutiometriä maanpäällisissä säiliöissä ja josta luovutetaan palavaa nestettä pääasiassa moottoriajoneuvon tai -veneen polttoainesäiliöön, on ilmoitettava puolustusvoimien palopäällikölle, vaikka ilmoitus olisi vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä annetun asetuksen 12 §:ssä säädettyjen vertailulukujen summan perusteella tehtävä pääesikunnan tekniselle tarkastustoimistolle.

Puolustusvoimien palopäällikkö tai hänen määräämänsä virkamies tarkastaa 1 ja 2 momentissa tarkoitettua toimintaa harjoittavan laitoksen.

5 §

Pääesikunnan teknillinen tarkastustoimisto toteaa teollisen käsittelyn ja varastoinnin valvojan pätevyyden.

6 §

Puolustusministeriön päätöksellä voidaan rajoittaa palavien kaasujen ja palavien nesteiden säilyttämistä rakennuksissa sekä antaa niiden säilytyksen ja käsittelyn turvallisuutta koskevia määräyksiä.

Puolustusvoimien palopäällikkö voi yksittäistapauksessa rajoittaa palavien kaasujen ja palavien nesteiden säilytysmääriä 1 momentissa tarkoitetuissa tiloissa taikka määrätä rajoituksia tai ehtoja.

Tilapäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista enintään kuuden kuukauden ajaksi on tehtävä ilmoitus pääesikunnan teknilliselle tarkastustoimistolle.

7 §

Pääesikunnan teknillinen tarkastustoimisto voi hakemuksesta myöntää erikseen luvan koelaitokselle, jossa käsitellään kemikaalilaissa tarkoitettuja kemikaaleja. Luvan hakemisesta on soveltuvin osin voimassa, mitä 3 §:ssä säädetään.

8 §

Kemikaalien teollisessa käsittelyssä ja varastoinnissa tapahtuneesta onnettomuudesta on ilmoitettava pääesikunnalle, jonka tulee saattaa asia puolustusministeriön tietoon.

Onnettomuustutkimukset suoritetaan pääesikunnan antamien ohjeiden mukaan.

9 §

Jos tässä asetuksessa tarkoitetun laitoksen toimintaa aiotaan oleellisesti laajentaa tai muuttaa sen jälkeen, kun laitos on hyväksytty, on tästä tehtävä hakemus lupaviranomaiselle. Jos muutos ei ole oleellinen tai jos palavan kaasun tai palavan nesteen teollinen käsittely tai varastointi on vähäistä, muutoksesta ilmoitetaan puolustusvoimien palopäällikölle.

Jos muutos on oleellinen tai jos siihen on muuta perusteltua syytä, on laitos tarkastettava uudelleen ennen muutoksen käyttöönottoa.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetusta lupamenettelystä ja tarkastuksesta on soveltuvin osin voimassa, mitä 3 §:ssä säädetään.

10 §

Jos teollinen käsittely tai varastointi lopetetaan kokonaan tai laitoksen jokin osa poistetaan käytöstä, laitoksen haltijan on huolehdittava, ettei siitä aiheudu henkilö-, ympäristö- eikä omaisuusvahinkoja.

Jos laitoksen toiminta keskeytetään vuotta pidemmäksi ajaksi, on tästä ilmoitettava luvan myöntäneelle viranomaiselle. Valvojan on tarkastettava laitos ennen sen ottamista uudelleen käyttöön.

Vähäisen teollisen käsittelyn ja varastoinnin lopettamisesta tai keskeyttämisestä on ilmoitettava puolustusvoimien palopäällikölle.

11 §

Pääesikunnan teknillinen tarkastustoimisto voi yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksia tarpeellisiksi katsomillaan ehdoilla tämän asetuksen säännöksistä, jos niiden noudattaminen aiheuttaa kohtuuttomia kustannuksia tai huomattavaa hankaluutta, edellyttäen, että tarkoitettu turvallisuus voidaan saavuttaa muulla tavoin. Vastaava oikeus on puolustusvoimien palopäälliköllä, mikäli teollinen käsittely tai varastointi on vähäistä.

12 §

Puolustusministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä tämän asetuksen täytäntöönpanosta.

Puolustusministeriö voi määrätä, että teollisessa käsittelyssä ja varastoinnissa käytettävät laitteet on tarkastettava määräajoin, sekä antaa näitä tarkastuksia koskevia tarkempia määräyksiä.

Tämän asetuksen nojalla annettavan puolustusministeriön päätöksen soveltamisesta pääesikunnan teknillinen tarkastustoimisto voi antaa ohjeen sekä määrätä sen soveltamisessa noudatettavan standardin.

13 §

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä kesäkuuta 1992.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Asetuksessa tarkoitettua lupaa ei tarvitse hakea tai ilmoitusta tehdä sen, jolla on toimintaa koskeva palavista nesteistä 13 päivänä lokakuuta 1982 annetussa puolustusministeriön päätöksessä (581/6/järj) tarkoitettu lupa tai jonka toiminta on mainitussa päätöksessä määrätyllä tavalla puolustusvoimien paloviranomaisen katsastuksessa hyväksytty.

Palavista nesteistä annetussa puolustusministeriön päätöksessä tarkoitettujen käytönvalvojan ja varastonhoitajan ennen asetuksen voimaantuloa annettujen kuulustelutodistusten katsotaan vastaavan 5 §:ssä edellytettyä pätevyyttä.

Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Puolustusministeri
Elisabeth Rehn

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.