449/1992

Annettu Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 1992

Asetus Kirmunharjun, Peiliösuon, Miemalanharjun ja Raimansuon luonnonsuojelualueista

Ympäristöministerin esittelystä säädetään 23 päivänä helmikuuta 1923 annetun luonnonsuojelulain (71/23) 1 §:n 3 momentin sekä 2 §:n 2 momentin nojalla, niistä 1 §:n 3 momentti sellaisena kuin se on 28 päivänä elokuuta 1981 annetussa laissa (594/81):

1 §
Luonnonsuojelualueiden perustamistarkoitus

Etelä-Hämeen harju- ja suoluonnon sekä niihin kuuluvien kasvi- ja eläinlajien elinympäristöjen suojelemiseksi sekä luonnonharrastuksen edistämiseksi muodostetaan valtion omistamille alueille luonnonsuojelulain (71/23) mukaisiksi erityisiksi suojelualueiksi Kirmunharjun, Peiliösuon, Miemalanharjun ja Raimansuon luonnonsuojelualueet.

2 §
Luonnonsuojelualueiden rajaaminen

Luonnonsuojelualueita ovat:

1) Kirmunharjun alue, johon kuuluu noin 10 hehtaaria valtion omistamia alueita Jokioisten kunnassa (liite 1);

2) Peiliösuon alue, johon kuuluu noin 76 hehtaaria valtion omistamia alueita Jokioisten kunnassa (liite 2);

3) Miemalanharjun alue, johon kuuluu noin 25 hehtaaria valtion omistamia alueita Hämeenlinnan kaupungissa (liite 3);

4) Raimansuon alue, johon kuuluu noin 30 hehtaaria valtion omistamia alueita Hämeenlinnan kaupungissa (liite 4).

Luonnonsuojelualueiden rajat on merkitty punaisella katkoviivalla tämän asetuksen liitteinä oleviin karttoihin.

3 §
Kiellot

Kirmunharjun, Peiliösuon, Miemalanharjun ja Raimansuon luonnonsuojelualueilla ei saa:

1) rakentaa rakennuksia, rakennelmia tai teitä;

2) ojittaa, ottaa maa-aineksia, eikä muutoinkaan vahingoittaa maa- tai kallioperää;

3) ottaa taikka vahingoittaa puita, pensaita tai muita kasveja tai niiden osia;

4) tappaa, pyydystää tai hätyyttää luonnonvaraisia selkärankaisia eläimiä tai hävittää niiden pesiä eikä pyydystää tai kerätä selkärangattomia eläimiä; eikä

5) leiriytyä tai tehdä avotulta.

Luonnonsuojelualueilla on kielletty muutkin toimet, jotka saattavat vaikuttaa epäedullisesti alueiden luonnonoloihin, maisemaan taikka eläin- tai kasvilajien säilymiseen.

4 §
Sallitut toimet

Kirmunharjun, Peiliösuon, Miemalanharjun ja Raimansuon luonnonsuojelualueilla saa niiden perustamistarkoituksen mukaisesti:

1) rakentaa ja pitää kunnossa alueiden hoitoa, valvontaa ja tutkimusta sekä yleisön opastamista ja alueisiin tutustumista varten tarpeellisia rakennelmia ja polkuja;

2) poimia marjoja ja ruokasieniä;

3) palauttaa alueiden luontaisen kehityksen;

4) ryhtyä pelastuspalvelun ja palontorjunnan vaatimiin toimiin; sekä

5) kartoittaa ja tehdä maanmittaustöitä.

5 §
Hämeen lääninhallituksen luvalla sallitut toimet

Kirmunharjun, Peiliösuon, Miemalanharjun ja Raimansuon luonnonsuojelualueilla saa niiden perustamistarkoitusta vaarantamatta Hämeen lääninhallituksen luvalla:

1) tutkimusta tai muuta tieteellistä tarkoitusta taikka opetusta varten tappaa tai pyydystää eläimiä ja vähäisessä määrin kerätä kasveja ja niiden osia, eläinten pesiä sekä kivennäisnäytteitä;

2) vähentää kasvi- tai eläinlajien yksilöiden lukumäärää, jos laji on lisääntynyt liikaa tai käynyt muuten vahingolliseksi;

3) pitää kunnossa rakennelmia, kulkuväyliä, sähkö- ja puhelinlinjoja sekä sähkö- ja puhelinlaitteita;

4) tehdä metsänhoitotoimia alueiden maisemakuvan säilyttämiseksi ja parantamiseksi; sekä

5) tutkia alueiden geologiaa ja etsiä malmeja.

6 §
Hoito- ja käyttösuunnitelmat

Kirmunharjun, Peiliösuon, Miemalanharjun ja Raimansuon luonnonsuojelualueiden hoitoa ja käyttöä varten laaditaan kullekin alueelle erikseen tarvittaessa hoito- ja käyttösuunnitelma. Hoito- ja käyttösuunnitelman vahvistaa Hämeen lääninhallitus.

7 §
Erityisiä säännöksiä

Jos luonnonsuojelualueeseen rajoittuva alue siirtyy valtion omistukseen, se voidaan liittää luonnonsuojelualueeseen ympäristöministeriön päätöksellä.

Säännökset, joiden nojalla eräät toimet luonnonsuojelualueella sallitaan, eivät perusta laajempaa oikeutta kuin asianomaisella muuten on.

Ympäristöministeriö voi sallia muitakin kuin 4 ja 5 §:ssä tarkoitettuja toimia, jotka ovat luonnonsuojelualueen perustamistarkoituksen mukaisia ja joita sen asianmukainen hoito tai käyttö edellyttää.

8 §
Luonnonsuojelualueiden hallinta

Kirmunharjun ja Peiliösuon luonnonsuojelualueet ovat maatalouden tutkimuskeskuksen hallinnassa ja hoidossa.

Miemalanharjun ja Raimansuon luonnonsuojelualueet ovat metsähallituksen hallinnassa ja hoidossa.

9 §
Tarkemmat määräykset ja ohjeet

Tarkemmat määräykset tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa ympäristöministeriö.

Ohjeet luonnonsuojelualueiden rajojen määräämisestä antaa maanmittaushallitus.

10 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1992.

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Pirjo Rusanen

LIITE 1, KIRMUNHARJUN LUONNONSUOJELUALUE

Jokioinen 2113 04

LIITE 2, PEILIÖSUON LUONNONSUOJELUALUE

Jokioinen 2113 05

LIITE 3,MIEMALANHARJUN LUONNONSUOJELUALUE

Hämeenlinna 2131 08, 09

LIITE 4, RAIMANSUON LUONNONSUOJELUALUE

Hämeenlinna 2131 08, 11

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.