347/1992

Annettu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 1992

Asetus opintotuen muutoksenhakulautakunnasta

Opetusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään opintotuen hallinnosta 14 päivänä helmikuuta 1992 annetun lain (113/92) 6 §:n nojalla:

1 luku

Valitusasioiden käsittely

1 §
Asioiden käsittely istunnossa

Opintotuen muutoksenhakulautakunnan ratkaistaviksi kuuluvat valitusasiat käsitellään lautakunnan täysistunnossa tai jaoston istunnossa.

2 §
Jaostot

Opintotuen muutoksenhakulautakunta toimii jaostoihin jakautuneena. Lautakunnan puheenjohtaja määrää jaostojen lukumäärän.

Lautakunnan puheenjohtaja määrää jaostojen puheenjohtajat ja muut jäsenet. Sama henkilö voidaan määrätä useamman jaoston puheenjohtajaksi. Lautakunnan puheenjohtaja määrää myös jaostojen puheenjohtajien sijaiset.

3 §
Jaoston istunnon kokoonpano

Jaoston puheenjohtaja määrää jaostonsa istuntojen kokoonpanot opintotuen muutoksenhakulautakunnan puheenjohtajan vahvistamien perusteiden mukaan.

4 §
Täysistunto

Jos opintotuen muutoksenhakulautakunnassa ratkaistavalla asialla saattaa olla muiden samanlaisten tapausten ratkaisemisen kannalta periaatteellista merkitystä, jaoston ratkaisu tulisi poikkeamaan aikaisemmasta käytännöstä tai asian käsittelemiselle täysistunnossa on muu painava syy, lautakunnan tai jaoston puheenjohtaja voi määrätä taikka jaosto siirtää asian käsiteltäväksi lautakunnan täysistunnossa.

5 §
Asioiden valmistelu ja esittely

Asiat ratkaistaan esittelystä. Asioiden valmistelusta ja esittelystä huolehtii opintotuen muutoksenhakulautakunnan esittelijä. Hän voi asiaa esittelemättä pyytää lautakunnan puolesta selityksiä ja lausuntoja sekä muuta vastaavaa asian ratkaisemista varten tarpeellista selvitystä.

6 §
Äänestys

Jos asiaa opintotuen muutoksenhakulautakunnassa ratkaistaessa ilmenee eriäviä mielipiteitä, ratkaistaan asia äänestämällä noudattaen samaa menettelyä kuin monijäsenisessä tuomioistuimessa.

2 luku

Henkilöstö ja sen tehtävät

7 §
Virat

Opintotuen muutoksenhakulautakunnassa voi olla esittelijän ja sihteerin virkoja.

8 §
Kelpoisuusvaatimukset

Esittelijän tulee olla oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittanut. Kelpoisuusvaatimuksena sihteerin virkaan on soveltuva korkeakoulututkinto tai muu viran edellyttämä koulutus.

9 §
Nimittäminen

Esittelijän ja sihteerin nimittää opetusministeriö lautakunnan annettua asiasta lausuntonsa.

10 §
Virkavapauden myöntäminen

Virkavapauden esittelijälle ja sihteerille myöntää opetusministeriö.

Viransijaisen ja viran väliaikaisen hoitajan ottamisesta päättää niin ikään opetusministeriö.

11 §
Esittelijän tehtävät

Esittelijän on suoritettava esittelytehtävien ja 5 §:ssä tarkoitettujen valmistelutehtävien lisäksi myös muita lautakunnan puheenjohtajan hänelle antamia lautakunnan toimintaan kuuluvia tehtäviä.

3 luku

Erinäiset säännökset

12 §
Asiakirjat

Opintotuen muutoksenhakulautakunnan päätöksen sisältävän toimituskirjan taltion allekirjoittaa istunnon puheenjohtaja ja varmentaa asian esittelijä.

Jos päätöksestä on äänestetty tai esittelijä on ilmoittanut eriävän mielipiteen, äänestyslausunto ja eriävä mielipide merkitään taltioon.

Toimituskirjan allekirjoittaa asian esittelijä. Hän vastaa siitä, että toimituskirja on päätöksen mukainen. Toimituskirjaan merkitään päätöksen tekemiseen osallistuneiden jäsenten nimet ja, jollei päätös ole yksimielinen tai esittelijä on ilmoittanut eriävän mielipiteen, ilmoitus äänestyksestä tai eriävästä mielipiteestä sekä siitä, että eri mielipiteet ilmenevät lautakunnassa säilytettävästä taltiosta.

Muissa kuin lainkäyttöasioissa annettavat toimituskirjat allekirjoittaa asian ratkaissut virkamies ja, milloin asia on ratkaistu esittelystä, varmentaa esittelijä.

13 §
Työjärjestys

Tarkempia määräyksiä asioiden käsittelystä ja toiminnan muusta järjestelystä annetaan tarvittaessa opintotuen muutoksenhakulautakunnan työjärjestyksessä.

Työjärjestys hyväksytään lautakunnan täysistunnossa ja sen vahvistaa opetusministeriö.

14 §
Palkkiot

Opintotuen muutoksenhakulautakunnan jäsenten palkkioiden perusteet vahvistaa opetusministeriö hankittuaan valtiovarainministeriön lausunnon.

15 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1992.

Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 1992

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Tytti Isohookana-Asunmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.