346/1992

Annettu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 1992

Asetus opintotukiasetuksen muuttamisesta

Opetusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

kumotaan 14 päivänä huhtikuuta 1972 annetun opintotukiasetuksen (287/72) 2 §, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 31 päivänä maaliskuuta 1983 annetulla asetuksella (338/83), sekä

muutetaan 1 § ja sen edellä oleva väliotsikko, 3 §:n 2 momentti, 11 §:n 1 momentin 3 kohta, 12 §:n 1 momentti, 14 §:n 1 momentti ja 20 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 1 § 25 päivänä toukokuuta 1990 annetussa asetuksessa (473/90), 3 §:n 2 momentti mainitussa 31 päivänä maaliskuuta 1983 annetussa asetuksessa, 12 §:n 1 momentti 3 päivänä helmikuuta 1978 annetussa asetuksessa (107/78) sekä 14 §:n 1 momentti muutettuna viimeksi mainitulla asetuksella ja 1 päivänä maaliskuuta 1985 annetulla asetuksella (228/85), seuraavasti:

Soveltaminen
1 §

Tätä asetusta sovelletaan opintotukeen, joka myönnetään opintotukilain (28/72) nojalla.

3 §

Opintotukihakemus jätetaan oppilaitokselle valtion opintotukikeskukselle toimitettavaksi. Ulkomailla opiskeleva toimittaa hakemuksen suoraan valtion opintotukikeskukselle.


11 §

Opintolainan takaisinmaksuehdot ovat seuraavat:


3) opintolainan takaisinmaksuaika on ensimmäisestä lyhennyksestä lukien kaksi kertaa se aika, joksi henkilö on saanut opintotukilaissa tai korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta annetussa laissa (111/92) tarkoitettua opintolainaa, kuitenkin enintään 14 vuotta.


12 §

Opintotukilain 5 §:ssä tarkoitetut yhden opintovuoden opintolainaerän enimmäismäärät ja lain 7 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkohyvityksen määrän vahvistaa valtioneuvosto vuosittain viimeistään maaliskuun aikana.


14 §

Jos lainansaaja, jonka opinnot on 13 §:n mukaan katsottu päättyneiksi, aloittaa opintonsa uudelleen ja saa opintotukilaissa tai korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta annetussa laissa tarkoitettua opintotukea aikana, jona aikaisemmille opintolainoille maksetaan korkotukea, korkotuki näille lainoille jatkuu keskeytyksettä. Jos aikaisemmista opintolainoista on korkotuki jo lakannut, maksetaan korkotukea näille opintolainoille uuden opintotuen myöntämisen perusteella:

1) huhtikuuta 1 päivästä, milloin uusi opintotuki myönnetään ennen seuraavan toukokuun 15 päivää;

2) lokakuun 1 päivästä, milloin uusi opintotuki myönnetään ennen seuraavan marraskuun 15 päivää.


20 §

Milloin lainansaaja on laiminlyönyt koron tai lyhennysmaksun suorittamisen ja eräpäivästä on kulunut vähintään kolme kuukautta, luottolaitoksella on oikeus ilmoitettuaan laiminlyönnistä vähintään kuukautta aikaisemmin valtion opintotukikeskukselle vaatia laina heti kokonaisuudessaan takaisin maksettavaksi.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1992.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin. Asetuksen 1 § tulee kuitenkin voimaan 1 päivästä toukokuuta 1992 ja opintotukiasetuksen 2 § kumotaan samasta ajankohdasta lukien.

Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 1992

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Tytti Isohookana-Asunmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.