332/1992

Annettu Helsingissä 9 päivänä huhtikuuta 1992

Liikenneministeriön päätös moottoripyörän ja mopon rakenteen muuttamisesta

Liikenneministeriö on 26 päivänä maaliskuuta 1982 annetun ajoneuvoasetuksen (233/82) 28 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Tämä päätös koskee moottoripyörän ja mopon rakenteen muuttamista.

2 §
Runkomuutokset ja -korjaukset

1. Moottoripyörän ja mopon rungon rakenteen saa muuttaa, moottoripyörän ja mopon rungon vaihtaa malliltaan alkuperäisestä poikkeavaan ja moottoripyörän ja mopon rungon korjata hitsaamalla tässä pykälässä säädetyin ehdoin.

2. Hitsattaessa on käytettävä rungon perusaineelle soveltuvia hitsausaineita ja -tapaa. Moottorinkiinnikkeiden tulee lujuudeltaan vastata alkuperäistä rakennetta. Mikäli moottoripyörään vaihdetaan malliltaan alkuperäisestä poikkeava runko, tulee ajoneuvossa olla asianmukainen jousitus myös takana ja valmistenumero meistettynä runkoon.

3. Vaurioitunut runko on uusittava, milloin takahaarukan tai ohjauksen laakeriputken asento on voimakkaan iskun johdosta paikallisesti muuttunut tai vastaava kiinnityskohta tai putki on vaurioitunut. Jos mopon runko on uusittu, on tyyppikilpi siirrettävä uuteen runkoon.

4. Taipuneen tai vääntyneen rungon saa oikaista ehdolla, että vauriossa syntynyt muodonmuutos on vähäinen ja on tapahtunut siten, että runkoputkiin ei ole syntynyt litistymiä, painumia tai halkeamia. Oikaisun yhteydessä runkoputkia saa tarvittaessa kuumentaa, mikäli kuumentamisen voi rajoittaa rungon lujuuden ja runkoon ajettaessa kohdistuvien rasitusten kannalta vähemmän merkityksellisiin kohtiin.

5. Lisävarusteiden ja laitteiden asennusta varten tarvittavat kiinnityskorvakkeet on kiinnitettävä runkoon puristusliitoksella, joka kiristetään ruuvien avulla. Korvakkeita ei saa kiinnittää hitsaamalla eikä runkoon saa tehdä reikiä.

6. Mitä edellä on määrätty rungosta, koskee soveltuvin osin myös pyöräntuentalaitteita.

3 §
Etuhaarukan muutokset

1. Moottoripyörän etuhaarukan pituutta ei saa muuttaa, mutta sen jouset saa vaihtaa. Alkuperäisen etuhaarukan tilalle saa vaihtaa samanpainoiselle ja -tehoiselle moottoripyörälle tarkoitetun alkuperäistä pidemmän asianmukaisen etuhaarukan seuraavilla edellytyksillä:

a) ohjaustasapainon varmistamiseksi laakeriputken keskiön kautta kulkeva suora kohtaa maatason 5-10 cm renkaan kosketuspisteen etupuolella, ellei tästä parempien ohjausominaisuuksien saavuttamiseksi ole perusteltua syytä vähäisessä määrin poiketa;

b) etuhaarukan kallistuskulma on enintään 47 astetta pystytasoon nähden edellyttäen, että jousitus toimii tarkoitetulla tavalla;

c) rungon korkeutta ei ole olennaisesti muutettu alkuperäisestä;

d) moottoripyörän riittävän kääntyvyyden varmistamiseksi sen akseliväli on enintään 200 cm, josta voidaan vähäisessä määrin poiketa, mikäli moottoripyörän rakenne sallii tavanomaista suuremman kallistusmahdollisuuden;

e) ohjausominaisuuksien parantamiseksi käytettävien etuhaarukan säädettävien, rakenteeltaan asianmukaisten T-kappaleiden säätövara ei mahdollista rekisteriin merkittävän akselivälin ylitystä ja valmistajan mahdollisesti asettamia ehtoja suurimman kallistuskulman ja etuhaarukan pituuden sekä ajoneuvon painon osalta noudatetaan; ja

f) jos laakeriputken asentoa on muutettu rungon valmistajan tarkoittamasta asennosta poikkeavaksi, hitsaustyöstä ja rakenteen lujuudesta esitetään tarvittaessa asiantuntijaselvitys.

2. Sivuvaunukäyttöä varten moottoripyörän etuhaarukan saa vaihtaa toisen tyyppiseksi ja mitoiltaan alkuperäisestä haarukasta poikkeavaksi edellyttäen, että käytetään asianmukaisia rakenneosia.

4 §
Ohjaustangon muutokset

1. Moottoripyörän ja mopon ohjaustangon tilalle saa vaihtaa toisen mallisen ohjaustangon edellyttäen, että uusi ohjaustanko on yksiosainen, riittävän jäykkä ja täyttää muutoin ohjaustangosta annetut määräykset.

2. Ohjaustankoon tai sen kiinnitysosiin ei saa asentaa sellaisia tavarakuljetukseen tarkoitettuja tukia, telineitä tai kuorman kiinnityslaitteita, joista tai joihin kiinnitetystä kuormasta saattaa olla haittaa pyörän hallinnalle. Polttoainesäiliön päälle ei saa asentaa sellaisia kuorman kiinnittimiä, että ne tai kuorma niihin kiinnitettynä rajoittaa ohjaustangon kääntymistä tai muutoin haittaa ajoneuvon hallintaa.

5 §
Pyörien muutokset

1. Moottoripyörän ja mopon pyörät saa vaihtaa läpimitaltaan alkuperäisistä enintään 51 mm poikkeaviksi. Mopon vetävän pyörän halkaisijaa ei kuitenkaan saa muuttaa. Etupyörä ei saa muutoksen jälkeen olla takapyörää pienempi eikä etu- ja takapyörän nimellishalkaisijan ero moottoripyörässä suurempi kuin 102 mm tai mopossa suurempi kuin 76 mm.

2. Kytkettäessä moottoripyörään sivuvaunu saa moottoripyörään asentaa tarkoituksenmukaiset henkilöautonrenkaat. Kaksipyöräisessä moottoripyörässä saadaan takana käyttää henkilöautonrengasta ehdolla, että se on kaarreajo-ominaisuuksiltaan riittävä, pyöreäolkainen ja vyörakenteinen.

3. Moottoripyörän ja mopon pyörät saa vaihtaa vähintään samanpainoiselle ja -tehoiselle ajoneuvolle tarkoitetuiksi, rakenteeltaan ja tyypiltään alkuperäisistä poikkeaviksi edellyttäen, että uusien pyörien yhteydessä käytetään moottoripyörä- tai mopomallin alkuperäisiä tai 6 §:n vaatimukset täyttäviä jarrulaitteita.

6 §
Jarrulaitteen muutokset

Moottoripyörän ja mopon jarrulaitteen saa vaihtaa vähintään samanpainoiselle ja -tehoiselle ajoneuvolle tarkoitetuksi, rakenteeltaan alkuperäisestä poikkeavaksi edellyttäen, että asentaminen ei vaadi runkorakenteeseen tai pyöräntuentalaitteisiin tehtäviä hitsauksia tai reikiä. Etupyörän saa varustaa kahdella jarrulaitteella edellyttäen, että ne toimivat samalla käyttölaitteella ja ovat keskenään samanlaiset. Mekaanisella voimanvälityksellä varustetun jarrulaitteen saa edellä tässä pykälässä määrätyin rajoituksin vaihtaa nestevälitteiseen jarrulaitteeseen.

7 §
Pakoputken ja äänenvaimentimen muutokset

1. Moottoripyörän alkuperäisen pakoputkiston tai äänenvaimentimen saa korvata toisella pakoputkistolla tai äänenvaimentimella tai moottoripyörän pakoputkistoa ja äänenvaimenninta muulla tavalla muuttaa. Muutoksen edellytyksenä on, että korvatun tai muutetun pakoputkiston ja äänenvaimentimen suuntaus ja mitoitus vastaavat katsastushetkellä voimassa olevia määräyksiä ja että moottorin äänenvoimakkuus ja pakokaasupäästöt eivät muutoksen jälkeen ylitä moottoripyörän käyttöönottoajankohtana Suomessa voimassa olleita rajoituksia.

2. Mopon pakoputkiston tai äänenvaimentimen saa korvata vain alkuperäisen mukaisella pakoputkistolla tai laitteella.

8 §
Lisävarusteet

Lisävarusteiden asennuksen ja tehtävien muutosten yhteydessä ei moottoripyörään tai mopoon saa asentaa tai kiinnittää sellaisia osia tai varusteita, joissa on piikkimäisiä tai muunlaisia vaaraa aiheuttavia ulokkeita, kulmia tai särmiä. Milloin kaksipyöräiseen moottoripyörään tai mopoon asennetaan antenni, se on sijoitettava istuimen taakse. Antennia ei saa suunnata eteen- eikä sivullepäin eikä enemmän kuin 45 astetta taaksepäin.

9 §
Maavara ja kallistamista rajoittavat osat

Edellä olevien säännösten mukaisesti muutetun moottoripyörän tai mopon maavaran tulee olla vähintään 8 cm. Moottoripyörässä ja mopossa olevien jalkatappien tulee sijaita siten, että jarru- ja vaihdevipujen käyttö niiltä on vaivatonta.

10 §
Mopon nopeuden muuttaminen

Mopoon ei saa tehdä muutoksia, jotka suurentavat sen rakenteellista nopeutta.

11 §
Muutoskatsastus

1. Muutettu moottoripyörä on esitettävä ajoneuvojen katsastuksesta annetun asetuksen (843/89) 22 §:n mukaisesti muutoskatsastukseen, jos rekisteriin merkityt tiedot ovat muuttuneet tai jos moottoripyörään on tehty edellä 2, 3, 5-7 taikka 9 §:ssä tarkoitettuja muutoksia.

2. Mopo on esitettävä katsastukseen, jos sen runko tai etuhaarukka on uusittu.

12 §
Voimaantulo

1. Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 1992.

2. Tällä päätöksellä kumotaan 8 päivänä helmikuuta 1983 ajoneuvoasetuksen täytäntöönpanosta annetun liikenneministeriön päätöksen (150/83) 90 §, 90 a §:n 4 momentti, 110 § ja 110 a §:n 2 momentti.

3. Ennen tämän päätöksen voimaantuloa Suomessa käyttöön otettua ajoneuvoa saa edelleen käyttää liikenteessä, jos se täyttää tämän päätöksen voimaan tullessa voimassa olleet tai tämän päätöksen vaatimukset.

Helsingissä 9 päivänä huhtikuuta 1992

Liikenneministeri
Ole Norrback

Apulaisosastopäällikkö
Reino Lampinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.