303/1992

Annettu Helsingissä 3 päivänä huhtikuuta 1992

Laki eräiden erillisten alueiden siirtämisestä kunnasta toiseen kuntaan

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Poiketen siitä, mitä kuntajaosta annetussa laissa (73/77) säädetään, voidaan kunnan pääasiallisesta alueesta erillään oleva alue, enklaavi, siirtää toiseen kuntaan siten kuin tässä laissa säädetään.

2 §

Enklaavi siirretään siihen kuntaan, jonka kanssa sillä on pisin yhteinen raja. Siirron edellytyksenä on, että enklaavin pinta-ala on Oulun ja Lapin lääneissä enintään 20 hehtaaria ja muualla Suomessa enintään 10 hehtaaria ja että enklaavin alueella ei ole rakennuslupaa edellyttävää asuin-, liike- tai teollisuusrakennusta.

3 §

Kartasto- ja tietopalvelutoimisto laatii sisäasiainministeriön määräyksestä kunnittaiset luettelot 2 §:n nojalla siirrettävistä enklaaveista. Luetteloon merkitään kylittäin enklaavit sekä niihin kuuluvat rekisteriyksiköt ja niiden osat, rekisteriyksiköiden nimet, rekisterinumerot, omistajatiedot ja siirrettävien alueiden pinta-alat. Luetteloon liitetään tarpeelliset rekisterikartan otteet.

Jos enklaavin osalta on epäselvyyttä kiinteistöjaotuksesta tai sijaintikunnasta, enklaavi voidaan ottaa luetteloon vasta epäselvyyden tultua poistetuksi. Kartasto- ja tietopalvelutoimiston on ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin epäselvyyden poistamiseksi.

4 §

Luettelo karttoineen on kartasto- ja tietopalvelutoimiston toimesta pidettävä julkisesti nähtävillä asianomaisten kuntien ilmoitustauluilla vähintään 30 päivän ajan sen jälkeen, kun nähtäville asettamisesta on ilmoitettu yhdessä tai kahdessa paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä. Nähtäville asettamisesta kartasto- ja tietopalvelutoimiston on ilmoitettava lisäksi kirjeellä asianomaisille kunnille ja niille maanomistajille, jotka osoitetietoineen kohtuudella saadaan selville.

Asianomaisella kunnalla ja maanomistajalla on oikeus tehdä huomautuksia siirtoehdotusta vastaan. Huomautukset on toimitettava kartasto- ja tietopalvelutoimistoon viimeistään 30 päivän kuluessa nähtävilläoloajan päättymisestä.

5 §

Tässä laissa tarkoitetusta enklaavin siirtämisestä kunnasta toiseen päättää kartasto- ja tietopalvelutoimisto. Jos enklaavin luovuttava kunta kuuluu toiseen lääniin kuin vastaanottava kunta, edellä tarkoitetun päätöksen tekee se kartasto- ja tietopalvelutoimisto, jonka toimialueeseen luovuttava kunta kuuluu.

Kartasto- ja tietopalvelutoimiston päätös on määrättävä tulemaan voimaan kalenterivuoden alusta ja se on tehtävä ennen edellisen vuoden kesäkuun loppua. Päätös siirtämisestä on julkaistava virallisessa lehdessä sekä lähetettävä viipymättä tiedoksi lääninhallitukselle, väestörekisterikeskukselle, verohallitukselle ja asianomaisille kunnille. Lisäksi jäljennös päätöksestä on lähetettävä viipymättä 4 §:n 1 momentissa tarkoitetuille maanomistajille. Tieto päätöksestä katsotaan saaduksi, kun se on julkaistu virallisessa lehdessä.

6 §

Kartasto- ja tietopalvelutoimiston päätökseen saa hakea muutosta asianomainen kunta ja maanomistaja. Muutosta haetaan valittamalla lääninoikeudelta. Lääninoikeuden päätökseen ei saa valittamalla hakea muutosta. Muutoin muutoksenhaussa noudatetaan, mitä muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) säädetään. Lääninoikeuden on käsiteltävä 1 momentissa tarkoitettu valitus kiireellisenä. Jos lääninoikeus on muuttanut kartasto- ja tietopalvelutoimiston päätöstä, tämän on tiedotettava lääninoikeuden päätöksestä 5 §:n 2 momentissa mainitulla tavalla.

7 §

Kartasto- ja tietopalvelutoimiston on huolehdittava enklaavin kunnasta toiseen siirtämisen johdosta tarpeellisten muutosten tekemisestä kameraaliseen jaotukseen ja muutosten merkitsemisestä maarekisteriin tai kiinteistörekisteriin. Jos osa tilasta tai muusta rekisteriyksiköstä on siirrettävä kameraalisesti kunnasta toiseen, se on erotettava eri rekisteriyksiköksi noudattaen, mitä kameraalisen jaotuksen muuttamisesta erikseen säädetään.

8 §

Kustannukset tämän lain toimeenpanosta maksetaan valtion varoista.

9 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1992.

Tämän lain voimaan tullessa sisäasiainministeriössä vireillä olevat, tämän lain mukaan kartasto- ja tietopalvelutoimistolle kuuluvat kuntajaon muutosasiat käsitellään ja ratkaistaan kuntajaosta annetun lain mukaisesti.

Hallituksen esitys 198/91
Maa- ja metsätalousvaliok. miet. 2/92

Helsingissä 3 päivänä huhtikuuta 1992

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Martti Pura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.