302/1992

Annettu Helsingissä 3 päivänä huhtikuuta 1992

Laki jakolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä säädetyllä tavalla,

muutetaan 14 päivänä joulukuuta 1951 annetun jakolain (604/51) 247 §, 248 §:n 1 momentti ja 312 §:n 1 momentin 5 kohta,

sellaisina kuin niistä ovat 247 § ja 248 §:n 1 momentti 29 päivänä elokuuta 1986 annetussa laissa (652/86), sekä

lisätään lakiin uusi 243 c § ja 248 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna mainitulla 29 päivänä elokuuta 1986 annetulla lailla ja 1 päivänä heinäkuuta 1988 annetulla lailla (625/88), uusi 3 momentti seuraavasti:

243 c §

Jos tilalla on toisen kylän rajojen sisäpuolella arvoltaan vähäinen tai muodoltaan ja sijainniltaan sellainen pääasiassa maatiluksia käsittävä erillinen ulkopalsta, jota tilan omistaja ei voi tarkoituksenmukaisesti käyttää ja joka vaikeuttaa siihen rajoittuvien tilusten käyttöä, saadaan palsta, jollei asiaa voida tilusvaihdolla sopivasti korjata, lunastaa ja liittää täyttä korvausta vastaan sellaiseen palstaan rajoittuvaan tilaan, jonka omistaja lunastamista vaatii ja jonka yhteydessä sitä on tarkoituksenmukaisinta käyttää. Jos tällainen palsta rajoittuu useaan tilaan, se voidaan lunastaa ja liittää myös osina näistä tiloista niihin, joiden omistajat lunastamista vaativat ja joiden yhteydessä palstan osaa on tarkoituksenmukaisinta käyttää.

Lunastuksesta suoritettavan korvauksen maksamisesta, tallettamisesta ja perimisestä on soveltuvin osin voimassa, mitä kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 48, 52 ja 70 §:ssä säädetään.

247 §

Edellä tässä luvussa tarkoitetun alueen, osuuden tai etuuden siirtäminen, liittäminen tai lunastaminen toimitetaan tilojen manttaalejamuuttamatta. Kuitenkin on 241, 243, 243 a ja 243 c §:ssä mainituissa tapauksissa manttaalit muutettava, jollei alueen, osuuden tai etuuden arvo ole vähäinen verrattuna luovuttavan tilan arvoon. Jos alueen tai osuuden siirtäminen, liittäminen tai lunastaminen tapahtuu 29 §:n 2 momentin, 41 §:n 2 momentin tai 42 a §:n 1 momentin mukaan tai noudattaen 243 §:n 2 momentissa säädettyä menettelyä, ei manttaaleja muuteta.

248 §

Edellä 241, 243, 243 a, 243 c ja 246 §:ssä tarkoitettua siirtämistä, lunastamista tai liittämistä toimitettaessa on soveltuvin osin noudatettava, mitä tilusvaihdosta säädetään, sekä siltä osin kuin tilojen manttaalit tulevat muutettaviksi, mitä lohkomisesta säädetään.


Edellä 243 c §:ssä tarkoitettu asia voidaan käsitellä myös halkomisen, lohkomisen tai uusjaon yhteydessä. Asian käsittely halkomisen ja lohkomisen yhteydessä edellyttää, että ulkopalsta rajoittuu tai kuuluu halottavaan tai lohkottavaan tilaan, ja lohkomisen yhteydessä lisäksi, että hakija siihen suostuu. Uusjaon ja halkomisen yhteydessä asia on käsiteltävä ennen jakoehdotuksen laatimista.

312 §

Asianosainen, joka on tyytymätön toimitusmiesten ennen toimituksen lopettamista tekemään päätökseen tai suorittamaan toimenpiteeseen, saa hakea siihen muutosta toimituksen kestäessä erikseen valittamalla, kun päätös tai toimenpide koskee:


5) jaon yhteydessä toimitettua piirirajankäyntiä, tilusvaihtoa tai ulkopalstan lunastamista taikka niiden tarpeettomaksi julistamista;Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1992.

Hallituksen esitys 198/91
Maa- ja metsätalousvaliok. miet. 2/92

Helsingissä 3 päivänä huhtikuuta 1992

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Martti Pura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.