293/1992

Annettu Helsingissä 3 päivänä huhtikuuta 1992

Laki eräiden elinkeinoalojen valtiontakauksista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan eräiden elinkeinoalojen valtiontakauksista 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun lain (375/63) 1 §:n 1 ja 5 momentti, 3 §:n 1 momentti ja 4 §,

sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 1 ja 5 momentti 5 päivänä toukokuuta 1978 annetussa laissa (328/78), 3 §:n 1 momentti 5 päivänä helmikuuta 1971 annetussa laissa (115/71) ja 4 § 3 päivänä helmikuuta 1989 annetussa laissa (113/89), sekä

lisätään 1 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna mainituilla 5 päivänä toukokuuta 1978 ja 3 päivänä helmikuuta 1989 annetuilla laeilla, siitä mainitulla 3 päivänä helmikuuta 1989 annetulla lailla kumotun 4 momentin tilalle uusi 4 momentti ja 2 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna mainitulla 5 päivänä toukokuuta 1978 annetulla lailla sekä 27 päivänä marraskuuta 1981 annetulla lailla (810/81), uusi 4 momentti seuraavasti:

1 §

Seuraavien elinkeinoalojen yritysten kehittämiseksi, laajentamiseksi, perustamiseksi ja toimintaedellytysten parantamiseksi voidaan niiden kotimaisten ja ulkomaisten luottojen tai vastuusitoumusten vakuudeksi antaa valtiontakauksia siten kuin tässä laissa säädetään:

1) keskisuuri ja pienteollisuus;

2) työliiketoiminta;

3) matkailuala;

4) turkistarhaus;

5) kalanviljely;

6) puutarhaviljely; sekä

7) turvetuotanto.


Sellaisen luoton vakuudeksi, jonka luottolaitos myöntää kotimaisen pääomatavaratoimituksen rahoitusjärjestelyä varten kotimaiselle toimittajalle tai tilaajalle, voidaan valtiontakaus antaa myös silloin, kun luotonsaajana on muu kuin 1 momentissa tarkoitettu yritys.

Valtion tämän lain nojalla takaamaa luottoa sanotaan jäljempänä takausluotoksi. Vastuusitoumuksella tarkoitetaan toimitussopimuksiin liittyvien vakuusehtojen täyttämiseksi annettavaa sitoumusta.

2 §

Valtiontakaus voidaan myös antaa tässä laissa tarkoitetun vastuusitoumuksen vakuudeksi.

3 §

Valtiontakaus voidaan antaa takausluoton pääoman, koron ja luottoehtojen mukaisten muiden maksusuoritusten vakuudeksi sekä takausluoton tai vastuusitoumuksen vakuudeksi annettavan pankkitakauksen vastavakuudeksi.


4 §

Takausluottoja ja vastuusitoumuksia saa samanaikaisesti olla voimassa yhteensä enintään 3 000 miljoonan markan määrä, korkoja ja muita pääoman lisäksi mahdollisesti maksettavia suorituksia mukaan lukematta. Ulkomaisen luoton määrä lasketaan Suomen Pankin kyseiselle valuutalle vahvistaman, takauksen antamishetkellä voimassa olevan myyntikurssin mukaan. Suomen Pankin kurssilistasta pysyvästi puuttuvan valuutan kurssi lasketaan käyttäen tämän valuutan takauksen antamisajankohtana käypää kansainvälistä kurssia sellaisessa valuutassa, jolle on käytettävissä Suomen Pankin kurssi.


Tämä laki tulee voimaan 8 päivänä huhtikuuta 1992.

Hallituksen esitys 236/91
Talousvaliok. miet. 4/92

Helsingissä 3 päivänä huhtikuuta 1992

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Kauppa- ja teollisuusministeri
Kauko Juhantalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.