277/1992

Annettu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 1992

Asetus hirvieläinten metsästyksestä annetun asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

kumotaan hirvieläinten metsästyksestä 25 päivänä elokuuta 1975 annetun asetuksen (671/75) 5 §, 15 §:n 4 momentti sekä 18 ja 21 § sekämuutetaan 2 §, 3 §:n 3 momentti, 4 §, 6 §:n 1 momentti, 7 ja 9 §, 10 §:n 2 momentti, 13 §:n 5 momentti, 14 §:n 2 momentti, 15 §:n 2 momentti, 2 luvun otsikko sekä 17, 19, 20 ja 23 §,

sellaisina kuin niistä ovat 9 § muutettuna 29 päivänä heinäkuuta 1976 ja 26 päivänä toukokuuta 1978 annetuilla asetuksilla (636/76 ja 402/78), 13 §:n 5 momentti ja 17 § 22 päivänä elokuuta 1980 annetussa asetuksessa (624/80), 14 §:n 2 momentti mainitussa 29 päivänä heinäkuuta 1976 annetussa asetuksessa, 15 §:n 2 momentti mainitussa 26 päivänä toukokuuta 1978 annetussa asetuksessa ja 19 § osittain muutettuna viimeksi mainitulla asetuksella, 24 päivänä elokuuta 1979 annetulla asetuksella (677/79) ja mainitulla 22 päivänä elokuuta 1980 annetulla asetuksella, seuraavasti:

2 §

Hirvenkaatoluvan antaa metsästyskaudeksi kerrallaan se riistanhoitopiiri, jonka alueeseen pääosa kaatolupahakemuksessa tarkoitetusta metsästysalueesta kuuluu.

3 §

Edellä 1 momentissa sanotun oikeuden hirven metsästämiseen metsähallituksen hallinnassa olevilla valtion mailla antaa metsähallituksen alueyksikkö. Jos paikallinen asukas hakee kaatolupaa metsästyslain 3 §:n 2 momentissa tarkoitetuille metsähallituksen hallinnassa oleville valtion maille, on hakemukseen liitettävä valtion maita koskeva metsähallituksen alueyksikön antama metsästysosoitus. Haettaessa kaatolupaa metsästyslain 3 §:n 2 momentissa tarkoitetuille valtion maille, on hakemukseen 2 momentissa tarkoitettujen tietojen lisäksi liitettävä alustava ilmoitus metsästykseen ampujina osallistujista ja heidän vakituisista asuinpaikoistaan sekä heidän muista hirvenmetsästysmahdollisuuksistaan.

4 §

Riistanhoitoyhdistyksen tulee ennen seuraavan kesäkuun 1 päivää lähettää hakemusasiakirjat lausuntoineen riistanhoitopiirille. Kuitenkin hakemusasiakirjat, joilla haetaan kaatolupaa metsästyslain 3 §:n 2 momentissa tarkoitetuille valtion maille, riistanhoitoyhdistyksen tulee lähettää ennen toukokuun 15 päivää lausuntoineen metsähallituksen asianomaiselle alueyksikölle, jonka tulee ennen kesäkuun 1 päivää toimittaa asiakirjat lausuntoineen riistanhoitopiirille.

6 §

Lupahakemusta ratkaistaessa on otettava huomioon, voidaanko ja missä määrin hirven metsästys hirvikantaa vaarantamatta sallia hakemuksessa tarkoitetulla alueella, jolloin tarpeellista huomiota on kiinnitettävä myös niihin vahinkoihin, joita hirvet ovat alueella ehkä aiheuttaneet tai voivat aiheuttaa.


7 §

Samalle alueelle voidaan myöntää lupa hirven metsästykseen vain yhdelle hakijalle. Metsästyslain 3 §:n 2 momentissa tarkoitetuilla valtion mailla lupa voidaan kuitenkin myöntää samalle alueelle useammallekin hakijalle.

9 §

Metsästysluvan saajan on suoritettava valtiolle maksu, joka on Lapin läänissä 440 markkaa ja muualla maassa 500 markkaa kultakin kaadetulta hirveltä sekä koko maassa 155 markkaa kultakin kaadetulta hirven vasalta. Maksu on suoritettava ennen 14 §:n 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen jättämistä ja todistus maksun suorittamisesta on liitettävä ilmoitukseen.

Jollei 1 momentissa tarkoitettua maksua suoriteta määräajassa, on poliisipiirin päällikön pantava se maksuun ja sen jälkeen meneteltävä niin kuin verojen ja maksujen perimisesta ulosottotoimin säädetään.

10 §

Viimeistään kolmea päivää ennen hirven metsästykseen ryhtymistä on lupapäätöksestä sekä metsästyksen johtajasta ja hänen varamiehistään samoin kuin metsästykseen ampujina ja koiran ohjaajina osallistuvista henkilöistä, heidän aseistaan ja aseenkäsittelytaidostaan tehtävä maa- ja metsätalousministeriön vahvistaman kaavan mukaisella lomakkeella kaksin kappalein ilmoitus asianomaisen poliisipiirin päällikölle. Metsästyksen johtajan vaihtumisesta muuhun kuin ilmoitettuun varamieheen ja muista muutoksista aikaisemmin tehtyyn ilmoitukseen on ilmoitettava samoin. Ainoastaan henkilöllä, joka on suorittanut maa- ja metsätalousministeriön määräysten mukaisen hirvenammuntakokeen, on katsottava olevan riittävä aseenkäsittelytaito.


13 §

Luvallisessa metsästyksessä kaadetun vahingoittuneen tai sairaan hirven tilalle voi asianomaisen poliisipiirin päällikkö myöntää uuden hirvenkaatoluvan. Tällaista uutta lupaa hirvenkaatoluvan saajan tulee hakea poliisipiirin päälliköltä hakemuksella, johon tulee liittää eläinlääkärin antama todistus siitä, että hirvi on luvan saajasta tai hänen seurueestaan riippumattomista syistä ollut enemmän kuin puoleksi ihmisravinnoksi kelpaamaton. Tällaisesta hirvestä ei suoriteta 9 §:n 1 momentissa tarkoitettua maksua. Jos hirvi on ollut ihmisravinnoksi kelpaamaton aikaisemman haavoittamisen johdosta ja tämä on ilmeisesti tapahtunut luvan saajan tai hänen seurueensa toimesta, ei uutta lupaa ole myönnettävä.

14 §

Riistanhoitoyhdistyksen tulee toimittaa edellä mainitut ilmoitukset kahden viikon kuluessa metsästysajan päättymisestä riistanhoitopiirille.


15 §

Milloin erehdyksessä on vasan asemasta kaadettu aikuinen hirvi, on luvan saajan suoritettava jokaisesta näin kaadetusta hirvestä 9 §:n 1 momentissa tarkoitettu aikuisen hirven maksu. Kaadettu hirvi luetaan kuuluvaksi siihen eläinten määrään, jonka kaatamiseen ampujalla on lupa.


2 luku

Muun hirvieläimen metsästys

17 §

Valkohäntäpeuraa, kuusipeuraa ja metsäkaurista saa erityisellä luvalla metsästää lokakuun 15 päivän alusta tammikuun 15 päivän loppuun.

19 §

Lupaa valkohäntäpeuran, kuusipeuran tai metsäkauriin metsästykseen ei ole myönnettävä, ellei hakemuksessa tarkoitettu alue ole vähintään 500 hehtaarin suuruinen, yhtenäinen ja metsästykseen soveltuva.

Aikuisen valkohäntäpeuran, kuusipeuran tai metsäkauriin kaatamiseen annettu lupa oikeuttaa aikuisen asemasta kaatamaan kolme vasaa, jollei luvassa muuta määrätä.

Irrallaan toimivan koiran käyttäminen valkohäntäpeuran, kuusipeuran ja metsäkauriin metsästyksessä on kiellettyä.

Valkohäntäpeuran, kuusipeuran ja metsäkauriin metsästyksessä käytettävän patruunan luodin painon on oltava vähintään 8 grammaa ja osumaenergian 25 metrin päässä piipun suusta mitattuna vähintään 2 500 joulea (E 25 = 2 500 J).

Kaadetusta valkohäntäpeurasta, kuusipeurasta ja metsäkauriista on suoritettava maksu, joka on 105 markkaa kultakin aikuiselta eläimeltä. Milloin aikuisen valkohäntäpeuran, kuusipeuran tai metsäkauriin luvalla on kaadettu vähemmän kuin kolme vasaa, suoritetaan kuitenkin koko aikuisen eläimen maksu.

20 §

Valkohäntäpeuran, kuusipeuran ja metsäkauriin metsästysluvan hakemisessa, luvan myöntämisessä ja metsästämisessä on muutoin soveltuvin osin voimassa, mitä tässä asetuksessa säädetään hirven metsästyksestä sekä sen metsästystä koskevien säännösten ja määräysten rikkomisesta.

23 §

Riistanhoitopiirien käsitellessä tämän asetuksen nojalla sen tehtäviin kuuluvaa hallintoasiaa sen on noudatettava hallintomenettelylakia (598/82).

Riistanhoitopiirin päätökseen saa hakea muutosta valittamalla maa- ja metsätalousministeriöön 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista noudattaen mitä muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) säädetään.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1992.

Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 1992

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Martti Pura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.