272/1992

Annettu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 1992

Laki yhdyskuntapalvelun kokeilemisesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä säädetyllä tavalla,

muutetaan yhdyskuntapalvelun kokeilemisesta 14 päivänä joulukuuta 1990 annetun lain (1105/90) 1 §:n 1 momentti, 3 §:n 1 ja 3 momentti, 5 §:n 1 momentti, 8 §:n 1 momentti ja 11 § sekä

lisätään lakiin uusi 11 a § seuraavasti:

1 §

Tätä lakia sovelletaan rikosasioissa, jotka ratkaistaan:

1) Halikon ja Loimaan kihlakunnanoikeuksissa, Paraisten tuomiokuntaan kuuluvissa Dragsfjärdin, Kemiön, Nauvon ja Paraisten kihlakunnanoikeuksissa, Piikkiön kihlakunnanoikeudessa, Pirkkalan kihlakunnanoikeudessa, Ruoveden tuomiokuntaan kuuluvissa Oriveden, Ruoveden ja Ylöjärven kihlakunnanoikeuksissa, Toijalan kihlakunnanoikeudessa, Vehmaan tuomiokuntaan kuuluvissa Laitilan, Mynämäen ja Vehmaan kihlakunnanoikeuksissa sekä Naantalin, Tampereen, Turun ja Uudenkaupungin raastuvanoikeuksissa;

2) Korsholman tuomiokuntaan kuuluvissa Maalahden, Mustasaaren ja Vöyrin kihlakunnanoikeuksissa, Pietarsaaren tuomiokuntaan kuuluvissa Kruunupyyn, Pietarsaaren ja Uusikaarlepyyn kihlakunnanoikeuksissa sekä Kokkolan, Pietarsaaren ja Vaasan raastuvanoikeuksissa;

3) Mikkelin tuomiokuntaan kuuluvissa Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun ja Ristiinan kihlakunnanoikeuksissa sekä Mikkelin raastuvanoikeudessa;

4) Hollolan kihlakunnanoikeudessa, Imatran tuomiokuntaan kuuluvissa Imatran ja Parikkalan kihlakunnanoikeuksissa, Lappeen kihlakunnanoikeudessa sekä Lahden ja Lappeenrannan raastuvanoikeuksissa; tai

5) Kemijärven kihlakunnanoikeudessa, Lapin tuomiokuntaan kuuluvissa Inarin, Kittilän, Muonion, Sodankylän ja Utsjoen kihlakunnanoikeuksissa, Tornion tuomiokuntaan kuuluvissa Kemin, Tornion ja Ylitornion kihlakunnanoikeuksissa, Rovaniemen kihlakunnanoikeudessa sekä Kemin raastuvanoikeudessa.


3 §

Tuomioistuin voi

1) tuomitessaan vankeuteen,

2) määrätessään yhteisen vankeusrangaistuksen tai

3) määrätessään ehdollisen vankeusrangaistuksen pantavaksi kokonaan tai osaksi täytäntöön

tuomita pituudeltaan määräämänsä enintään kahdeksan kuukauden ehdottoman vankeusrangaistuksen sijasta rangaistukseksi yhdyskuntapalvelua.


Mitä rikoslain 7 luvun 6, 7 ja 8 §:ssä säädetään yhteisen rangaistuksen määräämisestä sille, joka on jo tuomittu vankeusrangaistukseen, sovelletaan myös, jos hänet on tuomittu yhdyskuntapalveluun. Rikoslain 7 luvun 6 §:ää sovellettaessa yhdyskuntapalvelutuomio rinnastetaan tuomioon, jolla joku on tuomittu ehdottomaan vankeusrangaistukseen.

5 §

Yhdyskuntapalvelun täytäntöönpano on aloitettava viipymättä, ja palvelu on suoritettava loppuun vuoden kuluessa siitä, kun tuomio on tullut täytäntöönpanokelpoiseksi, jollei 6 §:n 2 momentista, 8 §:n 1 momentista tai 9 §:n 2 momentista muuta johdu.


8 §

Jos tuomittu ei aloita yhdyskuntapalvelun suorittamista, jättää sen suorittamisen kesken tai muulla tavoin törkeästi rikkoo yhdyskuntapalvelun ehtoja, Kriminaalihuoltoyhdistyksen on viipymättä ilmoitettava asiasta viralliselle syyttäjälle. Samalla Kriminaalihuoltoyhdistyksen on kiellettävä yhdyskuntapalvelun aloittaminen tai määrättävä palvelun suorittaminen keskeytettäväksi. Kriminaalihuoltoyhdistyksen on kiellettävä palvelun aloittaminen tai määrättävä palvelun suorittaminen keskeytettäväksi myös, jos se saa viralliselta syyttäjältä ilmoituksen, että yhdyskuntapalveluun tuomittua tullaan syyttämään palveluun tuomitsemisen jälkeen tehdystä rikoksesta, josta voi syyttäjän arvion mukaan olla seuraamuksena vankeutta.


11 §

Tuomitessaan yhdestä tai useammasta rikoksesta vankeuteen henkilön, joka aiemmin on tuomittu yhdyskuntapalveluun, tuomioistuin voi kieltää aloittamasta tai jatkamasta yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanoa. Kieltäessään aiemmin tuomitun yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanon tuomioistuimen on määrättävä, että jäljellä oleva osa yhdyskuntapalvelusta on suoritettava vankeutena.

Aiemmin tuomitun yhdyskuntapalvelun täytäntöönpano voidaan kieltää myös määrättäessä sen kanssa yhteinen rangaistus rikoslain 7 luvun 6, 7 tai 8 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa. Kiellon antamisesta riippumatta on tuomioistuimen määrättävä, että se osa yhteistä rangaistusta, jota ei suoriteta yhdyskuntapalveluna, on suoritettava vankeutena.

Päätöstä aiemmin tuomitun yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanon kieltämisestä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta.

11 a §

Jos lainvoimaa vailla täytäntöön pantavana ollut yhdyskuntapalvelutuomio muuttuu muutoksenhaun johdosta vankeudeksi, oikeusministeriön vankeinhoito-osaston on vähennettävä täytäntöön pantavasta vankeusrangaistuksesta määrä, joka vastaa yhdyskuntapalveluna täytäntöön pantua määrää.

Vastaava vähennys on tehtävä, kun tuomioistuin on kieltänyt yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanon tai tuominnut yhteiseen vankeusrangaistukseen, mutta ei ole määrännyt vankeutena täytäntöön pantavaksi jäävän rangaistuksen osan pituutta.

Vähentämisessä noudatetaan samaa vankeuden ja yhdyskuntapalvelun muuntosuhdetta kuin suoritettua yhdyskuntapalvelurangaistusta määrättäessä käytettiin. Vähennystä laskettaessa käytetään tuomitulle edullisinta laskentatapaa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1992. Lain 1 §:n 1 momentti tulee kuitenkin voimaan 1 päivänä lokakuuta 1992. Laki on voimassa vuoden 1993 loppuun, minkä jälkeenkin sovelletaan 11 §:ää ja rangaistuksen täytäntöönpanoa koskevia säännöksiä.

Jos lain voimaantulon jälkeen käsiteltävässä asiassa sovelletaan rikoslain muuttamisesta annetun lain (697/91) siirtymäsäännösten mukaan rikoslain aikaisempia säännöksiä rangaistusten yhdistämisestä, sovelletaan siinä myös yhdyskuntapalvelun kokeilemisesta annetun lain aikaisempaa 3 §:n 1 ja 3 momenttia. Jos tällöin tuomitaan vankeuteen yhdyskuntapalveluun jo aiemmin tuomittu henkilö, suoritettavaksi jäävän vankeusrangaistuksen pituus lasketaan 11 a §:ssä säädettyjä periaatteita noudattaen.

Jos hovioikeus lain voimaantulon jälkeen yhdistää rikoslain aiemman 7 luvun 9 §:ssä tarkoitetussa tilanteessa yhdyskuntapalvelurangaistuksen ja vankeusrangaistuksen, hovioikeuden on lausuttava päätöksessään, miten suuri osa rangaistuksesta jää yhdyskuntapalvelun suorittamisen jälkeen vankeutena suoritettavaksi.

Hallituksen esitys 1/92
Lakivaliok. miet. 3/92

Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 1992

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Hannele Pokka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.