258/1992

Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 1992

Asetus tavaramerkkiasetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä

kumotaan 29 päivänä toukokuuta 1964 annetun tavaramerkkiasetuksen (296/64) 1 § ja 9 §:n 4 momentti, sellaisena kuin ne ovat, 1 § osittain muutettuna 13 päivänä helmikuuta 1981 annetulla asetuksella (133/81), ja 9 §:n 4 momentti 23 päivänä helmikuuta 1979 annetussa asetuksessa (209/79),

muutetaan 2 §:n 1 ja 2 momentti, 4 §, 5 §:n 3 momentti, 9 §:n 2 ja 3 momentti, 12 §, 17 §:n 2 momentti, 22 §:n 2 momentti ja 24 §,

sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 1 momentti osittain muutettuna mainitulla 13 päivänä helmikuuta 1981 annetulla asetuksella, 9 §:n 2 ja 3 momentti mainitussa 23 päivänä helmikuuta 1979 annetussa asetuksessa (209/79), 12 § muutettuna 26 päivänä maaliskuuta 1976 ja 16 päivänä joulukuuta 1983 annetuilla asetuksilla (271/76 ja 997/83) sekä 17 §:n 2 momentti ja 24 § viimeksi mainitussa asetuksessa, sekä

lisätään asetukseen uusi 6 a § seuraavasti:

2 §

Patentti- ja rekisterihallituksen on otettava merkki tavaramerkkirekisteriin, kun rekisteröintipäätös on saanut lainvoiman. Rekisteritietojen tulee sisältää:

1) tavaramerkin hakemusnumero ja hakemuksen saapumispäivä;

2) rekisterinumero ja rekisteröintipäivä;

3) haltijan nimi tai toiminimi ja kotipaikka;

4) rekisteröinnin tarkoittamat tavara- tai palveluluokat taikka tavara- tai palvelulajit ja -luokat; sekä

5) mahdollinen yhteismerkkiä koskeva huomautus.

Tavaramerkkilain 15 §:ssä tarkoitettu suojan piiristä erottaminen (erottamislausuma) sekä saman lain 18 ja 30 §:ssä tarkoitettu etuoikeus on myös merkittävä rekisteriin. Niin ikään merkitään merkin värit ja viranomaisen harkinnan mukaan muu merkin selitys.


4 §

Kun tavaramerkki poistetaan rekisteristä tavaramerkkilain 24-26 tai 31 §:n nojalla, on toimenpiteen päivämäärä ja aihe merkittävä rekisteriin.

5 §

Kun käyttöluvan tai panttioikeuden näytetään lakanneen, on tästä tehtävä merkintä rekisteriin ja mainittava toimenpiteen päivämäärä ja aihe.


6 a §

Muista kuin 2 §:ssä tarkoitetuista rekisterimerkinnöistä annetaan hakijalle toimituskirjana jäljennös rekisteröinnistä. Edellä 4 §:ssä ja 5 §:n 3 momentissa tarkoitetuista toimenpiteistä annetaan toimituskirja kuitenkin vain hakijan kirjallisesta pyynnöstä.

9 §

Hakemukseen on liitettävä tavaramerkki kahtena kappaleena painettuna, kiinnitettynä tai konekirjoitettuna 15×10 cm:n kokoiselle postikorttikartongille. Jos rekisteröintiä haetaan kuviomerkille useammassa kuin yhdessä luokassa, hakemukseen on liitettävä yksi merkki jokaista lisäluokkaa varten.

Jos hakemus koskee tavaramerkin rekisteröintiä kuviona tai erityisessä painoasussa olevana sanana, kirjaimena, numerona tai niiden yhdistelmänä, hakemukseen on liitettävä 10kappaletta arkistointikelpoiselle paperille jäljennettyä toisintamiskelpoista merkin kuvaa, kooltaan enintään 8×8 cm. Jos rekisteröintiä haetaan värillisenä, hakemuksessa on lisäksi lueteltava merkin värit.


12 §

Rekisteröinnin uudistamishakemuksen tulee sisältää:

1) hakijan nimi tai toiminimi sekä kotipaikka ja osoite;

2) uuden asiamiehen nimi, kotipaikka ja osoite;

3) ilmoitus suoja-alan supistuksesta, jonka hakija haluaa tehtäväksi, sekä tällaisessa tapauksessa niistä tavaroiden tai palveluiden lajeista ja luokista, jotka rekisteröinti hakijan mielestä tämän jälkeen tulisi käsittämään, tai luokista, milloin rekisteröinti jäisi käsittämään ainoastaan yhden tai useamman luokan kokonaisuudessaan; sekä

4) ilmoitus siitä luokasta, johon tavara tai palvelu kussakin tapauksessa tavaramerkin haltijan mielestä kuuluu, kun rekisteröinti ei tarkoita yhtä luokkaa kokonaisuudessaan ja edellyttäen, ettei tätä ole jo merkitty rekisteriin.

17 §

Saadakseen 1 momentissa tarkoitetun etuoikeuden hakijan on kirjallisesti pyydettävä sitä yhden kuukauden kuluessa hakemuksen tekemisestä Suomessa ja samalla ilmoitettava, missä ja milloin etuoikeuden perusteeksi ilmoitettu hakemus on tehty sekä, niin pian kuin mahdollista, sen numero.

22 §

Kuulutuksen tulee lisäksi sisältää luettelo merkin väreistä ja rekisteriviranomaisen harkinnan mukaan muu merkin selitys samoin kuin maininta 2 §:n 2 momentissa tarkoitetusta erottamislausumasta ja etuoikeudesta.


24 §

Tavaramerkin rekisteristä poistamista ja suoja-alan supistamista koskevassa kuulutuksessa ilmoitetaan rekisterinumero.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1992.

Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 1992

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Kauppa- ja teollisuusministeri
Kauko Juhantalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.