243/1992

Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 1992

Asetus valtion virkaehtosopimusasetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministerin esittelystä

muutetaan 23 päivänä joulukuuta 1987 annetun valtion virkaehtosopimusasetuksen (1203/87) 9 §:n 3 momentin 2, 3 ja 5-7 kohdat sekä 9 §:n 4 momentin 3, 5, 11, 13, 19-21, 23, 25, 26, 33-37, 41, 42, 44-46, 48-57, 60, 61, 64 ja 66 kohdat sekä

lisätään 9 §:n 4 momenttiin 21 a ja b, 23 a, 36 a, 39 a, 46 a, 52 a-c, 54 a, 60 a, 61 a ja 65 a kohdat seuraavasti:

9 §
Työnantajavirkamiehet

Työnantajavirkoja ovat seuraavat:


2) ministeriön yleisen osaston taikka hallinto- tai järjestelyosaston tai näitä vastaavan ministeriön osaston apulaisosastopäällikön virka;

3) keskusviraston, lukuunottamatta pääesikuntaa, ja lääninhallituksen ylijohtajan ja osaston päällikön virat sekä niitä vastaavat ja ylemmät virat;


5) kohdissa 1-4 sanottujen ministeriöiden ja virastojen yleisen osaston, hallinto- tai järjestelyosaston tai hallintotoimiston tahi vastaavia tehtäviä hoitavien yksiköiden muutkin kuin kohdissa 1-4 tarkoitetut esittelijän sekä sitä vastaavat ja ylemmät virat, joiden haltijoiden pääasiallisena tehtävänä on valtion henkilöstöhallintoasioiden käsitteleminen;

6) muiden virastojen ja laitosten päällikön virat, lukuunottamatta tuomioistuimia, syyttäjänvirastoja, ulosottovirastoja, oikeuspoliittista tutkimuslaitosta, YK:n yhteydessä toimivaa kriminaalipoliittista instituuttia, rekisteritoimistoja, paikallispoliisia, rajavartiolaitosta, puolustusvoimia, verotoimistoja, luterilaista ja ortodoksista kirkkoa, valtion audiovisuaalista keskusta, valtion korkeakoulutasoa alempia oppilaitoksia, rauhan- ja konfliktintutkimuslaitosta, elokuvien tarkastusta, Neuvostoliittoinstituuttia, valtion koulukoteja, valtion päihdehuollon toimintayksiköitä, valtion turvapaikan hakijoiden vastaanottokeskuksia, valtion mielisairaaloita ja työvoima-asiain paikallishallintoa; sekä

7) piirihallinnon piirien päällikön virat.

Alla mainittujen virastojen ja laitosten työnantajavirkoja ovat lisäksi seuraavat:


3) ulkoasiainministeriö: kehitysyhteistyöosaston tukitoiminnoista vastaava apulaisosastopäällikkö ja yleishallinto- ja koulutusyksikön päällikkönä toimiva kehitysyhteistyöneuvos, pohjoismaisen yhteistyöministerin sijaisvirkamies, ulkoasiainhallinnon tarkastaja, taloustoimiston päällikkö ja kiertävä suurlähettiläs;


5) oikeusministeriö: oikeushallinto-osaston tuomioistuintoimiston hallitusneuvos ja suunnittelupäällikkö, toimistopäällikkönä sekä vankeinhoito-osaston hallitusneuvos apulaisosastopäällikkönä ja valvonta- ja koulutoimiston vankeinhoidon ylitarkastaja, toimistopäällikkö;


11) sisäasiainministeriö: poliisiylitarkastaja, ulkomaalaiskeskuksen johtaja, hallitusneuvos, toimistopäällikkönä, ministeriön, läänin- ja rekisterihallinnon sekä poliisin henkilöstöhallintoasioita käsittelevät hallitusneuvokset, talousjohtaja sekä kunta- ja aluekehitysosaston henkilöstöhallintoasioita käsittelevä aluekehitysneuvos;


13) väestörekisterikeskus: osastopäällikkö ja hallintopäällikkö;


19) rajavartiolaitos: rajavartiolaitoksen päällikkö ja apulaispäällikkö, rajavartiolaitoksen esikunnan osastopäällikkö ja apulaisosastopäällikkö sekä vartioston komentaja, koulun johtaja ja vartiolentolaivueen komentaja;

20) puolustusvoimat: puolustusvoimain komentaja, pääesikunnan päällikkö, kenraaliluutnantti, vara-amiraali, kenraalimajuri, kontra-amiraali, asessori, pääesikunnan komento- ja järjestelyosaston päällikön tehtävässä oleva upseeri, pääesikunnan hallinnollisen osaston toimistopäällikkö ja komento-osaston toimistopäällikön ja järjestelyosaston järjestelytoimiston päällikön tehtävässä oleva upseeri, henkilöstöhallintoasioita pääasiallisena tehtävänään käsittelevä pääesikunnan komento-osaston upseeri;

21) valtiovarainministeriö: toimiston tai tulosalueen päälliköksi määrätyn virkamiehen virat sekä niitä vastaavat ja ylemmät virat, neuvotteleva virkamies, koulutuspäällikkö, budjettineuvos, hallitusneuvos, lainsäädäntöneuvos, rahoitusneuvos, vanhemmat ja nuoremmat budjetti- ja hallitussihteerit ja ylitarkastaja sekä henkilöstöosaston virkamiehet;

21 a) valtion taloudellinen tutkimuskeskus: tutkimusjohtaja ja hallintopäällikkö;

21 b) valtiokonttori: finanssijohtaja ja hallintojohtaja;


23) verohallitus: johtaja;

23 a) lääninverovirastot: verotusosaston osastopäällikkö ja hallinto-osaston osastopäällikkö;


25) tullilaitos: talous- ja tulosseurantayksikön päällikkö, tullaus- ja tulliteknisen kehittämisyksikön päällikkö, laboratorionjohtaja, henkilöstötoimiston, yleisen ja tietotekniikan toimiston päällikkö, tullijohtaja sekä Helsingin tullipiirin henkilöstö- ja taloushallintotehtävissä toimiva apulaisjohtaja;

26) Suomen rahapaja: hallintopäällikkö;


33) korkeakoulut: rehtorina toimiva professori, hallintojohtaja, kvestori, palkkatoimiston päällikkö, hallintotoimiston, vastaavan toimiston tai vastuualueen päällikkö, Helsingin yliopiston hallinto-osaston ja teknillisen osaston päällikkönä toimivat osastopäälliköt sekä Helsingin yliopiston palkka-asioiden vastuualueen päällikkönä toimiva ylikamreeri;

34) taidekorkeakoulut ja kuvataideakatemia: rehtori ja rehtorina toimivan opettajan virka, hallintojohtaja, sihteeri ja hallintotoimiston tai vastaavan toimiston päällikkö;

35) opetushallitus: hallintojohtaja, suunnittelujohtaja, taloushallintoyksikön kouluneuvos sekä henkilöstöhallintoyksikön kouluneuvos ja pääasiallisesti henkilöstöhallintoasioita käsittelevät virkamiehet;

36) valtion ammatilliset oppilaitokset: ammattioppilaitoksen rehtori (keskusammattikoulut), Helsingin teknillisen oppilaitoksen rehtori ja hallintopäällikkö, Tampereen teknillisen oppilaitoksen hallintopäällikkö;

36 a) ammatilliset opettajakorkeakoulut ja ammattikasvatushallinnon koulutuskeskus: ammatillisten opettajakorkeakoulujen rehtorit ja ammattikasvatushallinnon koulutuskeskuksen johtaja;

37) Suomen Akatemia ja tieteen tukeminen sekä taiteen tukeminen: tieteen keskustoimikunnan puheenjohtaja, hallintojohtaja ja hallintotoimiston päällikkö sekä taiteen keskustoimikunnan pääsihteeri;


39 a) valtion taidemuseo: hallintojohtaja;


41) metsähallitus: luonnonsuojelualuetoimiston toimistopäällikkö, metsätyötoimen toimialapäällikkö, asianvalvoja ja piirikuntapäällikkö;

42) maatalouden tutkimuskeskus: hallintojohtaja ja hallintotoimiston päällikkö;


44) liikenneministeriö: toimistopäällikön tai toimiston päälliköksi määrätyn virkamiehen virat sekä sitä ylemmät virat;

45) tiehallitus: hallintopalveluiden ja talous- ja tietotuen vastuualueiden päälliköt;

46) merenkulkuhallitus: liikenneosaston merihenkilöstötoimiston toimistopäällikkö;

46 a) merentutkimuslaitos: toimistopäällikkö;


48) Valtionrautatiet: toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja, johtaja, keskushallinnon yksikön päällikkö, henkilöstöyksikön palvelusuhderyhmän virat, aluejohtajan, henkilöstökeskuksen ja konepajan päällikön virat sekä aluehallinnon tulosvastuuyksikön päällikön virat;

49) Ilmailulaitos: toimitusjohtaja, johtaja, lentoaseman päällikkö, lennonvarmistuskeskuksen päällikkö, hallinto-osaston 3 momentin 5) kohdassa tarkoitettuja asioita käsittelevä apulaisjohtaja ja ylitarkastaja;

50) ilmatieteen laitos: osastopäällikkö, hallinnollisen toimiston päällikkö sekä aluetoimiston päällikkö;

51) Posti- ja telelaitos: toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja, johtaja, yhtymän hallintopalveluyksikön päällikkö, toimialatason palvelussuhdeasioita käsittelevä virkamies ja yhtymähallinnon henkilöstöyksikön palvelussuhdeasioita käsittelevä virkamies;

52) kauppa- ja teollisuusministeriö: apulaisosastopäällikkö, kaupallinen neuvos sekä apulaisosastopäällikkö, teollisuusneuvos (teollisuusoikeuksien ryhmä) ja neuvotteleva virkamies;

52 a) kuluttajavirasto: hallintopalveluista vastaava apulaisjohtaja;

52 b) kuluttajavalituslautakunta: sihteeri;

52 c) kilpailuvirasto: hallintopäällikkö;

53) kuluttaja-asiamiehen toimisto: toimistopäällikkö;

54) mittatekniikan keskus: johtaja ja hallinnosta vastaava apulaisjohtaja;

54 a) teknillinen tarkastuskeskus: johtaja ja hallinnosta vastaava apulaisjohtaja;

55) geologian tutkimuskeskus: hallintotoimiston päällikkö ja aluejohtaja;

56) valtion teknillinen tutkimuskeskus: ylijohtaja, hallintojohtaja, tutkimusjohtaja, toimistopäällikkö, laboratorionjohtaja;

57) teknologian kehittämiskeskus: hallintojohtaja ja hallinto-osaston apulaisosastopäällikkö;


60) sosiaali- ja terveysministeriö: sosiaali- ja terveyspalveluosaston pakolaistoimiston päällikkö;

60 a) sosiaali- ja terveyshallitus: henkilöstöhallinnosta vastaavan yksikön tai vastaavan päällikkö ja lakimies;

61) työttömyysturvalautakunta: toimistopäällikkö;

61 a) tarkastuslautakunta: puheenjohtaja;


64) säteilyturvakeskus: yleisen osaston osastopäällikkö sekä hallintotoimiston toimistopäällikkö ja esittelijä;


65 a) työneuvosto: korkeampipalkkainen sihteeri;

66) ympäristöministeriö: asunto-osaston apulaisosastopäällikkö, taloustoimiston päällikkö, ympäristösuojeluosaston yleisen toimiston hallitusneuvos toimistopäällikkönä sekä kaavoitus- ja rakennusosaston yleisen toimiston hallitusneuvos toimistopäällikkönä;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1992.

Tällä asetuksella työnantajaviroiksi muutettujen virkojen palkkauksista on voimassa mitä siitä on säädetty, määrätty tai sovittu, kunnes valtiovarainministeriö valtion virkaehtosopimuslain 2 §:n 4 momentin nojalla toisin määrää.

Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 1992

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.