238/1992

Annettu Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 1992

Asetus työministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Työministerin esittelystä

kumotaan työministeriöstä 12 päivänä toukokuuta 1989 annetun asetuksen (437/89) 3 § ja 16 §:n 2 momentti,

muutetaan 1 §:n 1 ja 2 momentti, 4 ja 10 §, 16 §:n 1 momentti, 17 §:n 2 momentti, 18, 19 ja 20 §, 21 §:n 2 momentti, 22 §, 23 §:n 3 momentti, 24 §:n johdantokappale sekä 2 ja 4 kohdat, 25 ja 26 § ja 28 §:n 2 kohta sekä

lisätään 27 §:ään uusi 3 kohta, sekä asetukseen uusi 24 a ja 28 a § seuraavasti:

1 §

Työministeriössä on hallinto-osasto, työympäristöosasto, työllisyysosasto ja työvoimapalveluosasto sekä suunnittelusihteeristö.

Ministeriön osastot jakaantuvat toimintayksiköihin sen mukaan kuin ministeriön työjärjestyksessä määrätään, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä.


4 §

Hallinto-osasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) ministeriön hallinnonalan yleistä hallintoa ja sen kehittämistä;

2) osaston toimialan lainsäädäntöä ja oikeudellisia kysymyksiä sekä työjärjestyksiä;

3) siviilipalvelusta, työvoiman käytön säännöstelyä ja työvelvollisuutta;

4) toiminta- ja taloussuunnittelua, talousarviota sekä vuosittaista ohjausjärjestelmää;

5) ministeriölle tilivirastona kuuluvia tehtäviä, talouden seurantajärjestelmää sekä laskentajärjestelmän ylläpitoa ja kehittämistä;

6) automaattisen tietojenkäsittelyn toimivuutta ja teknisluontoista yleissuunnittelua, atk-asiantuntijana toimimista hallinnon kehittämishankkeissa ja tietohallintoa;

7) Kansainvälistä työjärjestöä ja osallistumista muuhun kansainväliseen yhteistyöhön, jollei asiasta toisin säädetä tai työjärjestyksessä toisin määrätä, sekä siirtolaisuusasioiden yhteensovittamista;

8) työriitojen sovittelujärjestelmää, työriitojen siirtämistä sekä viran- ja toimenhaltijoiden neuvotteluoikeutta niiltä osin, kun asiat eivät kuulu valtakunnansovittelijain toimistolle; sekä

9) muita ministeriön toimialaan kuuluvia kysymyksiä, jotka sen mukaan kuin jäljempänä säädetään, eivät kuulu muille osastoille tai suunnittelusihteeristölle.

10 §

Suunnittelusihteeristön tehtävänä on:

1) huolehtia työpolitiikan yleissuunnittelusta ja yhteensovittamisesta, yleissuunnittelu-, ohjaus- ja johtamisjärjestelmien kehittämisestä sekä laatia ministeriön johdon määräämiä selvityksiä ja suunnitelmia;

2) laatia työpolitiikan hoidolle tarpeellisia tilastoja ja ennusteita;

3) valmistella työpolitiikkaa koskevia tutkimusohjelmia sekä edistää työelämän tutkimus- ja kehittämistoimintaa;

4) huolehtia sisäisestä tarkastuksesta sekä valmistella useampia osastoja koskevia säädösehdotuksia ja yhteensovittaa hallinnonalan lainsäädäntöä;

5) huolehtia tiedotuksesta, jollei asiasta toisin säädetä tai työjärjestyksessä toisin määrätä; sekä

6) käsitellä yksikön toimialan kansainvälistä yhteistyötä koskevat asiat.

16 §

Kansliapäällikön sijaisena ja lähimpänä apuna toimivan neuvottelevan virkamiehen tehtävänä on toimia suunnittelusihteeristön päällikkönä sekä huolehtia ministeriön ja koko työhallinnon laaja-alaisista kehittämis- ja suunnitteluhankkeista.


17 §

Neuvottelevan virkamiehen, toimistopäällikön ja toimintayksikön päällikön tehtävistä johtamansa yksikön osalta on voimassa, mitä edellä säädetään osastopäällikön tehtävistä.

18 §

Jos syntyy epätietoisuutta siitä, kenen käsiteltäväksi jokin asia kuuluu, määrää siitä neuvotteleva virkamies suunnittelusihteeristön osalta, asianomainen osastopäällikkö tai toimistopäällikkö taikka toimintayksikön päällikkö yksikkönsä osalta sekä osastojen ja suunnittelusihteeristön kesken kansliapäällikkö.

Vahvistetusta työjärjestyksestä huolimatta virkamies on velvollinen suorittamaan ne tehtävät, jotka ministeri, kansliapäällikkö, kansliapäällikön sijaisena toimiva neuvotteleva virkamies tai asianomainen osastopäällikkö taikka toimistopäällikkö tai toimintayksikön päällikkö määrää.

Kansliapäällikön estyneenä ollessa hoitaa hänelle kuuluvat tehtävät 16 §:ssä mainittu neuvotteleva virkamies ja sanotun neuvottelevan virkamiehen estyneenä ollessa hoitaa hänelle kuuluvat tehtävät kansliapäällikkö. Osastopäällikön estyneenä ollessa hoitaa hänen tehtäviään osaston apulaisosastopäällikkö tai ministerin määräämä toimistopäällikkö taikka muu virkamies. Toimistopäällikön tai toimintayksikön päällikön estyneenä ollessa hoitaa hänelle kuuluvat tehtävät kansliapäällikön sijaisena toimivan neuvottelevan virkamiehen tai osastopäällikön määräämä virkamies.

19 §

Kansliapäällikön oikeudesta ratkaista ministeriössä päätettäviä asioita on voimassa, mitä valtioneuvoston ohjesäännössä säädetään, jollei tästä asetuksesta muuta johdu. Kansliapäällikkö ratkaisee:

1) kansliapäällikön sijaisena toimivan neuvottelevan virkamiehen ja osastopäälliköiden kansainvälisestä yhteistyöstä johtuvien virkamatkamääräysten antamista koskevat asiat; sekä

2) työpoliittisia tutkimuspäätöksiä ja -sopimuksia koskevat asiat.

20 §

Kansliapäällikön sijaisena toimiva neuvotteleva virkamies päättää atk-suunnittelijan, esittelijän, kielenkääntäjän, suunnittelijan, tarkastajan, tiedottajan ja häntä virka-asemaltaan vastaavan virkamiehen nimittämisestä.

Hallinto-osaston osastopäällikkö päättää apulaistarkastajan sekä häntä vastaavan ja häntä virka-asemaltaan alemman virkamiehen nimittämisestä.

Kansliapäällikön sijaisena toimiva neuvotteleva virkamies ja hallinto-osaston osastopäällikkö ottavat tilapäiset virkamiehet ja työsopimussuhteisen henkilöstön silloin, kun tilapäisen virkamiehen tai työsopimussuhteisen henkilön tehtävä vastaa sellaista virkaa, jonka haltijan mainitut virkamiehet nimittävät.

Kansliapäällikön sijaisena toimiva neuvotteleva virkamies ratkaisee henkilöstökoulutusta koskevat asiat.

21 §

Muun kuin 24 §:n 2 kohdassa tarkoitetun virkavapauden tai vastaavan vapautuksen yli yhdeksi vuodeksi myöntää se, joka nimittää tai ottaa virkamiehen tai työsopimussuhteisen henkilön.


22 §

Kansliapäällikön sijaisena toimiva neuvotteleva virkamies, osasto-, apulaisosasto- ja toimistopäällikkö ja toimintayksikön päällikkö ratkaisevat 23-29 §:ssä mainitut toimialaansa kuuluvat ministeriön päätettävät asiat, jollei valtioneuvoston ohjesäännön 32 tai 36 §:stä muuta johdu.

23 §

Toimistopäällikkö ja toimintayksikön päällikkö ratkaisevat kuitenkin yksikkönsä osalta 1 momentin 1 kohdassa mainitut asiat sekä, milloin 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuja varoja on osoitettu yksikön käytettäväksi, niiden käytön.

24 §

Hallinto-osaston osastopäällikkö ratkaisee 20, 21 ja 23 §:ssä säädettyjen asioiden lisäksi asiat, jotka koskevat:


2) henkilökunnan ikälisiä, irtisanoutumista koskevia todistuksia, virkavapauksia tai vastaavia vapautuksia, joiden saamiseen virkamiehellä tai työsopimussuhteisella työntekijällä on lain taikka virka- tai työehtosopimuksen nojalla oikeus, sekä muita virkavapauksia tai vas- taavia vapautuksia, jotka kestävät enintään vuoden, mikäli asioita ei ole annettu työjärjestyksessä muun virkamiehen ratkaistavaksi;


4) siviilipalvelusta, jollei asiasta työjärjestyksessä toisin määrätä.

24 a §

Yleisten asiakirjojen julkisuudesta annetun lain (83/51) 6 §:n 2 momentissa ja 20 §:n 2 momentissa tarkoitettua lupaa koskevat asiat ratkaisee hallinnollisia asioita työjärjestyksessä hoitamaan määrätyn toimintayksikön päällikkö.

25 §

Ministeriölle tilivirastona kuuluvat asiat ratkaisee työjärjestyksessä kyseessä olevaa tilivirastotehtävää hoitamaan määrätyn toimintayksikön päällikkö.

26 §

Kansainvälisestä yhteistyöstä johtuvien muiden kuin 19 §:ssä tarkoitettujen virkamatkamääräysten antamista koskevat asiat ratkaisee kansainvälistä yhteistyötä koskevia asioita työjärjestyksessä hoitamaan määrätyn toimintayksikön päällikkö.

27 §

Työympäristöosaston osastopäällikkö ratkaisee 23 §:ssä mainittujen asioiden lisäksi asiat, jotka koskevat:


3) palkkaturvalain (649/73) 8 §:n 1 momentissa tarkoitetut valitusasiat.

28 §

Työvoimapalveluosaston osastopäällikkö ratkaisee 23 §:ssä säädettyjen asioiden lisäksi:


2) ministeriölle kuuluvat työvoiman ammatillista koulutusta koskevat asiat lukuunottamatta määrärahojen ja koulutuspaikkojen alueellista jakoa koskevia asioita. Osastopäällikkö ratkaisee kuitenkin työvoimapalveluosastolle osoitettujen työvoiman ammatillista koulutusta koskevien määrärahojen käytön.

28 a §

Työllisyysosaston osastopäällikkö ratkaisee 23 §:ssä säädettyjen asioiden lisäksi ministeriön ratkaisuvaltaan kuuluvat työllisyysmäärärahojen käyttöä koskevat asiat silloin, kun samaan kohteeseen yhdessä tai useammassa erässä myönnetään enintään miljoona markkaa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1992.

Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 1992

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Työministeri
Ilkka Kanerva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.