167/1992

Eduskunnan päätös eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 19 päivänä joulukuuta 1927 hyväksytyn eduskunnan työjärjestyksen 11 §:n 5 momentti,

sellaisena kuin se on 18 päivänä helmikuuta 1983 tehdyssä eduskunnan päätöksessä (377/83), sekä

muutetaan 18 a §:n 3 momentin suomenkielinen sanamuoto, 18 b §:n 1 momentin 2 a kohta ja 2 momentti, 37 § sekä 44 §:n 3_5 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 18 a §:n 3 momentti ja 37 § 30 päivänä lokakuuta 1990 tehdyssä eduskunnan päätöksessä (1058/90), 18 b §:n 1 momentin 2 a kohta 10 päivänä marraskuuta 1987 tehdyssä eduskunnan päätöksessä (1078/87) sekä 18 b §:n 2 momentti ja 44 §:n 3-5 momentti mainitussa 18 päivänä helmikuuta 1983 tehdyssä eduskunnan päätöksessä, seuraavasti:

18 a §

Erikoisvaliokunta voi omasta aloitteestaan antaa toimialaansa koskevan lausunnon valtion talousarvioesityksestä valtiovarainvaliokunnalle kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä, kun esitys lähetettiin mainittuun valiokuntaan.

18 b §

Erikoisvaliokunnan on otettava sinne lähetetyt asiat käsiteltäviksi yleensä seuraavassa järjestyksessä:


2 a) valtion talousarvioon ehdollisina otettuja ja tasavallan presidentin vahvistamatta jättämiä eduskunnan päätöksiä koskevat asiat;


Valtiovarainvaliokuntaan lähetetyt talousarvioaloitteet käsitellään valtion talousarviota tai lisätalousarviota koskevan esityksen yhteydessä.


37 §

Keskustelua varten, joka käydään esiteltäessä esitystä valtion talousarvioksi sekä käsiteltäessä valtiovarainvaliokunnan sitä koskevaa mietintöä samoin kuin valtioneuvoston tiedonantoja tai ilmoitusta taikka selontekoa sekä välikysymyksen johdosta annettavaa vastausta tai ilmoitusta, on etukäteen ennen kyseistä istuntoa pyydetyt puheenvuorot ryhmiteltävä puhemiesneuvoston vahvistamien ohjeiden mukaisesti niin, että ne vuorottelevat eduskunnassa olevien edustajaryhmien koon mukaan suurimmasta pienimpään. Vastaavasti on, jos puhemiesneuvosto niin päättää, meneteltävä käsiteltäessä hallituksen lisätalousarvioesitystä sekä muuta merkitykseltään huomattavaa asiaa. Välikysymykseen annetun vastauksen tai ilmoituksen jälkeen on puheenvuoro kuitenkin ensinnä annettava välikysymyksen ensimmäiselle allekirjoittajalle. Keskustelun täysistunnossa alettua noudatetaan ilmoittautumisessa ja puheenvuorojen myöntämisessä valtiopäiväjärjestyksen 57 §:n 1 momentin ja tämän työjärjestyksen 36 §:n säännöksiä.

44 §

Lainsäädäntöasian kolmannessa käsittelyssä ja muun asian kuin valtion talousarvion ainoassa käsittelyssä tehtävään ehdotukseen, joka koskee eduskunnan toivomuksen esittämistä tai perusteluja, sovelletaan vastaavasti, mitä 2 momentissa on säädetty.

Jos valtion talousarviota koskevan esityksen käsittelyssä halutaan ehdottaa muutosta valtiovarainvaliokunnan mietintöön, on muutosehdotus siinäkin tapauksessa, että se on mietintöön liitetyssä vastalauseessa, eduskunnan päättämänä aikana jätettävä kirjallisena ilman perusteluja keskuskansliaan monistettavaksi ja edustajille jaettavaksi ennen kuin asianomaisen pääluokan tai osaston taikka talousarvion yleisperustelujen käsittelyyn ryhdytään. Muutosehdotusta, jota ei ole jätetty keskuskansliaan edellä tarkoitetussa ajassa, ei käsitellä, jollei puhemies erityisestä syystä pidä sitä tarpeellisena.

Käsiteltäessä valtiovarainvaliokunnan mietintöä, joka koskee lisätalousarviota, on muutosehdotukseen sovellettava vastaavasti, mitä 2 momentissa on säädetty, jollei eduskunta toisin päätä.Nämä työjärjestyksen muutokset tulevat voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1992.

Helsingissä 25 päivänä helmikuuta 1992

Eduskunnan puolesta


Saara-Maria Paakkinen puhemies


Erkki Ketola pääsihteeri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.