165/1992

Annettu Helsingissä 21 päivänä helmikuuta 1992

Laki valtion tulo- ja menoarviosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan valtion tulo- ja menoarviosta 13 päivänä toukokuuta 1988 annetun lain (423/88) 2 §,

muutetaan lain nimikkeen ja 1 luvun otsikon suomenkielinen sanamuoto sekä 3, 4, 7, 15 ja 16 §, 18 §:n 1 momentti sekä 21 ja 22 § sekä

lisätään lakiin uusi 3 a § seuraavasti:

Laki

valtion talousarviosta

1 luku

Valtion talousarvio

3 §
Bruttobudjetointi

Arviot vuotuisista tuloista ja määrärahat vuotuisiin menoihin otetaan valtion talousarvioon bruttomäärin niin, ettei menoja vähennetä tuloista eikä tulo- ja menoista (bruttobudjetointi).

Talousarviossa voidaan siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään valtiolle liikaa perityn tulon palautus ottaa huomioon tulon vähennyksenä palautuksen suoritusvuonna.

3 a §
Nettobudjetointi

Talousarvioon voidaan ottaa seuraavista tuloista ja menoista vain niiden erotusta vastaavat tuloarviot tai määrärahat (nettobudjetointi):

1) uusista valtionlainoista saatavat tulot ja valtionvelan kuoletukset; sekä

2) viraston ja laitoksen toiminnasta kertyvät tulot ja siitä aiheutuvat menot.

Edellä 1 momentissa tarkoitetussa nettobudjetoinnissa ei tuloina oteta huomioon veroja, veronluonteisia maksuja tai sakkomaksuja. Nettobudjetoinnin kohteena eivät myöskään voi olla siirtomenot tai niiden palautukset eivätkä sijoitusmenot tai omaisuuden myyntitulot, lukuun ottamatta viraston tai laitoksen toimintaan tarkoitetun irtaimen omaisuuden hankintaa tai irtaimen omaisuuden myyntiä.

Nettobudjetointi ei rajoita oikeutta päättää talousarviossa menojen enimmäismääristä, menojen kohdentamisesta tai muista sellaisista asioista, joista bruttobudjetoitaessa voidaan päättää.

4 §
Liikelaitosten budjetointi

Valtion liikelaitoksista annetun lain (627/87) mukaisen liikelaitoksen tulot ja menot jätetään valtion talousarvion ulkopuolelle sen mukaan kuin mainitussa laissa säädetään.

7 §
Määrärahojen ylittäminen ja siirtäminen

Kiinteää määrärahaa ei saa ylittää eikä siirtää käytettäväksi varainhoitovuoden jälkeen.

Arviomäärärahaa ei saa siirtää käytettäväksi varainhoitovuoden jälkeen. Lupa arviomäärärahan ylittämiseen voidaan antaa, jos ylitys perustuu lakisääteiseen, lakisääteistä vastaavaan tai ennakoimattomaan muuhun välttämättömään tai vaikeasti arvioitavaan tarpeeseen taikka arvioitua suurempaan yleisen kustannustason nousuun eikä määrärahatarvetta ole mahdollista muutoin toteuttaa. Lupa arviomäärärahan ylittämiseen voidaan myös antaa tulokertymän rajoissa silloin, kun kysymys on maksullisesta toiminnasta tai menot on sidottu tulokertymään.

Siirtomäärärahaa ei saa ylittää. Siirtomäärärahaa saa siirtää käytettäväksi varainhoitovuoden jälkeen enintään kahden seuraavan varainhoitovuoden aikana sen mukaan kuin talousarviossa päätetään.

15 §
Kirjanpidon yksityiskohtaisuus

Kirjanpidon tilit on järjestettävä siten, että talousarvion toteutumista on mahdollista seurata vähintään momentin tarkkuudella. Kirjanpidon tulee sisältää kaikki tulot, menot ja rahoitustapahtumat bruttomääräisinä sekä niiden oikaisu- ja siirtoerät.

Viraston ja laitoksen on järjestettävä maksullisen toiminnan kannattavuuden seuranta siten, että sen vuositulos voidaan esittää viraston tai laitoksen tilinpäätöksen yhteydessä, jollei maksullinen toiminta ole vähäistä.

Liikelaitosten kirjanpidosta säädetään erikseen.

16 §
Muu laskentatoimi

Edellä 15 §:ssä tarkoitetun kirjanpidon lisäksi viraston ja laitoksen tulee järjestää toiminnan kustannusten, omaisuuden tuoton ja toiminnalle asetettujen tavoitteiden seuraamista varten sekä muita johtamisen, seurannan ja valvonnan tarpeita varten muu laskentatoimensa siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään.

18 §
Tilinpäätösasiakirjan sisältö

Valtion tilinpäätösasiakirjaan, joka on julkaistava painettuna, on otettava:

1) talousarviotilit vertailuineen talousarvioon osaston, pääluokan, luvun ja momentin tarkkuudella;

2) valtion tase sen mukaan kuin asetuksella säädetään;

3) selvitys seuraavaan vuoteen siirretyistä määrärahoista;

4) talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen tuloslaskelmat ja taseet;

5) liikelaitosten tuloslaskelmat ja taseet;

6) selvitys valtion antamista lainoista;

7) selvitys valtionvelasta;

8) selvitys varainhoitovuoden päättyessä voimassa olleista valtion takauksista ja muista vastuusitoumuksista; sekä

9) muut valtiovarainministeriön määräämät selvitykset.


21 §
Virastojen ja laitosten tilinpäätökset

Viraston tai laitoksen tilinpäätöksen ja sen liitteiden rakenteesta samoin kuin niiden käsittelystä valtioneuvostossa tai ministeriössä voidaan säätää asetuksella. Asetuksella voidaan säätää myös viraston tai laitoksen velvollisuudesta laatia toimintakertomus samoin kuin toimintakertomuksen sisällöstä ja käsittelystä valtioneuvostossa tai ministeriössä.

22 §
Valtion omaisuus

Valtion omaisuutta on sen käyttötarkoitus huomioon ottaen käytettävä tuottavalla tavalla.

Viraston ja laitoksen toimintaa varten talousarviossa osoitetuilla määrärahoilla ei saa hankkia varastoon hyödykkeitä enempää kuin mitä viraston tai laitoksen häiriötön toiminta edellyttää.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1992.

Siirtomäärärahaan, joka on myönnetty vuonna 1992 tai sitä ennen, sovelletaan edelleen tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Niin ikään sovelletaan vielä valtion varainhoitovuoden 1992 budjetointiin, kirjanpitoon ja sanotulta vuodelta tehtävään tilinpäätökseen tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita valtion tulo- ja menoarviosta annetun lain 4 §:n 1 momenttia sekä 15, 16 ja 18 §:ää.

Hallituksen esitys 221/91
Valtiovarainvaliok. miet. 2/92

Helsingissä 21 päivänä helmikuuta 1992

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.