94/1992

Annettu Helsingissä 7 päivänä helmikuuta 1992

Asetus Varastokirjastosta

Opetusministerin esittelystä säädetään Varastokirjastosta 9 päivänä joulukuuta 1988 annetun lain (1078/88) nojalla:

1 §

Varastokirjaston tehtävänä on ottaa vastaan ja säilyttää tieteellisistä ja yleisistä kirjastoista siirrettävää aineistoa ja asettaa se tarvitsijoiden käyttöön.

Varastokirjasto voi ottaa vastaan aineistoa myös muilta kuin 1 momentissa tarkoitetuilta luovuttajilta, mikäli se voi tapahtua 1 momentissa mainittuja tehtäviä haittaamatta.

Varastokirjasto voi sille luovutetusta aineistosta poistaa ja hävittää tarpeetonta tai huonokuntoista aineistoa sekä luovuttaa aineistoa muun kirjaston tai laitoksen käyttöön.

2 §

Varastokirjaston kotipaikka on Kuopion kaupunki.

3 §

Varastokirjaston johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä, jotka opetusministeriö määrää kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Johtokunta voi asettaa keskuudestaan jaostoja asioiden valmistelemista varten.

4 §

Johtokunnan tehtävänä on:

1) huolehtia kirjaston yleisestä kehittämisestä sekä päättää toiminnan suuntaviivoista;

2) kehittää Varastokirjaston yhteistoimintaa muiden kirjastojen ja kirjastoalan viranomaisten kanssa;

3) tehdä ehdotus kirjaston toiminta- ja taloussuunnitelmaksi sekä talousarvioksi;

4) antaa lausunto opetusministeriön ratkaistavasta virkanimitysasiasta; sekä

5) päättää muista periaatteellisista, laajakantoisista tai muuten tärkeistä asioista.

5 §

Johtokunta kokoontuu, milloin puheenjohtaja tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään kaksi johtokunnan jäsentä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti pyytää.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään kolme muuta jäsentä on läsnä.

Johtokunta ratkaisee asiat kirjastonjohtajan tai kirjastonjohtajan määräämän virkamiehen esittelystä. Johtokunnan kokouksessa ratkaistaan asiat erimielisyyden sattuessa yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni.

Johtokunta vahvistaa tarkemmat määräykset asiain käsittelystä johtokunnassa.

6 §

Varastokirjastossa on kirjastonjohtajan virka.

Kirjastossa voi lisäksi olla toimistopäällikön virka sekä muita virkamiehiä ja työsopimussuhteista henkilöstöä.

7 §

Kirjastonjohtajalta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys kirjastoalaan sekä hallinnollista kokemusta.

8 §

Kirjastonjohtajan nimittää opetusministeriö.

Toimistopäällikön nimittää johtokunta.

Muun henkilöstön nimittää tai ottaa kirjastonjohtaja.

9 §

Kirjastonjohtajalle myöntää virkavapautta johtokunta. Yli vuoden kestävän muun kuin sellaisen virkavapauden, johon virkamiehellä on oikeus lain tai virkaehtosopimuksen nojalla, myöntää kirjastonjohtajalle kuitenkin opetusministeriö.

Virkavapauden muille virkamiehille sekä vastaavan vapautuksen työsopimussuhteiselle henkilöstölle myöntää kirjastonjohtaja.

10 §

Viran väliaikaisen hoitajan ottamisesta avoinna olevaan virkaan ja viran hoitamisesta virkavapauden aikana päättää se, joka 9 §:n mukaan myöntää virkavapauden.

Kirjastonjohtajan viran väliaikaisen hoitajan tai viransijaisen ottamisesta vuotta pitemmäksi ajaksi päättää kuitenkin opetusministeriö.

11 §

Kirjastonjohtaja johtaa Varastokirjaston toimintaa ja vastaa siitä, että kirjastolle kuuluvat tehtävät hoidetaan tehokkaasti ja taloudellisesti.

Kirjastonjohtaja ratkaisee asiat, [ Merkitty kohta oikaistu (v. 1992), alkuperäinen sanamuoto kuului: Kirjastonhoitaja ratkaisee asiat, ] joita ei käsitellä johtokunnassa tai joita hän ei ole siirtänyt jonkun muun ratkaistavaksi.

Kirjastonjohtaja voi yksittäistapauksessa ottaa ratkaistavakseen asian, joka muuten olisi hänen alaisensa ratkaistava.

12 §

Virkamiesten ja muun henkilöstön tehtävistä määrää kirjastonjohtaja.

13 §

Tarkempia määräyksiä kirjaston hallinnosta ja toiminnasta annetaan työjärjestyksessä, jonka kirjastonjohtaja vahvistaa.

14 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1992.

Tällä asetuksella kumotaan Varastokirjastosta 13 päivänä tammikuuta 1989 annettu asetus (12/89).

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 7 päivänä helmikuuta 1992

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.