71/1992

Annettu Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 1992

Liikenneministeriön päätös ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain soveltamisesta

Liikenneministeriö on ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta 30 päivänä joulukuuta 1991 annetun lain (1707/91) 5 §:n ja 15 §:n 1 momentin nojalla päättänyt:

1 §

Merenkulkuhallitus arvioi, onko ulkomaanliikenteen kauppa-alusluetteloon merkittyyn alukseen kohdentuvat työvoimakustannukset saatettu työmarkkinaosapuolten sopimalla tavalla sellaiselle tasolle, että ne ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain (1707/91), jäljempänä luettelolaki, 4 §:ssä tarkoitettu tuki huomioon ottaen mahdollistavat toiminnan kansainvälisessä liikenteessä.

2 §

Luettelolain 4 §:ssä tarkoitettua tukea on haettava kirjallisesti kultakin puolivuotiskaudelta erikseen.

Hakemukseen on liitettävä selvitys luettelolain 4 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuista toimitetun ennakonpidätyksen ja lähdeveron sekä maksetun työnantajan sosiaaliturvamaksun määristä puolivuotiskaudelta. Lisäksi hakemukseen on liitettävä selvitys 1 §:ssä tarkoitetuista kustannuksista ja toimenpiteistä sekä muista hakemuksen harkinnan kannalta tarpeellisista seikoista samoin kuin hakijan mahdollisesti saamasta luettelolain 4 §:n 3 momentissa tarkoitetusta muusta tuesta.

3 §

Esittämällä selvityksen 1 §:ssä tarkoitetuista kustannuksista ja toimenpiteistä hakija voi saada merenkulkuhallitukselta ennakolta lausunnon siitä, voidaanko tuki myöntää.

4 §

Tuki maksetaan puolivuotiskaudelta jälkikäteen. Jälkimmäiseltä puolivuotiskaudelta maksettavan tuen enimmäismäärästä merenkulkuhallituksen on kuitenkin tehtävä päätös ennen asianomaisen vuoden loppua.

5 §

Tuen saaja on velvollinen antamaan merenkulkuhallitukselle tuen valvontaa varten tarvittavat tiedot ja selvitykset.

6 §

Luettelolaista ja tästä päätöksestä seuraavat tuen myöntämiseen ja maksamiseen liittyvät ehdot ja määräykset on tarpeellisin osin sisällytettävä tuen maksatuspäätökseen.

7 §

Kun Ahvenanmaan lääninhallitus merkitsee Ahvenanmaalla alusrekisteriin merkityn aluksen kauppa-alusluetteloon luettelolain 2 §:n nojalla, lääninhallituksen tulee ensi tilassa toimittaa tiedot tehdystä merkinnästä ja sen perusteista merenkulkuhallitukselle ja Ahvenanmaan itsehallintoviranomaisille.

8 §

Merenkulkuhallituksen tulee toimittaa liikenneministeriölle puolivuosittain selvitys luettelolain vaikutuksista merenkulun kehitykseen, erityisesti alusten sijoittumisen, varustamotoiminnan kannattavuuden ja kilpailukyvyn kehittymisen sekä merenkulkijoiden työllisyyden ja koulutuksen kannalta.

9 §

Tämä päätös tulee voimaan 5 päivänä helmikuuta 1992.

Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 1992

Liikenneministeri
Ole Norrback

Apulaisosastopäällikkö, toimistopäällikkönä
Raimo Kurki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.