55/1992

Annettu Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 1992

Asetus jalometallituotteista annetun asetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä

kumotaan jalometallituotteista 28 päivänä maaliskuuta 1977 annetun asetuksen (292/77) 21 §:n 2 momentin 3 kohta ja 24 §,

muutetaan 19 §:n 1 momentti, 21 §:n 3 momentti ja 23 §:n 1 ja 2 momentti sekä

lisätään 19 §:ään uusi 4 momentti, 21 §:ään uusi 4 ja 5 momentti, ja asetukseen uusi 21 a § seuraavasti:

19 §

Ulkomailla valmistetut jalometallituotteet, mukaan lukien 7 §:n 1 momentin 7 kohdassa mainitut tuotteet, on tulliselvityksen jälkeen toimitettava tulliviranomaisen määräämällä tavalla tekniselle tarkastuskeskukselle tarkastettaviksi. Jos tarkastettavat tuotteet, 7 §:n 1 momentin 7 kohdassa mainittuja tuotteita lukuun ottamatta, ovat valmiita ja ne täyttävät 4 ja 5 §:ssä asetetut vaatimukset sekä maahantuoja on varustanut ne jollakin 10 §:ssä mainitulla pitoisuusleimalla ja muilla 8 §:ssä mainituilla leimoilla, lyödään niihin tarkastusleima.


Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, ei koske 3 §:ssä mainitussa sopimuksessa tarkoitettuja tuotteita eikä 18 §:ssä mainittuja tuotteita.

21 §

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun ilmoitukseen on liitettävä todistus siitä, että se, joka aikoo ryhtyä valmistamaan tarkastusleimattavia jalometallituotteita tai harjoittamaan niiden kauppaa, hallitsee itseään ja omaisuuttaan.

Sen, joka aikoo ryhtyä harjoittamaan tarkastusleimattavien jalometallituotteiden kauppaa, on lisäksi liitettävä 1 momentissa tarkoitettuun ilmoitukseen selvitys riittävästä asiantuntemuksesta tämän elinkeinon harjoittamiseen, jollei hän ole suorittanut 23 §:n mukaista leimaustutkintoa. Henkilö, jolla ei ole riittävää asiantuntemusta tämän elinkeinon harjoittamiseen, sekä yhtiö, osuuskunta tai muu yhteisö saa kuitenkin harjoittaa jalometallituotteiden kauppaa, jos liiketoiminnasta vastaa henkilö, joka on suorittanut 23 §:n mukaisen leimaustutkinnon tai jonka riittävästä asiantuntemuksesta tämän elinkeinon harjoittamiseen liitetään selvitys 1 momentissa mainittuun ilmoitukseen.

Hyväksyttyään valmistusta tai kauppaa koskevan ilmoituksen sekä nimileiman tarkastuskeskuksen on annettava asianomaiselle todistus hyväksymisestä.

21 a §

Tarkastusleimauttamisesta ja liiketoiminnasta vastaavien henkilöiden tulee valvoa, että toiminnassa noudatetaan tätä asetusta ja sen nojalla annettuja määräyksiä.

23 §

Jalometallituotteita saa tarkastusleimauttaa jokainen, joka teknillisessä tarkastuskeskuksessa on suorittanut leimaustutkinnon, johon kuuluvat seoslaskennan ja tämän asetuksen tuntemista osoittavat kuulustelut.

Leimaustutkinnon suorittamista varten on esitettävä todistus ammatillisista pätevyystutkinnoista annetun lain (32/72) mukaisesta jalometallialan ammattitutkinnosta taikka selvitys muusta vastaavasta alan ammattikoulutuksesta, jonka teknillinen tarkastuskeskus harkitsee riittäväksi.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1992.

Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 1992

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.