40/1992

Annettu Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 1992

Asetus korkotulon lähdeverosta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministerin esittelystä

muutetaan korkotulon lähdeverosta 4 päivänä tammikuuta 1991 annetun asetuksen (4/91) 1 ja 5 § ja

lisätään asetuksen 3 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti:

1 §

Koronmaksajalla on oikeus jättää korkotulon lähdevero perimättä korkotulon lähdeverosta annetun lain (1341/90) 3 §:ssä tarkoitetusta korkotulosta silloin, kun korko maksetaan valtiolle tai sen laitokselle, kunnalle, kuntainliitolle tai seurakunnalle taikka sellaisen saajan tilille, joka esittämällä rekisteriotteen tai muun luotettavan selvityksen osoittaa olevansa tulo- ja varallisuusverolaissa (1240/88) tarkoitettu rekisteröity yhteisö tai yhtymä taikka tiekunta, kalastuskunta tai muu niihin verrattava yhteisetuus.

Rajoitetusti verovelvollisen on annettava koronmaksajalle sellainen selvitys kuin rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetussa asetuksessa (1047/78) säädetään.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettua selvitystä ei tarvitse esittää silloin, kun korko maksetaan talletusten ja obligaatioiden veronhuojennuslain 1 §:ssä tarkoitetulle talletukselle tai mainitun lain 2 §:ssä tarkoitetulle obligaatiolainalle.

3 §

Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskijan on vuosi-ilmoituksessa lisäksi ilmoitettava liikkeeseen laskemansa joukkovelkakirjalainan ehdot sekä huoltokonttoritalletukselle korkoa maksavan työnantajan ja osuuskuntalain 18 a §:ssä tarkoitetun lainausliikettä harjoittavan osuuskunnan talletustoiminnassa noudatettavat tiliehdot.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä tammikuuta 1991. Sitä sovelletaan vuosilta 1991-1993 kertyneeseen korkotulon lähdeverosta annetussa laissa tarkoitettuun korkoon.


Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä tammikuuta 1992.

Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 1992

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.