35/1992

Valtion tulo- ja menoarvio vuodelle 1992

Eduskunta on 17 päivänä tammikuuta 1992 hyväksynyt seuraavan tulo- ja menoarvion vuodelle 1992:

TULOT

Osasto 11 mk


11.VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT        115 482 700 000

01. Tulon ja varallisuuden perusteella
  kannettavat verot              35 840 000 000
  01. Tulo- ja varallisuusvero         32 700 000 000
  02. Korkotulojen lähdevero          1 800 000 000
  03. Perintö- ja lahjavero           1 030 000 000
  04. Arpajaisvero                310 000 000
04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot
  ja maksut                  48 900 000 000
  01. Liikevaihtovero             46 700 000 000
  02. Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava
    vero                   1 870 000 000
  03. Apteekkimaksut               330 000 000
06. Tuonnin perusteella kannettavat verot
  ja maksut                   1 580 000 000
  01. Tuontitulli                1 200 000 000
  02. Tuontimaksut                 80 000 000
  09. Tasausvero                 300 000 000
08. Valmisteverot                19 163 000 000
  01. Tupakkavero                3 210 000 000
  02. Makeisvero                 160 000 000
  03. Olutvero                 2 590 000 000
  04. Alkoholijuomavero             4 500 000 000
  05. Virvoitusjuomavero             140 000 000
  06. Elintarviketuotteiden valmistevero     250 000 000
  07. Polttoainevero              6 820 000 000
  08. Ravintorasvavero              280 000 000
  09. Sokerivero                 260 000 000
  11. Lannoitevero                650 000 000
  14. Rehujen rasva- ja valkuaisvero       303 000 000
10. Muut verot                  7 705 000 000
  01. Leimavero                 3 500 000 000
  02. Luottovero                 420 000 000
  03. Auto- ja moottoripyörävero        2 600 000 000
  04. Moottoriajoneuvovero            885 000 000
  05. Matkustajavero               300 000 000
19. Muut veronluonteiset tulot          2 294 700 000
  01. Oy Alko Ab:n ylijäämä           1 510 000 000
  02. Lästimaksut                  3 200 000
  04. Eräiden maataloustuotteiden
    markkinoimismaksut             671 000 000
  05. Erikoiskasvien markkinoimismaksut      85 000 000
  08. Öljyjätemaksu                25 000 000
  09. Muut verotulot                 500 000

Osasto 12


12. SEKALAISET TULOT               17 836 460 000

24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala        97 050 000
  99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot  97 050 000
25. Oikeusministeriön hallinnonala         388 500 000
  01. Tuomioistuintulot              200 000 000
  47. Ulosottomaksut                52 000 000
  50. Vankeinhoitolaitoksen tulot         132 300 000
  99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot  4 200 000
26. Sisäasiainministeriön hallinnonala       205 900 000
  05. Lääninhallitusten suoritteista kertyvät
    tulot                     6 500 000
  06. Tulot väestörekisterikeskuksen ja
    rekisteritoimistojen palvelutoiminnasta   40 000 000
  62. Tulot poliisin maksullisesta
    palvelutoiminnasta              15 000 000
  64. Ulosotto- ja tiedoksiantotoimen maksutulot 105 000 000
  80. Pelastushallinnon koulutuksen tulot      2 200 000
  90. Rajavartiolaitoksen tulot          17 200 000
  99. Sisäasiainministeriön hallinnonalan muut
    tulot                    20 000 000
27. Puolustusministeriön hallinnonala        194 400 000
  14. Tulot maksullisesta palvelutoiminnasta    17 300 000
  20. Tulot puolustusvoimien irtaimen omaisuuden
    myynnistä ja vuokrauksesta sekä royalty-
    maksuista                   8 000 000
  21. Metsätaloustoiminnan tulot          18 000 000
  27. Vuokratulot                 60 600 000
  99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut
    tulot                    90 500 000
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala     7 608 615 000
  03. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen
    tulot                      180 000
  07. Siirto valtion eläkerahastosta      5 800 000 000
  23. Valtion työterveyshuollon tulot       56 150 000
  24. Tapaturmavakuutustoimintaa harjoittavien
    yhtiöiden vakuutusmaksuosuus         9 300 000
  28. Kuntien osuudet verotuskustannuksista    620 000 000
  29. Kansaneläkelaitoksen osuus verotus-
    kustannuksista               169 000 000
  30. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet
    verotuskustannuksista            95 000 000
  39. Henkilöstöruokailun tulot           5 000 000
  49. Tullilaitoksen tulot             37 000 000
  50. Suomen rahapajan tulot           129 050 000
  52. Tilastokeskuksen tulot            32 000 000
  54. Pankkitarkastusviraston tulot        22 035 000
  60. Rakennushallinnon sekalaiset tulot     130 000 000
  61. Rakennushallinnon maksullisen palvelutoiminnan
    tulot                    42 100 000
  70. Valtionhallinnon kehittämiskeskuksen tulot  13 800 000
  99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut
    tulot                    448 000 000
29. Opetusministeriön hallinnonala        3 442 905 000
  06. Valtion audiovisuaalisen keskuksen tulot   2 400 000
  10. Korkeakoulujen tulot            729 700 000
  39. Valtion opintotukikeskuksen tulot      65 710 000
  42. Eräiden valtion oppilaitosten tulot      7 500 000
  43. Ylioppilastutkintolautakunnan tulot     14 700 000
  50. Eräät opettajankoulutuksen tulot       1 000 000
  51. Lastentarhanopettajaopistojen tulot     11 000 000
  55. Vammaisten lasten koulujen tulot       19 300 000
  60. Valtion ja eräiden muiden ammatillisten
    oppilaitosten tulot            1 004 100 000
  61. Koulutilojen ja metsien tulot        80 000 000
  83. Arkistolaitoksen tulot            1 175 000
  84. Museoviraston tulot              5 600 000
  85. Suomenlinnan tulot              6 500 000
  91. Valtion osuus veikkauksen ja raha-arpajaisten
    voittovaroista              1 415 000 000
  92. Valtion taidemuseon tulot           3 000 000
  95. Suomen elokuva-arkiston tulot         1 500 000
  96. Tulot elokuvien tarkastuksesta         720 000
  99. Opetusministeriön hallinnonalan muut tulot  74 000 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala   574 139 000
  08. Maatilahallinnon tulot            39 000 000
  14. Valtion maatalousteknologian tutkimuslaitoksen
    tulot                     2 350 000
  30. Valtion osuus vedonlyönnistä hevoskilpailuissa
    saadusta tulosta               41 000 000
  32. Kasvinjalostusmaksut             12 400 000
  35. Hirvieläinten metsästysmaksut        22 000 000
  36. Pilkintämaksut                7 200 000
  37. Kalastuksenhoitomaksut            21 000 000
  38. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen
    tulot                     6 000 000
  39. Riistanhoitomaksut              31 790 000
  40. Vesioikeudelliset kalanhoitomaksut      2 500 000
  41. Tenojoen kalastuslupamaksut          1 200 000
  60. Maanmittaushallinnon tulot         166 569 000
  65. Geodeettisen laitoksen tulot          140 000
  70. Maatalouden tutkimuskeskuksen tulot     37 990 000
  76. Metsäntutkimuslaitoksen tulot        18 650 000
  80. Lihantarkastustoiminnan maksutulot      29 350 000
  84. Valtion eläinlääketieteellisen laitoksen
    tulot                    22 500 000
  99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan
    muut tulot                 112 500 000
31. Liikenneministeriön hallinnonala       1 087 830 000
  22. Kuntien osuus paikallisteiden
    kunnossapitomenoista             58 000 000
  23. Kuntien osuus paikallisteiden tekemisestä  37 000 000
  24. Tielaitoksen sekalaiset tulot        17 000 000
  25. Ulkopuolisilta perittävät osuudet tietöiden
    kustannuksista                75 000 000
  26. Tulot tielaitoksen maksullisesta
    palvelutoiminnasta              33 000 000
  30. Merenkulkulaitoksen tulot          373 300 000
  31. Merentutkimuslaitoksen tulot         3 000 000
  40. Autorekisterikeskuksen tulot        355 600 000
  50. Ilmatieteen laitoksen tulot         62 000 000
  52. Telehallintokeskuksen tulot         72 930 000
  90. Ratamaksu                   1 000 000
32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala  917 746 000
  02. Tulot yrityspalvelun piiritoimistojen
    maksullisesta palvelutoiminnasta       10 300 000
  32. Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisen
    palvelutoiminnan tulot            77 300 000
  33. Kuluttajatutkimuskeskuksen tulot       1 000 000
  34. Lisenssiviraston tulot            8 652 000
  38. Mittatekniikan keskuksen tulot         400 000
  39. Teknillisen tarkastuskeskuksen tulot     58 500 000
  40. Geologian tutkimuskeskuksen tulot      24 000 000
  42. Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen tulot 570 000 000
  80. Siirto valtion ydinjätehuoltorahastosta   120 000 000
  99. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan
    muut tulot                  47 594 000
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 1 795 625 000
  01. Sosiaali- ja terveysministeriön tulot     5 700 000
  02. Sosiaali- ja terveyshallituksen tulot     2 150 000
  08. Kansanterveyslaitoksen tulot         68 000 000
  09. Lääkelaboratorion tulot            3 800 000
  10. Säteilyturvakeskuksen tulot         42 475 000
  12. Valtion koulukotien tulot          64 400 000
  13. Valtion päihdehuollon toimintayksiköiden
    tulot                    21 600 000
  14. Valtion mielisairaaloiden tulot       116 700 000
  67. Lääkevalmisteiden ja lääkkeenomaisten
    tuotteiden myyntilupatulot          21 100 000
  92. Raha-automaattiyhdistyksen tuotto     1 095 100 000
  98. Valtionapujen palautukset          350 000 000
  99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan
    muut tulot                  4 600 000
34. Työministeriön hallinnonala           247 050 000
  03. Työsuojeluhallinnon tulot           4 950 000
  70. Palkkaturvamaksujen palautukset       219 000 000
  99. Työministeriön hallinnonalan muut tulot   23 100 000
35. Ympäristöministeriön hallinnonala        25 600 000
  25. Vesi- ja ympäristöhallinnon tulot       5 700 000
  40. Asuntotoimen tulot              1 800 000
  60. Korvaukset ympäristövahinkojen
    torjuntatoimista               17 000 000
  99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut
    tulot                     1 100 000
39. Muut sekalaiset tulot             1 251 100 000
  01. Sakkorahat                 290 000 000
  02. Valtiolle tilitettävät viivästyskorot,
    jäämämaksut ja veronlisäykset veronmaksun
    laiminlyömisestä määräaikana        350 000 000
  03. Oikaisurahat                  100 000
  04. Menorästien ja siirrettyjen määrärahojen
    peruutukset                 300 000 000
  05. Valtion maaomaisuuden ja tuloa tuottavien
    oikeuksien myynti              40 000 000
  07. Valtionapulaitosten omavastuuosuus
    eläkkeistä                  34 000 000
  08. Pysäköintivirhemaksut             2 000 000
  09. Valtiolle maksettavat päivä- ja äitiysrahat
    sekä sosiaaliturvamaksut          220 000 000
  10. Muut sekalaiset tulot            15 000 000

Osasto 13


13. KORKOTULOT JA VOITON TULOUTUKSET       3 804 452 000

01. Korkotulot                  3 182 552 000
  04. Korot valtion lainoista liikelaitoksille   85 752 000
  05. Korot muista lainoista           396 800 000
  07. Korot talletuksista            2 450 000 000
  08. Korot obligaatioista            250 000 000
03. Osinkotulot                   375 000 000
  01. Osinkotulot valtionyhtiöistä        370 000 000
  02. Muut osinkotulot               5 000 000
05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset    246 900 000
  01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset  246 900 000

Osasto 14


14. LIIKETOIMINTAA HARJOITTAVAT VALTION VIRASTOT
  JA LAITOKSET                  219 560 000

20. Valtion pukutehdas
  01. Valtion pukutehtaan käyttötulot 52 000 000
       Käyttömenot (27.90.21)   48 700 000
            Käyttötalouden rahoituskate  3 300 000
30. Valtion hankintakeskus
  01. Hankintakeskuksen käyttötulot  115 900 000
       Käyttömenot (32.90.21)   85 000 000
            Käyttötalouden rahoituskate 30 900 000
40. Valtion margariinitehdas
  01. Valtion margariinitehtaan
    käyttötulot           30 350 000
       Käyttömenot (30.90.22)   28 920 000
            Käyttötalouden rahoituskate  1 430 000
45. Metsähallitus
  01. Metsähallituksen käyttötulot 1 234 000 000
       Käyttömenot (30.95.21)  1 059 580 000
            Käyttötalouden rahoituskate 174 420 000
47. Maatalouden tutkimuskeskuksen liiketoiminta
  01. Jokioisten siemenkeskuksen tulot 12 950 000
  02. Siemenperunakeskuksen tuotanto-
    toiminnan tulot         16 578 000
       Käyttötulot yhteensä    29 528 000
       Käyttömenot (30.98.22-24)  27 218 000
            Käyttötalouden rahoituskate  2 310 000
60. Tulot liiketoimintaa harjoittavien valtion
  virastojen ja laitosten hallinnassa olevan
  valtion omaisuuden myynnistä           7 200 000
  01. Liiketoimintaa harjoittavien valtion
    virastojen ja laitosten sekalaiset
    myyntitulot                  1 700 000
  02. Metsähallituksen hallinnassa olevien maa-
    alueiden ja rakennusten myyntitulot      5 500 000

         Osasto 14:
  Rahoituskatteet ja omaisuuden myyntitulot
  (tulot sarakkeessa)         219 560 000
  Käyttötulot (tulot sarakkeen
  ulkopuolella)           1 461 778 000

Osasto 15


15. LAINAT                    35 481 595 000

01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat      896 595 000
  02. Takaisinmaksut valtion lainoista
    liikelaitoksille              108 595 000
  04. Muiden lainojen lyhennykset         788 000 000
02. Valtion lainanotto              34 585 000 000
  01. Nettolainanotto             34 585 000 000

        Tulojen kokonaismäärä:
          172 824 767 000

MENOT

Pääluokka 21 mk


21. TASAVALLAN PRESIDENTTI              38 214 000

01. Tasavallan Presidentti (010)           1 175 000
  01. Presidentin palkkio ja edustusrahat      1 050 000
  21. Presidentin käyttövarat             125 000
02. Tasavallan Presidentin kanslia (010)       37 039 000
  01. Palkkaukset (arviomääräraha)         14 360 000
  29. Muut kulutusmenot (arviomääräraha)      6 105 000
  70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha)     16 574 000

Pääluokka 22


22. EDUSKUNTA                    265 605 000

01. Kansanedustajat (010)              82 083 000
  01. Palkkaukset (arviomääräraha)         49 333 000
  02. Edustajien kulukorvaukset (arviomääräraha)  19 550 000
  20. Matkat (arviomääräraha)           13 200 000
02. Eduskunnan kanslia (010)            119 499 000
  01. Palkkaukset (arviomääräraha)         60 239 000
  10. Rakennusten käyttö (arviomääräraha)      6 500 000
  13. Korjaukset (siirtomääräraha)         3 000 000
  29. Muut kulutusmenot (arviomääräraha)      35 760 000
  70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha)     14 000 000
09. Valtiontilintarkastajat (010)           6 628 000
  01. Palkkaukset (arviomääräraha)         4 778 000
  29. Muut kulutusmenot (arviomääräraha)      1 850 000
14. Eduskunnan oikeusasiamies (010)         10 290 000
  01. Palkkaukset (arviomääräraha)         9 270 000
  29. Muut kulutusmenot (arviomääräraha)       920 000
  70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha)       100 000
25. Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta
  (030)                      12 682 000
  01. Palkkaukset (arviomääräraha)         2 982 000
  29. Muut kulutusmenot (arviomääräraha)      9 700 000
30. Eduskunnan kirjasto (280)            18 592 000
  01. Palkkaukset (arviomääräraha)         13 442 000
  21. Kirjallisuuden hankinta ja sidonta
    (siirtomääräraha)               2 300 000
  29. Muut kulutusmenot (arviomääräraha)      1 750 000
  70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha)      1 100 000
99. Eduskunnan muut menot (010)           15 831 000
  21. Käyttövarat eduskuntaryhmille ryhmäkanslioita
    varten                    14 781 000
  22. Parlamenttienvälisen liiton Suomen ryhmän
    käytettäväksi                 1 050 000

Pääluokka 23


23. VALTIONEUVOSTO                 260 452 000

01. Valtioneuvosto (010)               25 280 000
  01. Palkkaukset (arviomääräraha)         16 680 000
  20. Matkat (arviomääräraha)            1 600 000
  21. Ministeriöiden käyttövarat          7 000 000
02. Valtioneuvoston kanslia (050)          47 940 000
  01. Palkkaukset (arviomääräraha)         27 090 000
  29. Muut kulutusmenot (siirtomääräraha 2 v)   17 450 000
  70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha)      3 400 000
03. Oikeuskanslerinvirasto (010)           11 906 000
  01. Palkkaukset (arviomääräraha)         10 315 000
  29. Muut kulutusmenot               1 591 000
25. Valtioneuvoston edustus- ja virkahuoneistot
  (050)                      87 270 000
  26. Kalastajatorpan vierastalo (arviomääräraha)  1 700 000
  29. Muut kulutusmenot (siirtomääräraha 2 v)    2 070 000
  74. Valtioneuvoston väestönsuoja
    (siirtomääräraha)              36 000 000
  76. Tasavallan Presidentin virka-asunnon
    rakennustyöt (siirtomääräraha)        47 500 000
27. Poliittisen toiminnan avustaminen (010)     71 915 000
  50. Puoluetoiminnan tukeminen          71 915 000
99. Valtioneuvoston muut menot (050)         16 141 000
  24. Kunniamerkit (arviomääräraha)         2 000 000
  25. J. V. Snellmanin kootut teokset
    (siirtomääräraha)               1 760 000
  26. Suomen hallintohistoria (siirtomääräraha)   1 976 000
  28. Suomen itsenäisyyden 75-vuotisjuhlavuosi
    (siirtomääräraha)              10 405 000

Pääluokka 24


24. ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA      4 001 895 000

01. Ulkoasiainhallinto (030)            890 010 000
  01. Palkkaukset (arviomääräraha)        506 755 000
  22. Kansainvälinen tiedotustoiminta
    (siirtomääräraha)              21 750 000
  28. Maksullinen palvelutoiminta (arviomääräraha) 2 800 000
  29. Muut kulutusmenot (arviomääräraha)     260 120 000
  70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha)     11 785 000
  74. Talonrakennukset (siirtomääräraha)      40 800 000
  87. Kiinteistöjen ja huoneistojen hankkiminen
    (siirtomääräraha)              46 000 000
30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö (040)     2 524 700 000
  22. Tiedotustoiminta (siirtomääräraha)      4 400 000
  50. Avustukset kansalaisjärjestöjen
    kehitysyhteistyötä koskevaan tiedotustoimintaan
    (siirtomääräraha 2 v)             4 500 000
  66. Kehitysyhteistyötoiminta
    (siirtomääräraha)             2 515 800 000
40. Teollinen kehitysyhteistyö (040)         51 400 000
  50. Valtionapu Teollisen Kehitysyhteistyön
    Rahasto Oy:lle (arviomääräraha)       32 000 000
  66. Taloudellinen, teollinen ja teknologinen
    yhteistyö kehitysmaiden kanssa
    (siirtomääräraha)               4 400 000
  88. Teollisen Kehitysyhteistyön Rahasto Oy:n
    osakepääoman korottaminen (siirtomääräraha) 15 000 000
50. Yhteistyö Itä- ja Keski-Euroopan maiden
  kanssa (040)                   52 700 000
  61. Osallistuminen lähialueyhteistyöhön
    (siirtomääräraha)               2 000 000
  67. Suomen osuus Euroopan jälleenrakennus- ja
    kehityspankin osakepääoman maksamisesta
    (arviomääräraha)               42 200 000
  68. Tavara-avun kuljetustuki (siirtomääräraha)   500 000
  69. Monen- ja kahdenväliset rahoitusjärjestelyt
    (siirtomääräraha)               8 000 000
99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot
  (030)                      483 085 000
  02. Palkkaukset (arviomääräraha)         8 190 000
  21. Tilapäinen edustus kansainvälisissä
    neuvotteluissa (arviomääräraha)       30 140 000
  22. Suomalaisten valvontajoukkojen ylläpitomenot
    (arviomääräraha)              171 430 000
  24. Osallistuminen kansainvälisiin kokouksiin
    (siirtomääräraha 2 v)            26 020 000
  25. Kansainvälisten kokousten järjestäminen
    (arviomääräraha)               58 250 000
  26. Tutkimus- ja kehittämistoiminta
    (siirtomääräraha 2 v)             5 940 000
  27. Kansainväliseen yhteistyöhön Suomessa
    liittyvät menot (arviomääräraha)       6 050 000
  50. Eräät valtionavut               5 175 000
  51. Hädänalaisten Suomen kansalaisten avustaminen
    (arviomääräraha)                290 000
  66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet
    (arviomääräraha)              171 500 000
  93. Kurssivaihtelut (arviomääräraha)        100 000

Pääluokka 25


25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA        2 235 464 000

01. Oikeusministeriö (070)             106 859 000
  01. Palkkaukset (arviomääräraha)         84 759 000
  28. Maksullinen palvelutoiminta (arviomääräraha) 1 900 000
  29. Muut kulutusmenot (siirtomääräraha 2 v)   20 200 000
10. Ylimmät tuomioistuimet (090)           63 253 000
  01. Palkkaukset (arviomääräraha)         59 953 000
  29. Muut kulutusmenot (siirtomääräraha 2 v)    3 300 000
20. Hovioikeudet (090)               134 867 000
  01. Palkkaukset (arviomääräraha)        103 535 000
  21. Itä-Suomen hovioikeuden toimintamenot
    (siirtomääräraha 2 v)            23 532 000
  29. Muut kulutusmenot (siirtomääräraha 2 v)    7 800 000
25. Lääninoikeudet (090)               88 800 000
  01. Palkkaukset (arviomääräraha)         79 300 000
  29. Muut kulutusmenot (siirtomääräraha 2 v)    9 500 000
30. Alioikeudet (090)                433 650 000
  01. Palkkaukset (arviomääräraha)        373 050 000
  29. Muut kulutusmenot (siirtomääräraha 2 v)   60 600 000
40. Erityistuomioistuimet (090)           77 866 000
  01. Palkkaukset (arviomääräraha)         69 766 000
  29. Muut kulutusmenot (siirtomääräraha 2 v)    8 100 000
45. Eräät oikeudenhoitomenot (090)         117 500 000
  22. Eräät oikeudenkäyntimenot (arviomääräraha)  21 500 000
  50. Maksuton oikeudenkäynti (arviomääräraha)   96 000 000
46. Syyttäjänvirastot (090)             33 926 000
  01. Palkkaukset (arviomääräraha)         30 726 000
  29. Muut kulutusmenot (siirtomääräraha 2 v)    3 200 000
47. Ulosottovirastot (090)             159 955 000
  01. Palkkaukset (arviomääräraha)        121 257 000
  21. Turun kaupunginvoudinviraston toimintamenot
    (siirtomääräraha 2 v)            11 098 000
  29. Muut kulutusmenot (siirtomääräraha 2 v)   27 600 000
50. Vankeinhoitolaitos (100)            899 358 000
  21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)     707 299 000
  50. Valtionapu Kriminaalihuoltoyhdistykselle
    lainsäädäntöön perustuviin tehtäviin
    (arviomääräraha)               30 325 000
  51. Valtionapu muun kriminaalihuoltotyön
    suorittamiseen                18 500 000
  52. Valtionapu Kriminaalihuoltoyhdistykselle
    toimitilojen perustamis- ja peruskorjaus-
    menoihin (siirtomääräraha)          2 484 000
  74. Uudisrakennukset ja peruskorjaukset
    (siirtomääräraha)              59 050 000
  75. Uudisrakennukset ja peruskorjaukset
    avolaitostyönä (siirtomääräraha)       52 700 000
  76. Vankilasta vapautuneiden työllistäminen
    (siirtomääräraha)               4 600 000
  77. Työsiirtoloille järjestettävät työt
    (siirtomääräraha)              23 500 000
  79. Maa- ja vesirakennukset (siirtomääräraha)    900 000
60. Eräät virastot (070)               17 030 000
  01. Palkkaukset (arviomääräraha)         11 430 000
  29. Muut kulutusmenot (siirtomääräraha 2 v)    5 600 000
70. Vaalit (010)                   31 200 000
  21. Vaalimenot (arviomääräraha)         31 200 000
99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut menot (070) 71 200 000
  25. Hallinnon ja henkilöstön kehittäminen
    (siirtomääräraha 2 v)             4 200 000
  26. Kansainvälinen yhteistyö (arviomääräraha)   6 400 000
  27. Automaattinen tietojenkäsittely
    (siirtomääräraha 2 v)            32 800 000
  29. Muut kulutusmenot (arviomääräraha)      7 100 000
  50. Eräät avustukset                700 000
  70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha)     20 000 000

Pääluokka 26


26. SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA      5 909 735 000

01. Sisäasiainministeriö (050)            85 297 000
  21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)     85 297 000
05. Lääninhallitukset (050)             449 240 000
  01. Palkkaukset (arviomääräraha)        235 786 000
  10. Kiinteistöjen käyttö (arviomääräraha)    22 219 000
  21. Eräiden lääninhallitusten toimintamenot
    (siirtomääräraha 2 v)            153 500 000
  29. Muut kulutusmenot (siirtomääräraha 2 v)   32 800 000
  70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha 2 v)    4 935 000
06. Väestörekisterikeskus (050)           52 088 000
  01. Palkkaukset (arviomääräraha)         16 188 000
  28. Maksullinen palvelutoiminta (arviomääräraha) 15 600 000
  29. Muut kulutusmenot (siirtomääräraha 2 v)   20 300 000
07. Rekisteritoimistot (050)            103 929 000
  01. Palkkaukset (arviomääräraha)         66 829 000
  21. Eräiden rekisteritoimistojen toimintamenot
    (siirtomääräraha 2 v)            16 000 000
  28. Maksullinen palvelutoiminta (arviomääräraha) 2 000 000
  29. Muut kulutusmenot (siirtomääräraha 2 v)   19 100 000
75. Poliisitoimi (080)              2 786 730 000
  21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)    2 690 600 000
  23. Poliisin erityismenot (arviomääräraha)    64 830 000
  74. Eräät rakennustyöt (siirtomääräraha)     31 300 000
80. Pelastushallinto (110)             113 900 000
  21. Koulutuksen toimintamenot
    (siirtomääräraha 2 v)            56 919 000
  22. Erityismenot (arviomääräraha)         4 014 000
  23. Muut pelastushallinnon menot
    (siirtomääräraha 2 v)             8 800 000
  31. Valtionosuudet (siirtomääräraha 2 v)     24 867 000
  74. Talonrakennukset (siirtomääräraha)      11 000 000
  87. Maa-alueet, rakennukset ja kiinteistöt    8 300 000
90. Rajavartiolaitos (120)             980 800 000
  21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)     900 300 000
  70. Ilma- ja vartioalusten hankinta
    (siirtomääräraha)              51 800 000
  74. Rakentaminen (siirtomääräraha)        28 700 000
97. Avustukset kunnille ja alueellinen
  kehittäminen (960)              1 329 931 000
  31. Kuntien yleiset valtionosuudet
    (arviomääräraha)              779 000 000
  32. Kuntien yhdistymisavustukset (arviomääräraha)   1 000
  33. Kuntien verotulojen täydennys
    (arviomääräraha)              470 000 000
  34. Kuntien harkinnanvarainen avustus      40 000 000
  43. Läänin kehittämisraha (siirtomääräraha)   40 000 000
  51. Valtionavustus eräille järjestöille       930 000
99. Sisäasiainministeriön hallinnonalan muut
  menot (050)                    7 820 000
  25. Tutkimus- ja kehittämistoiminta
    (siirtomääräraha 2 v)             3 000 000
  26. Hallinnonalan erityismenot (arviomääräraha)  4 820 000

Pääluokka 27


27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA       9 502 443 000

01. Puolustusministeriö (150)            55 309 000
  01. Palkkaukset (arviomääräraha)         42 187 000
  21. Tutkimustoiminta (siirtomääräraha)      4 570 000
  29. Muut kulutusmenot               7 882 000
  70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha)       670 000
12. Puolustusvoimien palkkaus- ja muut menot
  (160)                     3 408 314 000
  01. Palkkaukset (arviomääräraha)       3 087 954 000
  28. Maksullinen palvelutoiminta
    (arviomääräraha)               8 360 000
  29. Muut kulutusmenot (siirtomääräraha 2 v)   312 000 000
14. Asevelvollisten ylläpitomenot (160)       632 600 000
  02. Päivärahat ja reserviläispalkat
    (arviomääräraha)              212 400 000
  20. Matkat (arviomääräraha)           60 000 000
  21. Muonitus (arviomääräraha)          204 500 000
  22. Vaatetus ja puhtaanapito (siirtomääräraha) 124 000 000
  23. Terveydenhuolto (arviomääräraha)       31 700 000
25. Puolustusmateriaalin hankinta- ja käyttömenot
  (160)                     4 438 000 000
  16. Puolustusmateriaalihankinnat
    (siirtomääräraha)             2 987 000 000
  17. Uusinta käytöstä poistetun tilalle
    (arviomääräraha)               8 000 000
  24. Varustuksen käyttö ja kunnossapito
    (siirtomääräraha)             1 443 000 000
27. Kiinteistömenot (160)              755 000 000
  10. Kiinteistöjen käyttö (arviomääräraha)    357 000 000
  13. Rakennusten, sotilasalueiden ja -laitteiden
    korjaus ja kunnossapito (siirtomääräraha)  95 000 000
  74. Uudisrakennukset ja peruskorjaukset
    (siirtomääräraha)              156 000 000
  75. Perusparannukset (siirtomääräraha)      70 000 000
  77. Sotilasalueiden ja -laitteiden rakennustyöt
    (siirtomääräraha)              64 000 000
  87. Kiinteistöjen osto ja pakkolunastus
    (siirtomääräraha 2 v)            13 000 000
30. Kansainvälinen rauhanturvaamistoiminta (030)   51 910 000
  21. Rauhanturvaamistoiminnan valmius- ja
    sotilastarkkailijatehtävät (siirtomääräraha) 13 910 000
  22. Suomalaisten valvontajoukkojen hallinto- ja
    varustamismenot (arviomääräraha)       38 000 000
90. Valtion pukutehdas (150)
  21. Valtion pukutehtaan käyttömenot
    (arviomääräraha)         48 700 000
      Käyttömenot (21): 48 700 000
  70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha)      2 200 000
      Sijoitusmenot (70): 2 200 000
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut menot
  (150)                      159 110 000
  02. Työrajoitteisten palkkaukset
    (arviomääräraha)               80 100 000
  21. Metsätaloustoiminta (arviomääräraha)     17 500 000
  40. Lapuan patruunatehtaan onnettomuuden
    tapaturmakorvaukset (arviomääräraha)      310 000
  50. Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen 2 000 000
  51. Korvaus sotilasilmailun lentokenttä- ja
    lennonvarmistuspalvelujen tuottamisesta
    (siirtomääräraha)              59 000 000
  93. Kurssivaihtelut (arviomääräraha)        200 000

Pääluokka 28


28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA     17 171 607 000

01. Valtiovarainministeriö (020)          101 046 000
  21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)     101 046 000
03. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (050)    19 633 000
  01. Palkkaukset (arviomääräraha)         12 710 000
  22. Tutkimustoiminta (siirtomääräraha 2 v)    1 700 000
  29. Muut kulutusmenot               5 223 000
05. Valtiokonttori (020)              471 538 000
  21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)     242 508 000
  25. Valtion henkilöstöjärjestelyt ja
    uudelleensijoitus (siirtomääräraha 2 v)   15 350 000
  50. Eräät valtion maksamat korvaukset
    (arviomääräraha)              213 530 000
  95. Valtion saatavien turvaaminen
    (arviomääräraha)                150 000
07. Eläkkeet (950)                11 288 800 000
  05. Vakinaiset eläkkeet, perhe-eläkkeet,
    hautausavut sekä kuntoutusmenot
    (arviomääräraha)             10 742 100 000
  06. Ylimääräiset eläkkeet (arviomääräraha)   139 200 000
  07. Muut eläkemenot (arviomääräraha)      147 500 000
  61. Korko valtion eläkerahastolle
    (arviomääräraha)              260 000 000
10. Valtiontalouden tarkastusvirasto (020)      24 199 000
  01. Palkkaukset (arviomääräraha)         21 273 000
  29. Muut kulutusmenot (arviomääräraha)      2 926 000
18. Verohallinto (020)              1 599 617 000
  01. Palkkaukset (arviomääräraha)       1 081 354 000
  21. Korot ja tiedonsiirtopalkkiot
    (arviomääräraha)              200 000 000
  22. Veroluokitus (siirtomääräraha)        30 274 000
  29. Muut kulutusmenot (siirtomääräraha 2 v)   287 989 000
37. Eräät hinnanerokorvaukset (670)         390 000 000
  40. Jalostettujen elintarviketeollisuustuotteiden
    raaka-aineiden hinnanerokorvaukset
    (arviomääräraha)              390 000 000
39. Eräät siirrot Ahvenanmaan maakunnalle (960)   625 770 000
  30. Verotaloudellinen tasoitus (arviomääräraha) 623 000 000
  32. Kunnallisveron saamatta jäämisen korvaaminen 2 070 000
  40. Mantereen ja Ahvenanmaan välisten
    tavarakuljetusten kuljetuskustannusten
    tasaaminen (siirtomääräraha)          700 000
40. Tullilaitos (020)                508 451 000
  21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)     500 134 000
  66. Kansainvälisen tullijärjestön kautta
    ohjattava kehitysapu (siirtomääräraha)     217 000
  74. Tullitalojen rakentaminen (siirtomääräraha)  8 100 000
50. Suomen rahapaja (020)              161 015 000
  21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)     20 315 000
  22. Raaka-aineet (arviomääräraha)        98 000 000
  95. Vanhan vaihtorahan lunastaminen Suomen Pankilta
    (arviomääräraha)               42 700 000
52. Tilastokeskus (050)               184 879 000
  21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)     156 959 000
  28. Maksullinen palvelutoiminta (arviomääräraha) 27 920 000
54. Pankkitarkastusvirasto (820)           22 585 000
  01. Palkkaukset (arviomääräraha)         14 510 000
  29. Muut kulutusmenot (siirtomääräraha 2 v)    7 245 000
  70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha 2 v)     830 000
60. Rakennushallinto (050)             545 013 000
  01. Palkkaukset (arviomääräraha)        509 238 000
  29. Muut kulutusmenot              32 175 000
  70. Kaluston hankinta               3 600 000
64. Eräät valtion kiinteistömenot (050)       993 400 000
  10. Kiinteistöjen käyttö (arviomääräraha)    330 000 000
  11. Valtion virastojen ja laitosten edeltä
    arvaamattomat vuokramenot (arviomääräraha)  4 000 000
  13. Korjaukset (siirtomääräraha)        284 000 000
  28. Maksullinen palvelutoiminta (arviomääräraha) 4 000 000
  70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha)     19 000 000
  76. Virastotalojen rakentaminen sekä valtion
    talonrakennusten suunnittelu ja koerakentaminen
    (siirtomääräraha)              252 400 000
  87. Kiinteistöjen ja huoneisto-osakkeiden
    hankkiminen (siirtomääräraha)        100 000 000
70. Valtionhallinnon kehittämiskeskus (050)     40 843 000
  21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)     32 943 000
  74. Talonrakennukset (siirtomääräraha)      7 900 000
80. Hallinnon uudistaminen ja eräät
  henkilöstöhallinnon tukitoimet (990)       43 593 000
  02. Eräät muut palkat ja palkkiot
    (arviomääräraha)               6 583 000
  20. Kehittämis- ja koulutustoiminta
    (siirtomääräraha)              11 700 000
  21. Virastojen kehittämistoiminnan erityismenot
    (arviomääräraha)               2 000 000
  23. Työsuojelun edistäminen (siirtomääräraha)   6 960 000
  24. Henkilöstöruokailun järjestäminen
    (siirtomääräraha)               8 300 000
  60. Valtionosuus koulutus- ja erorahastosta
    johtuvista menoista (arviomääräraha)     8 050 000
81. Eräät hallinnonaloittain jakamattomat
  menot (990)                   12 000 000
  74. Talonrakennushankkeiden kustannusarvioiden
    tarkistuksista aiheutuvat menot
    (arviomääräraha)               4 000 000
  95. Lakiin tai asetukseen perustuvat menot, joita
    varten menoarvioon ei ole erikseen merkitty
    määrärahaa (arviomääräraha)          2 000 000
  96. Edeltä arvaamattomat tarpeet         1 000 000
  97. Tileistä poistot (arviomääräraha)       4 000 000
  98. Eräät virastojen hoitomenot (arviomääräraha) 1 000 000
82. Postipankki Oy (840)               5 000 000
  43. Luottotappiokorvaus Postipankki Oy:lle
    (arviomääräraha)               5 000 000
83. Kansainväliset rahoitusyhteisöt (040)      18 900 000
  66. Suomen maksuosuus Kansainvälisen
    Jälleenrakennuspankin osakepääoman
    korottamisesta (arviomääräraha)       12 600 000
  68. Suomen osuus Kansainvälisen rahoitusyhtiön
    osakepääoman korottamisesta (arviomääräraha) 6 300 000
84. Pohjoismaiset rahoitusyhteisöt (040)       8 780 000
  68. Suomen maksuosuus Pohjoismaiden
    Ympäristörahoitusyhtiön pääomasta
    (arviomääräraha)               7 500 000
  69. Suomen maksuosuus Länsipohjola-rahaston
    pääomasta (arviomääräraha)          1 280 000
85. Sitoumusten lunastaminen (040)          40 000 000
  66. Kansainvälisille rahoituslaitoksille annettujen
    sitoumusten lunastaminen (arviomääräraha)  40 000 000
86. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto (830)     30 000 000
  60. Suomen itsenäisyyden juhlarahaston toiminnan
    rahoittaminen                30 000 000
99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut
  menot (020)                   36 545 000
  21. Valtion eläkelautakunnan toimintamenot
    (siirtomääräraha 2 v)             1 325 000
  40. Ulkomaan kuorma-autoliikenteen polttoaineen
    hintaan sisältyvän liikevaihtoveron
    korvaaminen (arviomääräraha)         11 000 000
  50. Korvaus Sotainvalidien Veljesliitolle      220 000
  58. Eräiden kulttuuritapahtumien tukeminen    2 000 000
  61. Verosta vapautuksen johdosta takaisin maksetut
    verot (arviomääräraha)            22 000 000

Pääluokka 29


29. OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA        30 250 839 900

01. Opetusministeriö (210)              82 452 000
  01. Palkkaukset (arviomääräraha)         61 234 000
  21. Tutkimus- ja kehittämistoiminta
    (siirtomääräraha 2 v)             9 225 000
  29. Muut kulutusmenot (siirtomääräraha 2 v)   11 993 000
02. Luterilainen kirkko (310)            15 124 000
  01. Palkkaukset (arviomääräraha)         12 069 000
  29. Muut kulutusmenot               1 765 000
  50. Avustus Suomen Merimieslähetysseuralle     590 000
  51. Raamatun juhlavuoden 1992 vieton valmistelu   700 000
05. Ortodoksinen kirkko (310)             8 965 000
  01. Palkkaukset (arviomääräraha)         6 383 000
  29. Muut kulutusmenot                732 000
  50. Eräät avustukset                350 000
  51. Avustukset kaluston hankintaan ja korjaustöihin
    (siirtomääräraha)                200 000
  74. Talonrakennukset (siirtomääräraha)      1 300 000
06. Valtion audiovisuaalinen keskus (210)       9 661 000
  01. Palkkaukset (arviomääräraha)         3 453 000
  28. Maksullinen palvelutoiminta (arviomääräraha) 2 113 000
  29. Muut kulutusmenot               4 095 000
10. Korkeakoulut (240)              5 236 515 900
  01. Palkkaukset (arviomääräraha)       2 876 911 900
  20. Muut opetus- ja tutkimusmenot, kaluston
    hankinta sekä kiinteistöjen käyttö
    (siirtomääräraha)             1 109 800 000
  21. Eräiden korkeakoulujen toimintamenot
    (siirtomääräraha 2 v)            270 084 000
  28. Maksullinen palvelutoiminta
    (arviomääräraha)              639 550 000
  71. Kaluston uusiminen käytöstä poistetun
    tilalle (arviomääräraha)           3 200 000
  74. Talonrakennukset (siirtomääräraha)     227 700 000
  87. Kiinteistöjen hankinta (siirtomääräraha)  109 270 000
11. Valtion harjoittelukoulut (220)         284 349 000
  01. Palkkaukset (arviomääräraha)        232 589 000
  21. Oppilashuolto (arviomääräraha)        16 380 000
  29. Muut kulutusmenot (siirtomääräraha 2 v)   16 580 000
  74. Talonrakennukset (siirtomääräraha)      18 800 000
12. Kuvataideakatemia (240)             10 158 000
  01. Palkkaukset (arviomääräraha)         4 358 000
  29. Muut kulutusmenot               5 800 000
37. Muut korkeakoulumenot (240)           129 630 000
  01. Palkkaukset (arviomääräraha)         50 020 000
  21. Tutkimus- ja kehittämistoiminta       21 400 000
  24. Kansainvälisen toiminnan kehittäminen     6 420 000
  25. Tieteellisten kirjastojen atk-toiminta    4 290 000
  26. Eräät opettajankoulutuksen menot       34 000 000
  27. Korkeakoulujen yhteinen atk-toiminta
    (siirtomääräraha 2 v)            13 500 000
39. Opintotuki (260)               2 406 450 000
  21. Valtion opintotukikeskuksen toimintamenot
    (siirtomääräraha 2 v)            14 350 000
  52. Opintolainojen valtiontakaus ja korkotuki
    (arviomääräraha)              580 000 000
  55. Opintoraha (arviomääräraha)        1 496 100 000
  56. Aikuisopintoraha (arviomääräraha)      285 000 000
  57. Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki
    (arviomääräraha)               31 000 000
40. Opetushallitus (210)              141 459 000
  21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)     141 459 000
42. Eräät valtionoppilaitokset (220)         42 083 000
  01. Palkkaukset (arviomääräraha)         29 014 000
  21. Oppilashuolto (arviomääräraha)        2 535 000
  29. Muut kulutusmenot (siirtomääräraha 2 v)    4 534 000
  74. Talonrakennukset (siirtomääräraha)      6 000 000
43. Lukiot (220)                 1 424 167 000
  21. Ylioppilastutkintolautakunnan menot
    (arviomääräraha)               14 500 000
  24. Eräät yhteiset menot              707 000
  30. Valtionosuus lukioiden käyttökustannuksiin
    (arviomääräraha)             1 407 160 000
  32. Lukioiden rakentamisen korkotuki
    (siirtomääräraha)                150 000
  52. Eräät avustukset               1 650 000
46. Peruskoulut (220)               8 988 590 000
  30. Valtionosuus peruskoulujen käyttökustannuksiin
    (arviomääräraha)             8 663 100 000
  34. Valtionosuus peruskoulujen ja lukioiden
    perustamiskustannuksiin (arviomääräraha)  290 000 000
  35. Lisäavustus yleissivistävästä ja
    ammatillisesta koulutuksesta aiheutuviin
    menoihin                   2 000 000
  51. Valtionapu Steiner-kouluille
    (arviomääräraha)               23 230 000
  52. Avustus vieraskielisille kouluille      5 700 000
  55. Avustus ulkomailla toimiville kouluille
    (arviomääräraha)               4 560 000
50. Eräät opettajankoulutuksen menot (230)      23 190 000
  01. Palkkaukset (arviomääräraha)         7 376 000
  27. Kouluhenkilöstön täydennyskoulutus
    (siirtomääräraha)              11 123 000
  28. Maksullinen palvelutoiminta (arviomääräraha)  986 000
  29. Muut kulutusmenot (siirtomääräraha 2 v)    3 705 000
51. Lastentarhanopettajaopistot (230)        51 568 000
  01. Palkkaukset (arviomääräraha)         32 599 000
  10. Kiinteistöjen käyttö (arviomääräraha)     7 560 000
  21. Oppilashuolto (arviomääräraha)        5 119 000
  29. Muut kulutusmenot (siirtomääräraha 2 v)    4 290 000
  74. Talonrakennukset (siirtomääräraha)      2 000 000
52. Musiikin ammatillista koulutusta antavat
  oppilaitokset (230)               66 427 000
  50. Valtionosuus musiikin ammatillista koulutusta
    antaville oppilaitoksille (arviomääräraha)  66 427 000
55. Vammaisten lasten koulut (220)         118 853 000
  01. Palkkaukset (arviomääräraha)         86 622 000
  21. Oppilashuolto (arviomääräraha)        13 553 000
  29. Muut kulutusmenot (siirtomääräraha 2 v)    8 678 000
  74. Talonrakennukset (siirtomääräraha)      10 000 000
56. Kirjastotoimi (280)               742 094 000
  30. Valtionosuus ja -avustus kirjastojen
    käyttökustannuksiin (arviomääräraha)    706 094 000
  31. Valtionosuus kirjastojen perustamiskustannuksiin
    (arviomääräraha)               36 000 000
58. Näkövammaisten kirjasto (280)          20 368 000
  01. Palkkaukset (arviomääräraha)         8 983 000
  29. Muut kulutusmenot              11 385 000
60. Valtion ammatilliset oppilaitokset (230)   3 317 681 000
  01. Palkkaukset (arviomääräraha)       1 698 954 000
  21. Oppilashuolto (arviomääräraha)       207 675 000
  23. Väliaikainen ammatillinen koulutus     449 000 000
  24. Harjoittelutoiminta             11 000 000
  25. Ammatillisen koulutuksen kehittäminen
    (siirtomääräraha 2 v)             7 932 000
  26. Opettajankoulutus              25 448 000
  27. Oppilaitosten henkilöstön lisäkoulutus    23 961 000
  28. Maksullinen palvelutoiminta
    (arviomääräraha)              206 891 000
  29. Muut kulutusmenot (arviomääräraha)     292 500 000
  70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha)     135 000 000
  71. Kaluston uusiminen käytöstä poistetun tilalle
    (arviomääräraha)               3 200 000
  74. Talonrakennukset (siirtomääräraha)     253 020 000
  87. Kiinteistöjen hankinta (siirtomääräraha)   3 100 000
61. Koulutilat ja metsät (230)           107 667 000
  01. Palkkaukset (arviomääräraha)         53 692 000
  21. Metsien hoito (arviomääräraha)         790 000
  22. Puutavaran hankinta ja myynti
    (arviomääräraha)               2 200 000
  28. Maatilatalouden menot (arviomääräraha)    38 025 000
  29. Muut kulutusmenot               1 610 000
  70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha)      4 000 000
  74. Talonrakennukset (siirtomääräraha)      5 650 000
  77. Perusparannukset (siirtomääräraha)      1 200 000
  87. Maa-alueiden hankinta (siirtomääräraha)     500 000
65. Kunnalliset ammatilliset oppilaitokset (230) 2 492 716 000
  30. Valtionosuus käyttökustannuksiin
    (arviomääräraha)             2 207 870 000
  32. Kunnallisten oppilaitosten rakentamisen
    korkotuki (arviomääräraha)          4 600 000
  35. Eräät avustukset               3 616 000
  37. Valtionosuus ja -avustus perustamiskustannuksiin
    (siirtomääräraha)              276 630 000
67. Yksityiset ammatilliset oppilaitokset (230)   394 264 000
  50. Valtionavustus käyttökustannuksiin
    (arviomääräraha)              248 100 000
  51. Valtionavustus ammatillisten erityis-
    oppilaitosten käyttökustannuksiin
    (arviomääräraha)              130 004 000
  52. Ylimääräinen avustus             1 490 000
  53. Yksityisten oppilaitosten rakentamisen korkotuki
    (arviomääräraha)                320 000
  57. Valtionavustus perustamiskustannuksiin
    (siirtomääräraha)              14 350 000
68. Yleissivistävä aikuiskoulutus (250)       857 192 000
  30. Valtionosuus ja -avustus kansalais- ja
    työväenopistojen käyttökustannuksiin
    (arviomääräraha)              416 661 000
  50. Valtionapu kansanopistojen käyttökustannuksiin
    (arviomääräraha)              337 650 000
  52. Eräät rakennusavustukset (siirtomääräraha)  7 000 000
  54. Avustus järjestöjen vapaata sivistystyötä
    varten                    15 400 000
  55. Valtionapu opintokeskusten käyttökustannuksiin
    (arviomääräraha)               74 681 000
  56. Avustukset kesäyliopistoille         5 100 000
  57. Kansanopistojen sekä kansalais- ja
    työväenopistojen rakentamisen korkotuki
    (siirtomääräraha)                700 000
69. Ammatillinen aikuiskoulutus (250)        581 242 000
  25. Aikuiskoulutuksen kehittäminen
    (siirtomääräraha 2 v)            17 662 000
  26. Ammatilliset pätevyystutkinnot
    (arviomääräraha)               5 850 000
  30. Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten
    huoneistojen hankkimisen korkotuki
    (arviomääräraha)                890 000
  31. Valtion avustus ammatillisten aikuiskoulutus-
    keskusten perustamiskustannuksiin
    (siirtomääräraha)              10 000 000
  32. Valtionavustus ja -korvaus ammatillisille
    aikuiskoulutuskeskuksille (arviomääräraha) 278 000 000
  33. Ammatillinen täydennyskoulutus        84 387 000
  50. Valtionavustus ammatillisten erikoisoppilaitosten
    käyttökustannuksiin (arviomääräraha)    123 353 000
  51. Ylimääräiset avustukset            8 000 000
  53. Avustus kotitalousneuvontajärjestöille    18 100 000
  54. Avustukset kotiteollisuusneuvonta-
    järjestöille                 20 900 000
  57. Valtionavustus ammatillisten erikoisoppilaitosten
    perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha)   9 200 000
  59. Valtionapu kirjeopiskelua varten       4 900 000
74. Koulutussopimus- ja oppisopimuskoulutus (230)  230 879 000
  27. Kurssitoiminta (arviomääräraha)       64 700 000
  30. Valtionosuus oppisopimuskoulutuksen
    palkkausmenoihin (arviomääräraha)       6 179 000
  40. Korvaus työnantajille (arviomääräraha)   160 000 000
80. Varastokirjasto (280)               4 772 000
  01. Palkkaukset (arviomääräraha)         3 278 000
  29. Muut kulutusmenot (siirtomääräraha 2 v)    1 494 000
81. Rauhan- ja konfliktintutkimuslaitos (270)     3 095 000
  01. Palkkaukset (arviomääräraha)         1 925 000
  29. Muut kulutusmenot (siirtomääräraha 2 v)    1 170 000
82. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus (270)     14 386 000
  01. Palkkaukset (arviomääräraha)         8 203 000
  28. Maksullinen palvelutoiminta (arviomääräraha) 1 600 000
  29. Muut kulutusmenot (siirtomääräraha 2 v)    4 583 000
83. Arkistolaitos (280)               38 485 000
  01. Palkkaukset (arviomääräraha)         27 801 000
  10. Kiinteistöjen käyttö (arviomääräraha)     4 220 000
  28. Maksullinen palvelutoiminta (arviomääräraha)  532 000
  29. Muut kulutusmenot (siirtomääräraha 2 v)    3 432 000
  74. Talonrakennukset (siirtomääräraha)      2 500 000
84. Museovirasto (280)               100 707 000
  01. Palkkaukset (arviomääräraha)         43 392 000
  28. Maksullinen palvelutoiminta (arviomääräraha) 1 400 000
  29. Muut kulutusmenot (siirtomääräraha 2 v)   13 420 000
  30. Museoiden valtionosuudet (arviomääräraha)  32 495 000
  50. Rakennusten entistämisavustukset
    (siirtomääräraha)               4 900 000
  75. Perusparannukset ja talonrakennukset
    (siirtomääräraha)               5 000 000
  95. Kulttuuriympäristön suojelusta aiheutuvat menot
    (arviomääräraha)                100 000
85. Suomenlinnan hoitokunta (280)          30 100 000
  21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)     19 850 000
  40. Avustus Suomenlinnan Liikenne Oy:lle
    (arviomääräraha)                850 000
  75. Perusparannukset (siirtomääräraha)      9 400 000
88. Suomen Akatemia ja tieteen tukeminen (270)   545 391 000
  01. Palkkaukset (arviomääräraha)        117 221 000
  29. Muut kulutusmenot (siirtomääräraha 2 v)    7 610 000
  50. Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat
    (siirtomääräraha)              148 310 000
  53. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat
    tieteen tukemiseen (arviomääräraha)     248 750 000
  66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille
    (arviomääräraha)               22 800 000
  74. Talonrakennukset (siirtomääräraha)       700 000
90. Taiteen tukeminen (290)             810 513 000
  01. Palkkaukset (arviomääräraha)         4 603 000
  30. Kuntien kulttuuritoiminnan tukeminen
    (arviomääräraha)               45 900 000
  51. Valtion taiteilija-apurahat (arviomääräraha) 34 100 000
  52. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat
    taiteen tukemiseen (arviomääräraha)     545 910 000
  55. Kirjailijoille ja kääntäjille jaettavat
    apurahat ja avustukset (arviomääräraha)   18 000 000
  74. Talonrakennukset (siirtomääräraha)      2 000 000
  76. Oopperatalon rakennustyöt ja kalustaminen
    (siirtomääräraha)              160 000 000
91. Urheilun ja nuorisonkasvatustyön tukeminen
  (300)                      620 840 000
  50. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat
    urheilun ja liikuntakasvatustyön tukemiseen
    (arviomääräraha)              469 000 000
  51. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat
    nuorisonkasvatustyön tukemiseen
    (arviomääräraha)              151 340 000
  52. Urheiluopistojen valtionapu           500 000
92. Valtion taidemuseo (290)             29 330 000
  01. Palkkaukset (arviomääräraha)         14 762 000
  21. Museo-, tutkimus- ja dokumentointitoiminta
    (siirtomääräraha 2 v)             3 900 000
  28. Maksullinen palvelutoiminta (arviomääräraha) 2 548 000
  29. Muut kulutusmenot               3 120 000
  70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha)      2 000 000
  72. Museokokoelmien kartuttaminen
    (siirtomääräraha)               3 000 000
95. Suomen elokuva-arkisto (290)           12 076 000
  01. Palkkaukset (arviomääräraha)         6 076 000
  28. Maksullinen palvelutoiminta (arviomääräraha) 1 600 000
  29. Muut kulutusmenot               3 900 000
  70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha)       500 000
96. Elokuvien tarkastus (820)             2 570 000
  01. Palkkaukset (arviomääräraha)         2 210 000
  29. Muut kulutusmenot                360 000
97. Neuvostoliittoinstituutti (030)          3 449 000
  01. Palkkaukset (arviomääräraha)         2 997 000
  29. Muut kulutusmenot                452 000
98. Kansainvälinen yhteistyö (030)         167 503 000
  01. Palkkaukset (arviomääräraha)         9 994 000
  25. Kansainvälinen kulttuuriyhteistyö
    (siirtomääräraha 2 v)            48 184 000
  50. Eräät avustukset               37 120 000
  66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille
    (arviomääräraha)               62 105 000
  75. Perusparannukset (siirtomääräraha)      4 100 000
  87. Kiinteistöjen hankinta (siirtomääräraha)   6 000 000
99. Opetusministeriön hallinnonalan muut menot (210) 83 878 000
  25. Eräiden teosten laatiminen ja hankkiminen
    (siirtomääräraha 2 v)             3 430 000
  26. Eräät kopiointi- ja nauhoituskorvaukset   14 511 000
  27. Lastentarhanopettajien väliaikaisen koulutuksen
    järjestäminen                14 962 000
  50. Eräät avustukset               16 475 000
  51. Avustus työväen- ja seurantalojen korjaukseen
    (siirtomääräraha)              15 300 000
  52. Avustus eräiden rakennusten peruskorjaukseen 1 200 000
  71. Tutkimus- ja opetusvälineiden hankinta
    Neuvostoliitosta (siirtomääräraha)      18 000 000

Pääluokka 30


30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 12 730 236 000

01. Maa- ja metsätalousministeriö (650)       44 193 000
  01. Palkkaukset (arviomääräraha)         35 516 000
  29. Muut kulutusmenot (siirtomääräraha 2 v)    8 677 000
08. Maatilahallinto (670)              196 694 000
  21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)     189 634 000
  41. Eräät korvaukset (arviomääräraha)       2 210 000
  74. Talonrakennukset (siirtomääräraha)      4 850 000
14. Valtion maatalousteknologian tutkimuslaitos
  (660)                      10 804 000
  01. Palkkaukset (arviomääräraha)         7 789 000
  28. Maksullinen palvelutoiminta (arviomääräraha)  585 000
  29. Muut kulutusmenot               2 050 000
  70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha)       280 000
  77. Maanrakennustyöt (siirtomääräraha)       100 000
29. Viljan varmuusvarastointi (670)         253 180 000
  61. Siirto siementuotannon edistämisvaroihin
    (arviomääräraha)               1 700 000
  63. Leipäviljan hinnan alentamisen korvaaminen  11 480 000
  64. Viljan ja nurmikasvien siementen
    varmuusvarastoinnista aiheutuvien kustannusten
    korvaaminen (arviomääräraha)        240 000 000
30. Maaseudun elinkeinojen neuvonta (670)      168 259 000
  40. Valtionapu maaseudun elinkeinojen
    neuvontaan                 135 259 000
  44. Hevostalouden edistäminen vedonlyönnistä
    hevoskilpailuissa kertyvillä varoilla
    (arviomääräraha)               33 000 000
31. Hinta- ja tulotuki (670)           4 562 700 000
  41. Maataloustulolain mukainen valtion tuki
    (arviomääräraha)             3 769 700 000
  44. Satovahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha) 50 000 000
  45. Sokerintuotannon tukeminen (arviomääräraha) 260 000 000
  46. Öljykasvituotannon tukeminen
    (arviomääräraha)              410 000 000
  47. Tärkkelystuotannon tukeminen         73 000 000
32. Maataloustuotteiden vientituki ja tuotannon
  tasapainottamistoimenpiteet (670)       4 085 000 000
  40. Maataloustuotteiden vientituki
    (arviomääräraha)             2 785 000 000
  41. Maataloustuotannon tasapainottamismenot
    (siirtomääräraha)             1 300 000 000
33. Maatilatalouden rakenteen ja maaseudun
  kehittäminen (670)               945 000 000
  40. Aloittamisavustus (arviomääräraha)     100 000 000
  41. Maataloustuotteiden varastotilojen
    rakentamisen korkotuki (arviomääräraha)    2 000 000
  42. Valtion osuus luopumiseläkelain mukaisista
    menoista (arviomääräraha)          355 000 000
  43. Avustukset maatilojen investointeihin
    (arviomääräraha)               60 000 000
  44. Avustukset maaseudun pienyritystoiminnan
    edistämiseen (arviomääräraha)        125 000 000
  48. Avustukset peruskuivatukseen
    (siirtomääräraha)               4 000 000
  49. Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki
    (arviomääräraha)              295 000 000
  60. Siirto maatilatalouden kehittämisrahastoon      -
  83. Lainat peruskuivatukseen (siirtomääräraha)  4 000 000
34. Muut maatalouden menot (670)           30 500 000
  42. Hukkakauran torjunnasta aiheutuvat menot   7 000 000
  43. Satovahinkojen johdosta myönnettävien
    korkotukilainojen menot (arviomääräraha)   11 000 000
  46. Metsämarjojen ja sienien varastoinnin
    tukeminen (siirtomääräraha)          1 000 000
  47. Kasvinjalostustoiminnan edistäminen
    (arviomääräraha)               11 500 000
35. Metsästys ja porotalous (690)          67 283 000
  40. Metsästyksen ja riistanhoidon edistäminen
    (arviomääräraha)               31 783 000
  41. Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen
    korvaaminen (arviomääräraha)         22 000 000
  42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen
    korvaaminen                  4 000 000
  45. Porotalouden edistäminen
    (siirtomääräraha 2 v)             9 500 000
37. Kalatalous (690)                110 148 000
  01. Palkkaukset (arviomääräraha)         9 907 000
  23. Alueellinen kalataloussuunnittelu ja
    kalatalouden kehittäminen (siirtomääräraha)  1 775 000
  25. Kalakannan hoitovelvoitteet ja
    kalatalousselvitykset (arviomääräraha)    4 010 000
  26. Tenojoen ja muiden Jäämereen laskevien
    vesistöjen kalakantojen kehittäminen,
    kalastuksen valvonta ja kalatalous-
    tutkimukset                  1 330 000
  29. Muut kulutusmenot (siirtomääräraha 2 v)    3 173 000
  40. Pilkintämaksut ja Tenojoen kalastuslupamaksut
    (arviomääräraha)               9 600 000
  41. Kalatalouden edistäminen (arviomääräraha)  19 023 000
  42. Kalastuksesta saatavan tulon vakaannuttaminen
    ja kotimaisen kalan käytön edistäminen
    (arviomääräraha)               35 000 000
  44. Kalastusvakuutustoiminta (arviomääräraha)   6 500 000
  45. Kalastusmatkailun kehittäminen
    (siirtomääräraha)               2 000 000
  47. Kalatalouden korkotukilainojen menot
    (arviomääräraha)               3 100 000
  49. Valtionapu kalastusalan järjestöjen toiminnan
    tukemiseen                  11 320 000
  70. Kaluston hankinta                310 000
  77. Kalataloudelliset rakentamis- ja
    kunnostushankkeet (siirtomääräraha)      3 100 000
38. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (690)  112 666 000
  01. Palkkaukset (arviomääräraha)         51 670 000
  23. Valtion kalanviljelytoiminta
    (siirtomääräraha 2 v)            12 050 000
  24. Arvokalojen sopimuskasvatustoiminta
    (siirtomääräraha)               7 433 000
  28. Maksullinen palvelutoiminta (arviomääräraha) 1 473 000
  29. Muut kulutusmenot (siirtomääräraha 2 v)   12 090 000
  70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha)      2 000 000
  74. Kalanviljelylaitosten rakennustyöt
    (siirtomääräraha)              22 950 000
  75. Talonrakennukset (siirtomääräraha)      3 000 000
40. Vesivarojen käyttö ja hoito (560)        206 235 000
  22. Vesivarojen käytön ja hoidon menot
    (siirtomääräraha 2 v)            16 225 000
  30. Vesihuoltolaitteiden rakentamisen korkotuki
    (arviomääräraha)               24 000 000
  31. Avustukset yhdyskuntien vesihuolto-
    toimenpiteisiin (siirtomääräraha)      35 000 000
  43. Eräät valtion maksettavaksi määrätyt
    korvaukset (arviomääräraha)          5 000 000
  77. Vesistö- ja vesihuoltotyöt
    (siirtomääräraha)              126 010 000
58. Yksityismetsätalous (680)            768 231 000
  41. Valtionapu metsäkeskuksille         24 900 000
  42. Valtionapu metsälautakunnille        302 440 000
  44. Valtionapu metsänparannustöihin
    (siirtomääräraha)              225 000 000
  45. Valtionapu metsänjalostukseen ja metsätalouden
    rationalisointiin              16 700 000
  50. Eräät metsätaloudelliset valtionavut     14 191 000
  83. Metsänparannuslainat (siirtomääräraha)   185 000 000
60. Maanmittaushallinto (550)            519 245 000
  21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)     489 245 000
  80. Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat
    menot (arviomääräraha)            30 000 000
65. Geodeettinen laitos (550)            14 095 000
  01. Palkkaukset (arviomääräraha)         6 265 000
  21. Mittaus- ja tutkimustyöt           2 475 000
  28. Maksullinen palvelutoiminta (arviomääräraha)  130 000
  29. Muut kulutusmenot               2 925 000
  70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha)      1 000 000
  74. Talonrakennukset (siirtomääräraha)      1 300 000
70. Maatalouden tutkimuskeskus (660)        171 892 000
  01. Palkkaukset (arviomääräraha)        103 255 000
  22. Torjunta-ainetarkastukset (arviomääräraha)  2 887 000
  24. Kasvinjalostustoiminta (siirtomääräraha 2 v) 4 300 000
  26. Maatalouden sääpalvelu            2 750 000
  28. Maksullinen palvelutoiminta (arviomääräraha) 10 500 000
  29. Muut kulutusmenot (siirtomääräraha 2 v)   40 170 000
  70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha)      5 430 000
  74. Talonrakennukset (siirtomääräraha)      1 700 000
  77. Maa- ja vesirakennustyöt (siirtomääräraha)   900 000
72. Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos (660)  11 254 000
  01. Palkkaukset (arviomääräraha)         6 818 000
  29. Muut kulutusmenot               4 436 000
76. Metsäntutkimuslaitos (660)           205 914 000
  01. Palkkaukset (arviomääräraha)        107 967 000
  24. Tutkimus- ja metsätalousmenot
    (siirtomääräraha 2 v)            59 950 000
  28. Maksullinen palvelutoiminta (arviomääräraha)  397 000
  70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha)     11 900 000
  74. Talonrakennukset (siirtomääräraha)      23 300 000
  77. Metsien perusparannukset (siirtomääräraha)  1 900 000
  87. Maan hankkiminen (siirtomääräraha)       500 000
80. Eläinlääkintätoimi (670)             34 598 000
  01. Palkkaukset (arviomääräraha)         25 448 000
  29. Muut kulutusmenot (arviomääräraha)      8 950 000
  50. Valtionapu eläinsuojelutyöhön          200 000
84. Valtion eläinlääketieteellinen laitos (670)   58 524 000
  01. Palkkaukset (arviomääräraha)         22 401 000
  28. Maksullinen palvelutoiminta (arviomääräraha) 15 618 000
  29. Muut kulutusmenot (arviomääräraha)      9 555 000
  70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha)      3 100 000
  74. Talonrakennukset (siirtomääräraha)      7 850 000
90. Valtion margariinitehdas (850)
  22. Käyttömenot (arviomääräraha)   28 920 000
      Käyttömenot (22):  28 920 000
  70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 260 000
      Sijoitusmenot (70):   260 000
95. Metsähallitus (680)
  21. Toimintamenot (arviomääräraha) 1 059 580 000
      Käyttömenot (21): 1 059 580 000
  70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha)     16 000 000
  74. Talonrakennukset (siirtomääräraha)      4 000 000
  77. Maa- ja vesirakennukset (siirtomääräraha)  22 000 000
  78. Yleiset uittoväylätyöt (siirtomääräraha)   9 000 000
  87. Maan hankkiminen (siirtomääräraha)      10 000 000
      Sijoitusmenot (70-87): 61 000 000
98. Maatalouden tutkimuskeskuksen liiketoiminta (660)
  22. Jokioisten siemenkeskuksen käyttömenot
    (arviomääräraha)         10 663 000
  24. Siemenperunakeskuksen käyttömenot
    (arviomääräraha)         16 555 000
      Käyttömenot (22-24):  27 218 000
  70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 665 000
      Sijoitusmenot (70):    665 000
99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan
  muut menot (650)                 91 896 000
  25. Kansainvälinen yhteistyö (arviomääräraha)  15 550 000
  27. Yhteistutkimukset (siirtomääräraha)     26 746 000
  43. Eräät korvaukset (arviomääräraha)        500 000
  44. Eräät yhteistyöhankkeet (siirtomääräraha)  44 100 000
  48. Poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien
    vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v) 5 000 000

Pääluokka 31


31. LIIKENNEMINISTERIÖN HALLINNONALA       11 012 388 000

01. Liikenneministeriö (710)             46 875 000
  01. Palkkaukset (arviomääräraha)         31 755 000
  29. Muut kulutusmenot              15 120 000
24. Tielaitos (720)                6 099 000 000
  21. Yleisten teiden perustienpito
    (siirtomääräraha 2 v)           3 863 000 000
  74. Talonrakennukset (siirtomääräraha)      29 200 000
  77. Tieverkon kehittäminen
    (siirtomääräraha 2 v)           1 908 800 000
  78. Ulkopuolisille tehtävät työt
    (arviomääräraha)              100 000 000
  87. Maa-alueiden hankinta ja tielain mukaiset
    korvaukset (arviomääräraha)         198 000 000
25. Tienpidon valtionavut (720)           186 500 000
  31. Valtionapu kunnille paikallisteiden
    aiheuttamista menoista            3 500 000
  33. Korvaukset katujen kestopäällystämisestä
    (arviomääräraha)               3 000 000
  34. Valtionapu katujen rakentamiseen
    (siirtomääräraha)              25 000 000
  50. Valtionapu yksityisten teiden kunnossapitoon
    (arviomääräraha)              130 000 000
  51. Valtionapu yksityisten teiden tekemiseen
    (siirtomääräraha)              25 000 000
30. Merenkulkulaitos (730)             886 287 000
  21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)     731 000 000
  22. Saimaan kanavan hoitokunta (arviomääräraha)  1 087 000
  28. Maksullinen palvelutoiminta (arviomääräraha) 3 000 000
  70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha)     27 100 000
  74. Talonrakennukset (siirtomääräraha)      10 000 000
  77. Väylätyöt (siirtomääräraha)         44 700 000
  78. Keiteleen-Päijänteen kanava
    (siirtomääräraha)              69 000 000
  87. Maa- ja vesialueiden hankinta (siirtomääräraha) 400 000
31. Merentutkimuslaitos (830)            29 354 000
  01. Palkkaukset (arviomääräraha)         14 204 000
  28. Maksullinen palvelutoiminta (arviomääräraha) 2 100 000
  29. Muut kulutusmenot (siirtomääräraha 2 v)   11 750 000
  70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha)      1 300 000
32. Merenkulun ja muun vesiliikenteen
  edistäminen (730)                105 225 000
  30. Piensatamien rakentamisen valtionapu
    (siirtomääräraha)               2 800 000
  31. Kauppa- ja teollisuussatamien rakentamisen
    korkotuki (arviomääräraha)          5 500 000
  32. Tahkoluodon syväsataman rakentamisen korkotuki
    (arviomääräraha)                100 000
  40. Lastialusten hankintojen tukeminen
    (arviomääräraha)               53 000 000
  41. Ulkomaanliikenteen kauppa-alusluetteloon
    merkittyjen alusten kilpailuedellytysten
    turvaaminen (arviomääräraha)         40 000 000
  44. Saaristoliikenteen avustaminen         600 000
  45. Saaristoliikenteen korkotuki (arviomääräraha)  25 000
  50. Lästimaksuista suoritettavat avustukset
    (arviomääräraha)               3 200 000
40. Autorekisterikeskus (720)            314 810 000
  21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)     300 010 000
  74. Katsastusasemien rakentaminen
    (siirtomääräraha)              14 500 000
  87. Maa-alueiden ja kiinteistöjen hankkiminen
    (siirtomääräraha)                300 000
50. Ilmatieteen laitos (830)            174 671 000
  01. Palkkaukset (arviomääräraha)         94 119 000
  28. Maksullinen palvelutoiminta (arviomääräraha) 12 400 000
  29. Muut kulutusmenot (siirtomääräraha 2 v)   59 000 000
  70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha)      9 152 000
52. Telehallintokeskus (710)             85 895 000
  21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)     85 895 000
55. Viestinnän korvaukset ja avustukset (760)    423 276 000
  22. Korvaus radiotoiminnan valvonnasta       500 000
  41. Sanomalehdistön tuki            112 000 000
  42. Lehdistön yleinen kuljetustuki       270 000 000
  43. Uutis- ja tietotoimistotuki          4 000 000
  44. Sanomalehtien yhteisjakelun tuki
    (siirtomääräraha)              20 000 000
  52. Valtionapu televisio-ohjelmien välitys-
    kustannuksiin Suur-Tukholman alueella
    (siirtomääräraha)               4 776 000
  58. Korvaus poikkeusolojen viestintä-
    järjestelyistä                12 000 000
56. Korvaukset Posti- ja telelaitokselle valtion
  virkalähetyksistä (050)             176 000 000
  23. Korvaus virkalähetysoikeuden käytöstä
    postiliikenteessä (arviomääräraha)     133 000 000
  24. Korvaus erityispalveluina toimitettavista
    virkalähetyksistä ja postiennakkolähetyksistä
    (arviomääräraha)               43 000 000
57. Henkilö- ja tavaraliikenteen tuet ja
  korvaukset (750)                636 300 000
  34. Valtionapu pääkaupunkiseudun metrojärjestelmän
    suunnitteluun ja rakentamiseen
    (siirtomääräraha)               3 100 000
  41. Korvaus tavaraliikenteen kuljetus-
    alennuksista                 10 000 000
  61. Valtionapu ja korvaus joukkoliikenne-
    järjestelmän kehittämiseen ja säilyttämiseen
    (siirtomääräraha)              623 200 000
58. Radanpito (750)                1 565 000 000
  62. Valtionrautateiden radanpito
    (siirtomääräraha)             1 565 000 000
85. Sijoitukset valtionenemmistöisiin
  osakeyhtiöihin (740)               80 000 000
  88. Finnair Oy:n osakepääoman korottaminen
    (siirtomääräraha)              80 000 000
92. Ilmailulaitos (740)               118 000 000
  71. Integroitu lennonvarmistusjärjestelmä
    (siirtomääräraha)              38 000 000
  88. Ilmailulaitoksen peruspääoman korotus    80 000 000
99. Liikenneministeriön hallinnonalan muut menot
  (710)                      85 195 000
  22. Tutkimus ja suunnittelu (siirtomääräraha)  13 000 000
  31. Valtionapu tasoristeysten poistamiseen
    (siirtomääräraha)               5 000 000
  33. Tahkoluodon radan rakentamisen korkotuki
    (siirtomääräraha)                200 000
  40. Eräät valtionavut               3 400 000
  41. Valtionapu eräiden lentopaikkojen
    rakentamiseen ja ylläpitoon         11 000 000
  42. Korvaus koulutuksesta            30 000 000
  44. Ulkomaanliikenteen maantie- ja rautatiekaluston
    liikevaihtoverokorvaus (arviomääräraha)   20 000 000
  45. Itä- ja Keski-Euroopan liikennealan
    avustaminen (siirtomääräraha)         1 500 000
  50. Eräät valtionavut ilmailutoiminnan
    ylläpitämiseen                1 095 000

Pääluokka 32


32. KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 5 637 793 000

01. Kauppa- ja teollisuusministeriö (810)      267 165 000
  01. Palkkaukset (arviomääräraha)         64 100 000
  22. Elinkeinopolitiikkaan liittyvä tutkimustoiminta
    (siirtomääräraha)               8 050 000
  26. Kansainvälinen yhteistyö (arviomääräraha)  32 025 000
  29. Muut kulutusmenot (siirtomääräraha 2 v)   23 050 000
  60. Siirto valtion ydinjätehuoltorahastoon
    (arviomääräraha)               70 000 000
  66. Kansainvälisten järjestöjen rahoitusosuudet
    (arviomääräraha)               2 450 000
  70. Kaluston hankinta                490 000
  92. Korvaus valtion ydinjätehuoltorahastolle
    (arviomääräraha)               67 000 000
02. KTM yrityspalvelun piiritoimistot (810)     47 900 000
  21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)     47 900 000
04. Puolustustaloudellinen suunnittelukunta (170)   5 840 000
  01. Palkkaukset (arviomääräraha)         3 695 000
  29. Muut kulutusmenot               2 145 000
06. Taloudellinen huoltovarmuus (170)         8 500 000
  41. Korkotuki turvavarastojen perustamiseen ja
    ylläpitämiseen (arviomääräraha)        8 000 000
  42. Turvavarastoinnin varastointiavustus      500 000
27. Kuluttajavirasto (820)              27 600 000
  21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)     23 410 000
  50. Valtionavustus kuluttajajärjestöille     4 190 000
28. Kuluttajavalituslautakunta (820)         5 115 000
  01. Palkkaukset (arviomääräraha)         3 715 000
  29. Muut kulutusmenot               1 400 000
29. Kilpailuvirasto (820)              15 550 000
  01. Palkkaukset (arviomääräraha)         10 905 000
  29. Muut kulutusmenot               4 645 000
30. Elintarvikevirasto (820)             10 245 000
  21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)     10 245 000
31. Kuluttaja-asiamiehen toimisto (820)        7 215 000
  21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)      7 215 000
32. Patentti- ja rekisterihallitus (820)      112 970 000
  21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)     112 970 000
33. Kuluttajatutkimuskeskus (820)          10 700 000
  21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)     10 700 000
34. Lisenssivirasto (820)               8 088 000
  01. Palkkaukset (arviomääräraha)         5 838 000
  29. Muut kulutusmenot               2 250 000
38. Mittatekniikan keskus (820)            6 888 000
  21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)      6 888 000
39. Teknillinen tarkastuskeskus (820)        76 940 000
  21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)     76 940 000
40. Geologian tutkimuskeskus (830)         210 159 000
  01. Palkkaukset (arviomääräraha)        129 809 000
  28. Maksullinen palvelutoiminta (arviomääräraha) 17 350 000
  29. Muut kulutusmenot (siirtomääräraha 2 v)   57 000 000
  70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha)      6 000 000
42. Valtion teknillinen tutkimuskeskus (830)    986 858 000
  21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)     937 658 000
  74. Talonrakennukset (siirtomääräraha)      47 500 000
  88. Toimitilojen ostaminen (siirtomääräraha)   1 700 000
44. Teknologian kehittämiskeskus (830)       970 861 000
  01. Palkkaukset (arviomääräraha)         31 361 000
  21. Tavoitetutkimustoiminta (siirtomääräraha)  245 000 000
  22. Avaruustutkimustoiminta (siirtomääräraha)  75 000 000
  29. Muut kulutusmenot (siirtomääräraha 2 v)   31 000 000
  40. Avustukset teollisuuden tutkimus- ja
    tuotekehitystoimintaan (siirtomääräraha)  325 000 000
  42. Avustukset alueellisen teknologiatoiminnan
    edistämiseen (siirtomääräraha)        15 000 000
  70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha)       500 000
  83. Teollisuuden tuotekehityslainat
    (siirtomääräraha)              248 000 000
46. Teknisen ja kaupallisen tutkimuksen
    edistäminen (830)              68 175 000
  22. Kansainvälinen teknistaloudellinen yhteistyö
    (siirtomääräraha)              18 000 000
  25. Kansallisten mittauspaikkojen sekä mitta- ja
    turvallisuustekniikan kehittäminen
    (siirtomääräraha)               9 000 000
  41. Avustus Suomen Standardisoimisliitto ry:lle 11 000 000
  43. Avustukset kansainvälisiin teknistaloudellisiin
    yhteistyöhankkeisiin (siirtomääräraha)    16 000 000
  44. Avustukset taitotiedon lisäämishankkeisiin
    (siirtomääräraha 2 v)             5 175 000
  49. Avustus Keksintösäätiölle (siirtomääräraha)  9 000 000
48. Teollisuussihteerit (830)            42 334 000
  01. Palkkaukset (arviomääräraha)         30 034 000
  28. Maksullinen palvelutoiminta (arviomääräraha) 3 100 000
  29. Muut kulutusmenot (arviomääräraha)      9 200 000
49. Kehitysaluerahasto Oy (840)           388 150 000
  42. Korkotuki Kehitysaluerahasto Oy:lle
    (arviomääräraha)               78 000 000
  43. Luotto- ja kurssitappioiden korvaaminen
    (arviomääräraha)               95 150 000
  45. Yritysten tutkimustoiminnan tukeminen
    (arviomääräraha)               30 000 000
  46. Avustus riskipääomarahastoa varten
    Kehitysaluerahasto Oy:lle          35 000 000
  88. Kehitysaluerahasto Oy:n osakepääoman
    korottaminen                150 000 000
50. Teollisuuden edistäminen (850)         485 630 000
  21. Malminetsintää ja esiintymien hyödyntämistä
    palveleva tutkimus (siirtomääräraha 2 v)   1 000 000
  23. Teollisuustutkimukset (siirtomääräraha)    6 850 000
  41. Kaivannaisteollisuuden edistäminen
    (siirtomääräraha 2 v)            12 000 000
  45. Eräiden kehitysalueilla sijaitsevien hankkeiden
    korkotuki (arviomääräraha)           200 000
  61. Siirrot valtiontakuurahastoon ja vientitakuu-
    korvaukset (arviomääräraha)         81 000 000
  88. Osakehankinnat (siirtomääräraha)      360 000 000
  90. Valvilla Oy:n tukeminen (arviomääräraha)   24 500 000
  95. Maanomistajien osuus puolustusmaksuista
    (arviomääräraha)                 80 000
51. Yritystoiminnan alueelliset rahoitus-
  toimenpiteet (850)               786 800 000
  46. Sijainninohjausmenettelyn tukeminen
    (arviomääräraha)               14 300 000
  47. Pienyritysten tukeminen (arviomääräraha)   50 000 000
  48. Alueellinen kuljetustuki (arviomääräraha)  165 000 000
  49. Yritystoiminnan aluetuki (arviomääräraha)  557 500 000
52. Pienen ja keskisuuren yritystoiminnan
  kehittäminen (850)                48 364 000
  24. Kehittämispalvelut pienille ja keskisuurille
    yrityksille (siirtomääräraha 2 v)      38 364 000
  40. Valtionavustus PK-yritysten kehittämispalvelu-
    toimintaan ja alan yhteisöille
    (siirtomääräraha 2 v)            10 000 000
55. Energiatalous (860)               193 200 000
  21. Eräät energiahuollon tutkimus-, suunnittelu-
    ja valvontatoiminnan menot (siirtomääräraha) 83 000 000
  27. Energiatiedotus, tietohuolto ja
    neuvontatoiminta (siirtomääräraha 2 v)    5 000 000
  40. Energia-avustukset (arviomääräraha)     45 000 000
  41. Avustukset maaseudun sähköistämiseen
    (siirtomääräraha)               6 000 000
  42. Avustukset energiataloudellisen tutkimuksen ja
    koetoiminnan edistämiseen (siirtomääräraha) 39 000 000
  45. Energiainvestointien korkotuki
    (arviomääräraha)               15 000 000
  50. Eräät energiataloudelliset avustukset
    (siirtomääräraha)                200 000
61. Kotimaankaupan edistäminen (870)         16 600 000
  40. Korkotuki haja-asutusalueiden vähittäiskaupan
    investointeihin (arviomääräraha)       3 100 000
  41. Avustukset haja-asutusalueiden vähittäiskaupan
    investointeihin (arviomääräraha)       5 000 000
  42. Avustukset haja-asutusalueiden kauppapalvelujen
    turvaamiseksi (arviomääräraha)        8 500 000
80. Matkailun edistämiskeskus (870)         92 346 000
  21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)     92 346 000
85. Ulkomaankaupan edistäminen (880)        717 600 000
  40. Avustus viennin edistämiseen
    (arviomääräraha)              237 350 000
  41. Avustus ulkomaankauppaa edistäville
    järjestöille                 14 850 000
  44. Kaupalliset sihteerit (arviomääräraha)    39 400 000
  45. Avustus Suomen Ulkomaankauppaliitto ry:lle  23 700 000
  46. Avustus yrityksille uuden vientihenkilöstön
    palkkaamiseen (arviomääräraha)        3 800 000
  47. Korkotuki Suomen Vientiluotto Oy:lle
    (arviomääräraha)              379 000 000
  84. Lainat viennin edistämiseen (arviomääräraha) 19 500 000
90. Valtion hankintakeskus (050)
  21. Käyttömenot (arviomääräraha)   85 000 000
      Käyttömenot (21):   85 000 000
  70. Kaluston hankinta
    (siirtomääräraha)               4 000 000
  72. Vuokraustoiminta (siirtomääräraha)      12 400 000
  74. Keskusvaraston muutostyöt (siirtomääräraha)  3 600 000
      Sijoitusmenot (70-74): 20 000 000

Pääluokka 33


33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA 51 464 531 000

01. Sosiaali- ja terveysministeriö (400)       88 267 000
  01. Palkkaukset (arviomääräraha)         53 837 000
  22. Tutkimus- ja kehittämistoiminta
    (siirtomääräraha 2 v)            14 330 000
  29. Muut kulutusmenot              19 700 000
  70. Kaluston hankinta                400 000
02. Sosiaali- ja terveyshallitus (400)       123 452 000
  01. Palkkaukset (arviomääräraha)         70 120 000
  22. Kehittämistoiminta (siirtomääräraha)     12 090 000
  25. Kansainvälinen yhteistyö           4 080 000
  28. Maksullinen palvelutoiminta (arviomääräraha) 1 312 000
  29. Muut kulutusmenot              35 000 000
  70. Kaluston hankinta                850 000
03. Työttömyysturvalautakunta (400)          6 237 000
  01. Palkkaukset (arviomääräraha)         4 977 000
  29. Muut kulutusmenot               1 260 000
04. Tarkastuslautakunta (090)             6 187 000
  01. Palkkaukset (arviomääräraha)         4 837 000
  29. Muut kulutusmenot               1 350 000
05. Tapaturmavirasto (400)              52 787 000
  01. Palkkaukset (arviomääräraha)         38 827 000
  29. Muut kulutusmenot              12 900 000
  70. Kaluston hankinta               1 060 000
07. Työterveyslaitos (450)             141 500 000
  50. Valtionapu työterveyslaitoksen menoihin
    (siirtomääräraha 2 v)            141 500 000
08. Kansanterveyslaitos (450)            201 700 000
  21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)     144 700 000
  26. Rokotehuolto (siirtomääräraha 2 v)      37 300 000
  74. Talonrakennukset (siirtomääräraha)      19 700 000
  87. Kiinteistöjen hankinta (arviomääräraha)        -
09. Lääkelaboratorio (450)              9 322 000
  01. Palkkaukset (arviomääräraha)         6 842 000
  29. Muut kulutusmenot               2 000 000
  70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha)       480 000
10. Säteilyturvakeskus (450)             83 700 000
  21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)     83 700 000
12. Valtion koulukodit (420)             66 440 000
  01. Palkkaukset (arviomääräraha)         47 535 000
  29. Muut kulutusmenot              12 900 000
  70. Kaluston hankinta                155 000
  74. Talonrakennukset (siirtomääräraha)      5 850 000
13. Valtion päihdehuollon toimintayksiköt (420)   15 545 000
  01. Palkkaukset (arviomääräraha)         10 545 000
  29. Muut kulutusmenot               5 000 000
14. Valtion mielisairaalat (480)          131 079 000
  01. Palkkaukset (arviomääräraha)         99 029 000
  29. Muut kulutusmenot              17 000 000
  70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha)       950 000
  74. Talonrakennukset (siirtomääräraha)      14 100 000
15. Perhekustannusten tasaus (410)        5 587 500 000
  51. Äitiysavustus (arviomääräraha)        57 500 000
  52. Lapsilisät (arviomääräraha)        5 530 000 000
16. Yleinen perhe-eläke (410)            265 000 000
  50. Yleinen perhe-eläke (arviomääräraha)    265 000 000
17. Työttömyysturva (410)             6 700 000 000
  50. Valtionosuus työttömyyskassoille
    (arviomääräraha)             3 580 000 000
  51. Työttömyysturvalain mukainen perusturva
    (arviomääräraha)             3 120 000 000
18. Sairausvakuutus (410)             1 934 000 000
  60. Valtion osuus sairausvakuutuslaista
    johtuvista menoista (arviomääräraha)   1 934 000 000
19. Eläkevakuutus (410)              4 084 000 000
  50. Valtion osuus merimieseläkekassan
    menoista (arviomääräraha)          119 000 000
  51. Valtion osuus maatalousyrittäjien eläkelaista
    johtuvista menoista (arviomääräraha)   1 946 000 000
  52. Valtion osuus yrittäjien eläkelaista
    johtuvista menoista (arviomääräraha)    119 000 000
  60. Valtion osuus kansaneläkelaista johtuvista
    menoista (arviomääräraha)         1 900 000 000
20. Tapaturmavakuutus (410)             91 400 000
  53. Valtion osuus maatalousyrittäjien
    tapaturmavakuutuksen kustannuksista
    (arviomääräraha)               91 400 000
21. Rintamaveteraanieläkkeet (410)        1 112 400 000
  52. Rintamasotilaseläkkeet ja asumistuki
    (arviomääräraha)             1 100 000 000
  53. Rintamaveteraanien varhaiseläke
    (arviomääräraha)               12 400 000
22. Sotilasvammakorvaukset ja eräät kuntoutus-
  toiminnan menot (410)             2 410 450 000
  50. Sotilasvammakorvaukset (arviomääräraha)  2 100 000 000
  51. Valtion korvaus sotilastapaturmista ja
    palvelussairauksista (arviomääräraha)     8 300 000
  55. Valtion korvaus sotainvalidien kuntoutus- ja
    hoitolaitosten käyttökustannuksiin
    (arviomääräraha)              137 800 000
  56. Valtionapu sotainvalidien puolisoiden
    kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v)  10 350 000
  59. Valtionapu rintamaveteraanien
    kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v)  154 000 000
23. Muu sodista kärsineiden turva (410)       32 700 000
  30. Valtion korvaus sodista kärsineiden
    huoltoon (arviomääräraha)          30 600 000
  53. Valtionavustus eräille veteraanijärjestöille 2 100 000
28. Muu toimeentuloturva (410)            29 650 000
  30. Valtion korvaus kunnille eräiden Suomeen
    muuttavien henkilöiden toimeentulotuen sekä
    heille annetun sosiaali- ja terveydenhuollon
    erityiskustannuksiin (arviomääräraha)    20 000 000
  51. Invalidiraha (arviomääräraha)          50 000
  56. Asevelvollisten kotiuttamisraha
    (arviomääräraha)               9 600 000
29. Pakolaisten vastaanotto (410)          324 900 000
  01. Palkkaukset (arviomääräraha)         8 900 000
  29. Muut kulutusmenot               4 000 000
  61. Pakolaisten vastaanotto (arviomääräraha)  312 000 000
33. Kunnallinen toimeentuloturva ja lasten
  kotihoidon tuki (410)             2 265 000 000
  30. Valtionosuus kunnille toimeentuloturvan
    kustannuksiin (arviomääräraha)       890 000 000
  31. Valtionosuus kunnille lasten kotona
    tapahtuvan hoidon tukemiseen
    (arviomääräraha)             1 375 000 000
34. Kuntien järjestämät sosiaali- ja
  terveyspalvelut sekä ympäristönsuojelun
  hallinto (420)                23 348 000 000
  30. Valtionosuus kunnille sosiaali- ja
    terveyspalvelujen sekä ympäristönsuojelun
    hallinnon käyttökustannuksiin
    (arviomääräraha)             22 106 000 000
  31. Valtionosuus kunnille sosiaali- ja
    terveyspalvelujen sekä ympäristönsuojelun
    hallinnon perustamiskustannuksiin
    (arviomääräraha)              515 000 000
  32. Valtion maksuosuus yliopistollisten
    sairaaloiden käyttömenoihin
    (arviomääräraha)              657 000 000
  33. Valtion maksuosuus yliopistollisten
    keskussairaaloiden kustannuksiin
    (arviomääräraha)               3 000 000
  34. Valtion korvaus kunnille mielentilatutkimus-
    potilaista sekä potilassiirroista aiheutuviin
    kustannuksiin (arviomääräraha)        13 800 000
  35. Valtionavustus kunnille erikoissairaanhoidon
    kustannuksiin                 1 500 000
  36. Valtionavustus eräiden sosiaali- ja
    terveyspalveluhankkeiden kustannuksiin
    (arviomääräraha)               42 100 000
  38. Valtionosuuden ja valtion korvauksen loppuerät
    kunnille sosiaali- ja terveyspalvelujen
    eräisiin käyttökustannuksiin (arviomääräraha)  300 000
  39. Valtionosuuden loppuerät kunnille sosiaali-
    ja terveyspalvelujen eräisiin
    perustamiskustannuksiin            9 300 000
51. Sosiaali- ja terveydenhuollon täydennyskoulutus
  (250)                       8 015 000
  27. Sosiaali- ja terveydenhuollon
    täydennyskoulutus               7 015 000
  50. Opintoapurahat                1 000 000
53. Terveyskasvatus ja -valvonta (470)        23 520 000
  21. Terveyskasvatus sekä päihteiden käytön ja
    tupakoinnin vähentäminen           17 620 000
  23. Terveysvalvonta                2 500 000
  24. Tartuntatautien valvonta (arviomääräraha)   3 400 000
57. Lomatoiminta (420)              1 199 760 000
  30. Valtionosuuden loppuerät kunnille
    maatalousyrittäjien lomituspalvelujen ja
    pienyrittäjien vuosilomajärjestelmän
    hallintomenoihin (arviomääräraha)        200 000
  40. Valtion korvaus maatalousyrittäjien
    lomituspalvelujen kustannuksiin
    (arviomääräraha)             1 150 000 000
  42. Valtion korvaus pienyrittäjien
    vuosilomajärjestelmän kustannuksiin
    (arviomääräraha)               49 560 000
92. Raha-automaattiyhdistyksen tuoton käyttö
  (420)                     1 095 100 000
  50. Avustukset yksityisten sosiaali- ja
    terveysalan yhteisöjen kustannuksiin
    (arviomääräraha)             1 095 100 000
99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan
  muut menot (400)                 26 920 000
  25. Kansainvälinen yhteistyö           6 300 000
  26. Osuus koulutus- ja tutkimuskeskuksen hankkeiden
    kustannuksiin                  720 000
  27. Osuus pohjoismaisen apuvälineiden
    kehittämiskeskuksen käyttökustannuksiin
    (siirtomääräraha 2 v)              750 000
  28. Eräät koulutustoiminnan ja asiantuntija-
    palvelujen menot                850 000
  67. Kansainväliset jäsenmaksut ja maksuosuudet
    (arviomääräraha)               18 300 000

Pääluokka 34


34. TYÖMINISTERIÖN HALLINNONALA          7 819 370 000

01. Työministeriö (610)               130 399 000
  21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)     130 399 000
03. Työsuojeluhallinto (400)            154 058 000
  21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)     152 820 000
  56. Valtionapu työsuojelukoulutukseen ja
    tiedotustoimintaan              1 238 000
06. Työvoimapolitiikan toimeenpano (620)     7 287 803 000
  02. Palkkaukset (arviomääräraha)       1 269 000 000
  21. Työvoima-asiain piiri- ja paikallishallinnon
    toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)     498 864 000
  25. Työvoimapalvelujen erityismenot       35 234 000
  30. Valtionosuus kunnille ja kuntainliitoille
    työttömyyden lieventämiseen
    (arviomääräraha)             1 796 000 000
  50. Työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen
    osallistuvien opintososiaaliset edut
    (arviomääräraha)             1 003 000 000
  51. Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen
    ostopalvelut (arviomääräraha)        744 205 000
  61. Valtionapu työttömyyden lieventämiseen
    (arviomääräraha)             1 279 000 000
  62. Työllisyysperusteinen valtionapu
    investointeihin (arviomääräraha)      280 000 000
  64. Muuttoturva (arviomääräraha)         32 500 000
  77. Sijoitusmenot työllisyyden turvaamiseksi
    (siirtomääräraha)              350 000 000
99. Työministeriön hallinnonalan muut menot (610)  247 110 000
  21. Työvoimaopiston toimintamenot
    (siirtomääräraha 2 v)             3 000 000
  22. Työneuvoston toimintamenot
    (siirtomääräraha 2 v)             1 000 000
  23. Siviilipalvelus (arviomääräraha)       10 750 000
  50. Palkkaturva (arviomääräraha)        220 000 000
  51. Eräät merimiespalvelut (arviomääräraha)    5 000 000
  67. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja
    maksuosuudet (arviomääräraha)         5 860 000
  74. Talonrakennukset (siirtomääräraha)      1 500 000

Pääluokka 35


35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA       5 956 164 000

01. Ympäristöministeriö (510)            68 959 000
  01. Palkkaukset (arviomääräraha)         54 259 000
  29. Muut kulutusmenot (siirtomääräraha 2 v)   14 100 000
  70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha 2 v)     600 000
11. Ympäristön suojelu (520)            106 900 000
  26. Ympäristön tutkimus, suunnittelu ja valvonta
    (siirtomääräraha 2 v)            30 000 000
  42. Ilmansuojeluinvestointien korkotuki
    (arviomääräraha)               11 000 000
  61. Saaristo- ja tunturialueiden ympäristönsuojelun
    tukeminen (siirtomääräraha)          2 900 000
  62. Ympäristönsuojelun edistäminen
    (siirtomääräraha)              30 000 000
  63. Jätehuollon investointien korkotuki
    (arviomääräraha)               8 000 000
  64. Öljyjätemaksulla rahoitettava öljyjätehuolto
    (siirtomääräraha)              25 000 000
13. Ympäristönsuojeluyhteistyö Itä- ja
  Keski-Euroopan kanssa (520)           88 000 000
  40. Itä- ja Keski-Euroopan ympäristönsuojelu-
    investointien korkotuki (arviomääräraha)   3 000 000
  66. Avustukset ympäristönsuojeluinvestointeihin
    Itä- ja Keski-Euroopassa (siirtomääräraha)  70 000 000
  67. Ympäristönsuojelun yleinen edistäminen
    (siirtomääräraha)              15 000 000
15. Luonnonsuojelu ja luonnon virkistyskäyttö (520) 185 880 000
  21. Luonnonsuojelun yleismenot
    (siirtomääräraha 2 v)             3 800 000
  22. Luonnonsuojelualueiden hoito ja kunnossapito
    (siirtomääräraha)              15 330 000
  30. Korvaukset metsäverotulojen menetyksistä
    (arviomääräraha)               5 000 000
  32. Avustukset virkistysalueiden hankintaan
    (siirtomääräraha)               5 000 000
  36. Maa-aineslain mukaiset avustukset        400 000
  61. Eräät luonnonsuojeluun liittyvät korvaukset
    (siirtomääräraha)              26 200 000
  74. Luonnonsuojelualueiden talonrakennustyöt
    (siirtomääräraha)              10 150 000
  87. Luonnonsuojelualueiden hankkiminen
    (siirtomääräraha)              120 000 000
25. Vesi- ja ympäristöhallinto (560)        427 964 000
  21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)     358 743 000
  27. Öljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjunta
    (arviomääräraha)               1 300 000
  28. Maksullinen palvelutoiminta (arviomääräraha) 1 021 000
  30. Yhdyskuntien vesiensuojeluinvestointien
    korkotuki (arviomääräraha)          7 000 000
  31. Avustukset yhdyskuntien vesiensuojelu-
    toimenpiteisiin (siirtomääräraha)      11 500 000
  40. Teollisuuden vesiensuojeluinvestointien
    korkotuki (arviomääräraha)          5 000 000
  44. Koskiensuojelulain mukaiset korvaukset
    (siirtomääräraha)              10 000 000
  74. Talonrakennukset (siirtomääräraha)      8 200 000
  77. Vesistö- ja ympäristönsuojelutyöt
    (siirtomääräraha)              25 200 000
30. Kaavoitus- ja rakennustoimi (530)        33 267 000
  21. Kaavoitus- ja rakennustoimen tutkimus ja
    kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)      14 000 000
  23. Kiinteistötietojärjestelmän kehittäminen
    (siirtomääräraha 2 v)             1 617 000
  31. Valtionosuus rakennuskaavoitukseen
    (arviomääräraha)               10 500 000
  32. Avustukset aluearkkitehtien palkkauksiin   1 450 000
  37. Avustukset yleiskaavoitukseen
    (siirtomääräraha 2 v)             3 500 000
  62. Koerakentaminen ja kokeilutoiminta
    (siirtomääräraha 2 v)             2 200 000
32. Rakennussuojelu (530)              14 950 000
  21. Rakennussuojelun tutkimus ja kehittäminen
    (siirtomääräraha 2 v)              850 000
  34. Avustukset kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden
    kohteiden säilyttämiseen (siirtomääräraha)  10 000 000
  61. Muut rakennussuojelukustannukset
    (siirtomääräraha)               4 100 000
40. Asuntohallitus (540)               54 314 000
  21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)     54 314 000
45. Asuntotoimi (540)               4 940 000 000
  53. ASP-järjestelmään liittyvät palkkiot ja
    korkotuki (arviomääräraha)         665 000 000
  54. Asumistuki (arviomääräraha)        1 300 000 000
  56. Avustukset korjaustoimintaan
    (siirtomääräraha)              60 000 000
  60. Siirto asunto-olojen kehittämisrahastoon 2 720 000 000
  61. Avustukset vuokrataloille (arviomääräraha)  10 000 000
  62. Lämmityslaitoshankkeiden korkotuki
    (arviomääräraha)               13 000 000
  63. Vuokra-asuntolainojen korkotuki
    (arviomääräraha)              154 000 000
  64. Avustukset asunnottomille ja pakolaisille
    osoitettaviin asuntoihin (arviomääräraha)  18 000 000
99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut
  menot (510)                   35 930 000
  24. Kansainvälinen yhteistyö
    (siirtomääräraha 2 v)            26 330 000
  26. Hallinnonalan koulutus, tiedotus ja valistus
    (siirtomääräraha 2 v)             4 600 000
  50. Eräät valtionavut               3 400 000
  52. Avustukset asuntoalan järjestöille      1 600 000

Pääluokka 36


36. VALTIONVELKA                 8 565 145 000

01. Kotimaisen velan korko (910)         3 886 230 000
  90. Kotimaisen velan korko (arviomääräraha)  3 886 230 000
03. Ulkomaisen velan korko (910)         3 997 800 000
  90. Ulkomaisen velan korko (arviomääräraha)  3 997 800 000
09. Muut menot valtionvelasta (910)         681 115 000
  21. Palkkiot ja muut menot valtionvelasta
    (arviomääräraha)              673 875 000
  90. Kotimaisen velan indeksikorotus
    (arviomääräraha)               7 240 000

        Menojen kokonaismäärä:
          172 821 881 900

Hallituksen esitys 57/91
Valtiovarainvaliok. miet. 72/91 ja 72a/91

Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 1992

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.