1733/1991

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1991

Laki työllisyyslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 13 päivänä maaliskuuta 1987 annetun työllisyyslain (275/87) 9 §:n 2-4 momentti,

muutetaan 5 § ja 21 §:n 1 momentti sekä

lisätään lakiin väliaikaisesti uusi 18 a ja 18 b § seuraavasti:

5 §
Tavoiteohjelma

Valtioneuvosto laatii tarvittaessa työllisyyden hoidon lähiajan tavoiteohjelman. Tavoiteohjelman tulee sisältää katsaus talousja työllisyysnäkymiin. Ohjelmassa tulee selvittää muun muassa toimenpiteet työvoimapalvelujen kehittämiseksi, nuorisoja pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisemiseksi, vajaakuntoisten työllistämisen edistämiseksi ja alueellisten työttömyyserojen supistamiseksi sekä niiden edellyttämän eri hallinnonalojen välisen yhteistyön järjestämiseksi.

18 a §
Työntekomahdollisuudesta luopuminen

Työvoimatoimiston on selvitettävä työnhakijalle, että hänellä on oikeus 18 §:n 3 momentissa tarkoitettuun kuuden kuukauden työntekomahdollisuuteen.

Työvoimatoimisto ei ryhdy toimenpiteisiin 1 momentissa tarkoitetun työntekomahdollisuuden järjestämiseksi, ellei työnhakija sitä vaadi (työntekomahdollisuudesta luopuminen).

Jos työnhakija luopuu työntekomahdollisuudestaan, työvoimatoimistolla on edelleen velvollisuus edistää hänen työhönsijoittumistaan 16 §:n mukaisesti. Työvoimatoimiston on lisäksi laadittava työnhakijan työllistymisja koulutusedellytyksistä 18 §:n 1 momentissa tarkoitettu toimenpideohjelma.

Työntekomahdollisuuteen oikeuttavan työttömyysajan karttuminen alkaa uudelleen alusta työnhakijan luovuttua työntekomahdollisuudesta.

18 b §
Koulutukseen suostuminen

Työnhakija voi luopua 18 §:n 3 momentissa tarkoitetusta työntekomahdollisuudesta myös siten, että hänelle tämän mahdollisuuden sijasta ja hänen suostumuksellaan järjestetään työllistymistä edistävää koulutusta (koulutukseen suostuminen). Tällä perusteella hänellä on koulutusaikana enintään kuudelta kuukaudelta oikeus työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (763/90) tarkoitettuihin opintososiaalisiin etuuksiin sanotussa laissa säädetyin edellytyksin. Koulutuksen kestäessä yli kuusi kuukautta määräytyvät toimeentuloetuudet kuusi kuukautta ylittävältä koulutusajalta sen mukaan, mitä niistä erikseen säädetään tai määrätään.

Oikeus työntekomahdollisuuteen lakkaa työnhakijan suostuttua työntekomahdollisuuden sijasta koulutukseen.

Jos koulutukseen suostunutta työnhakijaa ei asianomaiseen koulutukseen kuuluvien pääsyedellytysten vuoksi tai muusta niihin verrattavasta syystä ole voitu siihen valita, hänellä on kuitenkin 2 momentista poiketen edelleen oikeus työntekomahdollisuuteen 18 a §:n 2 momentin mukaisesti.

21 §
Valtionosuus

Jos kunta on työllistänyt 16 §:n 2 momentissa tarkoitetun työvoimatoimiston osoittaman työttömän henkilön, sillä on oikeus saada työllisyysmäärärahoista työllistämisestä aiheutuviin kustannuksiin valtionosuutta työttömyysturvalain (602/84) mukaista suurinta korotettua peruspäivärahaa vastaava määrä henkilöä kohti niiltä päiviltä, joilta kunta on velvollinen maksamaan palkkaa, kuitenkin enintään viideltä päivältä viikossa (normaali valtionosuus).Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992. Lain 18 a ja 18 b § ovat voimassa 30 päivään huhtikuuta 1994.

Hallituksen esitys 148/91
Työasiainvaliok. miet. 7/91

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Työministeri
Ilkka Kanerva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.