1707/1991

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1991

Laki ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Ulkomaanliikenteen kauppa-alusluetteloon (kauppa-alusluettelo) voidaan merkitä lastialus ja sellainen muu alus, joka on tarkoitettu pääasiallisesti lastin kuljettamiseen, kun:

1) alus on merkitty Suomen alusrekisteriin;

2) alusta käytetään pääasiassa ulkomaanliikenteeseen;

3) alus on enintään 20 vuotta vanha sen vuoden alussa, jona se merkitään kauppa-alusluetteloon; ja

4) aluksella varustamotoimintaa työnantajana harjoittavan yhteisön Suomeen suuntautuvassa liikenteessä olevien lastialusten laivaväen kokonaismäärästä vähintään puolet on suomalaisia.

Suomen alusrekisterissä oleva alus, joka on enintään 25 vuotta vanha tämän lain voimaan tullessa, voidaan myös merkitä kauppa-alusluetteloon.

Kauppa-alusluetteloon merkittäväksi alukseksi hyväksytään myös sellaiset hinaajat ja työntäjät, jotka kuljettavat säännöllisesti lastiproomuja ulkomaanliikenteessä, samoin kuin sellaiset matkustaja-aluksiksi katsastetut alukset, jotka on pääasiallisesti tarkoitettu lastin kuljettamiseen ja joilla on enintään 60 matkustajapaikkaa.

Kauppa-alusluetteloon voidaan merkitä myös sellainen kolmansien maiden välillä liikennöivä muu kuin 3 momentissa tarkoitettu suomalainen matkustaja-alus, joka täyttää 1 momentin 1-3 kohdan edellytykset ja joka ei liikennöi säännöllisesti pohjoismaisesta satamasta.

2 §

Kauppa-alusluetteloa pitää merenkulkuhallitus, joka myös päättää aluksen merkitsemisestä luetteloon.

Alusrekisterinpitäjä Ahvenanmaalla voi myös merkitä Ahvenanmaalla alusrekisteriin merkityn aluksen kauppa-alusluetteloon.

3 §

Alus on omistajan hakemuksesta merkittävä kauppa-alusluetteloon, kun alus täyttää 1 §:ssä mainitut luetteloon merkitsemisen edellytykset.

Hakemus on tehtävä kirjallisesti. Hakemuksen tulee sisältää tarpeelliset tiedot ja asiakirjat aluksesta ja sen käytöstä sekä muista asian ratkaisemiseen vaikuttavista seikoista. Hakijan on lisäksi toimitettava merenkulkuhallituksen pyynnöstä kaikki muutkin hakemuksen käsittelyssä tarvittavat tiedot ja asiakirjat.

4 §

Milloin kauppa-alusluetteloon merkittyyn alukseen kohdentuvat työvoimakustannukset on saatettu työmarkkinaosapuolten sopimalla tavalla sellaiselle tasolle, että ne, huomioon ottaen pykälässä tarkoitettu tuki, mahdollistavat toiminnan kansainvälisessä liikenteessä, myönnetään aluksella varustamotoimintaa harjoittavalle suomalaiselle aluksen omistavalle yhteisölle valtion varoista tukena:

1) yleisesti verovelvollisen merenkulkijan kauppa-alusluetteloon merkityltä alukselta saamasta merityötulosta toimitettua ennakonpidätystä ja maksettua työnantajan sosiaaliturvamaksua vastaava määrä; sekä

2) rajoitetusti verovelvollisen merenkulkijan kauppa-alusluetteloon merkityllä aluksella tehdystä työstä saamasta palkkatulosta perittyä lähdeveroa ja maksettua työnantajan sosiaaliturvamaksua vastaava määrä.

Tukea voidaan myöntää myös suomalaiselle yhteisölle, joka harjoittaa varustamotoimintaa Ahvenanmaalla rekisteröidyllä yhteisön omistamalla aluksella.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua tukea ei kuitenkaan myönnetä kauppa-alusluetteloon merkityn aluksen omistajalle sinä aikana, kun tälle maksetaan pientonniston korkotukea tai vastaavaa Ahvenanmaan maakunnan tukea. Sama koskee sellaista valtion tai Ahvenanmaan maakunnan avustusta tai tukea, jonka tarkoituksena on aluksen käyttökustannusten alentaminen.

Tuen myöntää ja maksaa merenkulkuhallitus.

Tuen epäämistapauksissa on kuultava asianomaisia valtakunnallisia työmarkkinajärjestöjä.

5 §

Liikenneministeriö antaa tuen hakemista, myöntämistä ja maksamista sekä valvontaa koskevat samoin kuin muut tarvittavat määräykset ja ohjeet.

6 §

Kauppa-alusluetteloon merkityllä aluksella on noudatettava Suomen lakia, jollei toisin säädetä.

Kauppa-alusluetteloon merkityn aluksen työsuhteissa noudatettavalla työehtosopimuksella voidaan sopia toisin siitä, mitä merimieslaissa (423/78), merityöaikalaissa (296/76), merimiesten vuosilomalaissa (433/84) ja yhteistoiminnasta yrityksissä annetussa laissa (725/78) säädetään. Työehtosopimuksesta tai sen liitteistä on käytävä yksityiskohtaisesti ilmi, mitä ehtoja lain säännösten sijasta on noudatettava. Työehtosopimuksen määräys, jolla on vähennetty Suomea sitovissa kansainvälisissä sopimuksissa vahvistettuja edellä mainituissa laeissa säädettyjä työntekijöiden etuja vastaavia etuja, on mitätön ja sen sijasta on noudatettava kansainvälisen sopimuksen määräyksiä tai jos se ei ole mahdollista, lainsäännöksiä, joilla on toteutettu kansainvälisen sopimuksen määräykset.

Edellä 2 momentissa tarkoitettuun työehtosopimukseen sidottu työnantaja saa soveltaa sen määräyksiä myös niihin työntekijöihin, jotka eivät ole työehtosopimukseen sidottuja, mutta joiden työsuhteissa on muutoin noudatettava työehtosopimuksen määräyksiä.

7 §

Poiketen siitä mitä työehtosopimuslain (436/46) 1 §:n 1 momentissa säädetään, kauppa-alusluetteloon merkityn aluksen työsuhteissa noudatettavan työehtosopimuksen voi tehdä, elleivät asianomaiset suomalaiset työmarkkinaosapuolet ole tehneet samaa työtä koskevaa työehtosopimusta, myös sellainen ulkomainen työntekijöiden yhdistys, joka täyttää Kansainvälisen työjärjestön sopimuksissa n:o 87 ja 98 (SopS 45/49 ja 32/51) asetetut edellytykset.

Kauppa-alusluetteloon merkityn aluksen työsuhteissa noudatettavaan työehtosopimukseen sidotun työnantajan on noudatettava työehtosopimuksen määräyksiä myös sellaisen työntekijän työsuhteessa, joka ei ole sidottu työehtosopimukseen.

8 §

Tässä laissa tarkoitettuja työsuhteita koskevat ja niistä johtuvat riitaja rikosasiat on käsiteltävä ja ratkaistava merimieslain 88 §:ssä tarkoitetussa tuomioistuimessa. Ulkomaalaisen työntekijäyhdistyksen kanssa tehdyllä työehtosopimuksella voidaan kuitenkin sopia, että työehtosopimukseen sidotun työntekijän työsuhteen ehtoja koskeva riita-asia ratkaistaan työntekijäyhdistyksen kotimaan tuomioistuimessa, jollei jäljempänä säädetystä johdu muuta.

Tässä laissa tarkoitettuja työehtosopimuksia koskevat riita-asiat käsittelee ja ratkaisee työtuomioistuin.

9 §

Kauppa-alusluetteloon merkityllä aluksella työskenteleviin ulkomaalaisiin ei sovelleta ulkomaalaislain (378/91) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaista työlupamenettelyä.

Ulkomaalaisten merenkulkijoiden työ- ja sosiaalisiin oloihin liittyvät kysymykset käsitellään työministeriön yhteydessä toimivassa merimiesasiain neuvottelukunnassa sen mukaan kuin siitä erikseen säädetään.

10 §

Kauppa-alusluetteloon merkityn aluksen omistajan on ilmoitettava merenkulkuhallitukselle sellaisista olosuhteiden muutoksista, joilla voi olla merkitystä aluksen luettelossa pitämisen kannalta.

11 §

Alus poistetaan kauppa-alusluettelosta, jos aluksen omistajan ilmoituksen tai merenkulkuhallituksen muutoin saamien tietojen perusteella käy selville, että 1 §:ssä tarkoitetut luetteloon merkitsemisen edellytykset eivät enää täyty.

Kauppa-alusluettelosta poistamisesta päättää merenkulkuhallitus.

Merenkulkuhallituksen tulee kuulla Ahvenanmaan itsehallintoviranomaisia, kun Ahvenanmaalla alusrekisteriin merkitty alus poistetaan kauppa-alusluettelosta.

12 §

Merenkulkuhallituksen on määrättävä tuki palautettavaksi, jos yhteisö on:

1) antanut kauppa-alusluetteloon merkitsemistä tai tukea hakiessaan olennaisessa kohdassa väärän, harhaanjohtavan tai puutteellisen tiedon;

2) salannut aluksen kauppa-alusluetteloon hyväksymiseen tai tuen saamiseen olennaisesti vaikuttavia seikkoja;

3) kieltäytynyt antamasta kauppa-alusluettelonpidon valvontaa varten tarvittavia tai tuen saamiseen liittyviä tietoja, asiakirjoja tai muuta aineistoa; tai

4) jos tuki on muutoin myönnetty tai maksettu perusteettomasti tai virheellisin perustein.

Palautettavalle määrälle on maksettava tuen maksupäivästä korkoa, joka vastaa kulloinkin voimassa olevaa Suomen Pankin peruskorkoa lisättynä neljällä prosenttiyksiköllä. Jollei palautettavaa määrää suoriteta asetettuna eräpäivänä, on sille maksettava vuotuista viivästyskorkoa 16 prosenttia.

13 §

Tämä laki ja sen nojalla annetut määräykset samoin kuin lain 6 §:ssä mainittujen lakien soveltamisalaa koskevat Kansainvälisen työjärjestön Suomea sitovat sopimukset on oltava nähtävillä kauppa-alusluetteloon merkityllä aluksella.

14 §

Tämän lain 1 §:ssä säädettyjen kauppa-alusluetteloon merkitsemisen edellytysten noudattamista valvoo merenkulkuhallitus.

Tullihallitus on velvollinen tarvittaessa antamaan merenkulkuhallitukselle virka-apua tässä valvontatehtävässä.

15 §

Tarkempia määräyksiä tämän lain soveltamisesta antaa tarvittaessa, kuultuaan asianomaisia valtakunnallisia työmarkkinajärjestöjä, liikenneministeriö.

Työministeriö antaa tarvittaessa, kuultuaan asianomaisia valtakunnallisia työmarkkinajärjestöjä, ohjeita lain soveltamisesta työlainsäädännön alaan liittyvien kysymysten osalta.

16 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Jos työsopimus lakkaisi irtisanomisen, sovitun määräajan päättymisen tai muun syyn takia, mutta työ aluksen kauppa-alusluetteloon merkitsemisen jälkeen jatkuu niin kuin merimieslain 42 §:ssä on sanottu, on sopimussuhteessa edelleen noudatettava ennen sen hiljaista pidentymistä noudatettuja ehtoja.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Liikenneministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.