1705/1991

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1991

Valtioneuvoston päätös kemikaaleista aiheutuvan suuronnettomuusvaaran torjunnasta

Valtioneuvosto on työministeriön esittelystä 28 päivänä kesäkuuta 1958 annetun työturvallisuuslain (299/58) 47 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Tätä päätöstä sovelletaan työpaikalla, jossa käsiteltävät, syntyvät, tehdasalueella siirrettävät tai varastoitavat kemikaalit niiden ominaisuudet, määrä ja käsittelytapa sekä työskentelypaikkojen ja vaaraa aiheuttavien yksiköiden sijainti huomioon ottaen aiheuttavat suuronnettomuuden vaaraa.

Tätä päätöstä ei sovelleta puolustusministeriön hallinnonalalla tapahtuvassa toiminnassa syntyvään suuronnettomuusvaaraan, milloin päätöksen soveltaminen voisi vaarantaa valtakunnan turvallisuuden vaatiman asioiden salassapidon. Suuronnettomuusvaaraa koskevista järjestelyistä määrää näissä tapauksissa puolustusministeriö työministeriön antamien ohjeiden mukaisesti.

Tämä päätös ei koske kemikaalien kuljettamista tiellä, rautatiellä, aluksessa tai ilma-aluksessa.

Suuronnettomuudella tarkoitetaan tätä päätöstä sovellettaessa suurta kemiallisen aineen päästöä, tulipaloa, räjähdystä tai muuta vastaavaa tapahtumaa, joka johtuu toiminnan aikana hallitsemattomiksi muuttuneista olosuhteista ja joka johtaa välittömästi vaikuttavaan tai viivästyneeseen työntekijöitä uhkaavaan vaaraan ja jossa esiintyy yhtä tai useampaa vaarallista kemikaalia.

2 §
Työnantajan velvoitteet

Työnantajan on noudatettava työturvallisuuslain (299/58) säännöksiä ja tämän päätöksen määräyksiä sekä jatkuvasti huolehdittava tarpeellisista toimenpiteistä vaarojen tunnistamiseksi, onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja niiden seurauksien rajoittamiseksi työpaikalla.

Työnantajan tulee lisäksi erityisesti varautua korjaus-, huoltoja muutostöiden ja muiden vastaavien toimenpiteiden aiheuttamaan vaaraan.

3 §
Työntekijän velvoitteet

Työntekijän on tarkoin noudatettava, mitä hänen velvollisuudekseen on työturvallisuuslaissa (299/58) säädetty ja sen nojalla määrätty, samoin kuin työnantajan tämän päätöksen mukaisesti antamia suunnitelmia, ohjeita ja menettelytapoja.

4 §
Yhteistyövelvoitteet

Samasta syystä johtuvan suuronnettomuusvaaran vaikutuspiirissä toimivien eri työnantajien on toimittava yhteistyössä sen varmistamiseksi, että kullakin työnantajalla on riittävät tiedot ja valmiudet tämän päätöksen noudattamiseen.

Mikäli suuronnettomuusvaara aiheutuu useamman työnantajan yhteisestä toiminnasta, on näiden toimittava yhteistyössä tämän päätöksen määräyksien noudattamiseksi.

Muiden kuin työnantajan velvollisuuksista säädetään työturvallisuuslaissa.

5 §
Vaaran arviointi

Tämän päätöksen liitteen I mukaista ja liitteessä IV tarkoitettua ainetta käyttävää toimintaa sekä liitteen II sarakkeen 1 mukaista varastointia harjoittavan työnantajan on suuronnettomuusvaaran arvioimiseksi laadittava selvitys, joka sisältää vähintään kuvauksen:

1) tyypillisistä ja suurimmista mahdollisista vaaratilanteista ja niiden seurauksista sekä vaaratilanteisiin johtavista virhetoiminnoista, laitteiden vikaantumisista ja vaurioista;

2) turvaja varotoimenpiteistä vaaratilanteiden ehkäisemiseksi; sekä

3) turvallisuuden varmistamisesta erilaisten häiriötilanteiden sekä korjausja huoltotöiden yhteydessä.

6 §
Turvallisuusselvitys

Työpaikalla, jossa harjoitetaan liitteessä I mainittua toimintaa ja jossa käytetään tai saattaa esiintyä tai jossa työpaikan sisäisessä liikenteessä kuljetetaan tai toiminnan yhteydessä varastoidaan aineita liitteen III mukaisesti, sekä työpaikalla, jossa kerrallaan varastoidaan aineita muussa tarkoituksessa liitteen II sarakkeen 2 mukaisesti, samoin kuin työpaikalla, jossa 5 §:n mukainen vaaran arviointi osoittaa, että työpaikalla on suuronnettomuuden vaara, työnantajan on työpaikan olosuhteet sekä vaaran laatu ja laajuus huomioon ottaen tehtävä yhtenäisessä muodossa oleva, järjestelmällinen turvallisuusselvitys, jossa selvitetään:

1) yksityiskohtaisesti vaaraa aiheuttavat laitteistot ja tilanteet sekä virhetoimintojen ja laitteistojen vaurioitumisen tai vikojen mahdollisuudet ja seuraukset;

2) henkilöstön virheellisestä käyttäytymisestä aiheutuvat vaarat, niiden seuraukset ja niiden estämistoimenpiteet;

3) toimenpiteet, joiden avulla varmistetaan turvallisen toiminnan jatkuva ylläpito;

4) valmistettavien, käytettävien, varastoitavien, siirrettävien ja käsiteltävien aineiden määrät ja vaaraa aiheuttavat ominaisuudet sekä muut onnettomuuden syntymisen ja seurausten kannalta merkittävät ominaisuudet ja olosuhteet;

5) muut suuronnettomuuden vaaraan ja sen seurauksien rajoittamiseen vaikuttavat seikat.

Turvallisuusselvityksestä on lisäksi voimassa, mitä siitä erikseen säädetään.

7 §
Kehityksen huomioon ottaminen

Edellä 5 ja 6 §:ssä edellytetyt arvioinnit ja selvitykset on määräajoin ja muutoinkin tarkastettava ja saatettava ajan tasalle, jos toiminnassa on tapahtunut muutos, joka saattaa lisätä suuronnettomuuden vaaraa.

8 §
Suhde muihin viranomaisiin

Jos työnantaja on tehnyt muussa lainsäädännössä edellytetyn tai muun viranomaisen vaatiman vaaran arvioinnin tai turvallisuusselvityksen, ei 5-7 §:ssä tarkoitettuihin toimenpiteisiin tarvitse ryhtyä tämän toiminnan osalta.

Muiden viranomaisten tehtävät kemikaaleista aiheutuvan suuronnettomuusvaaran torjunnassa määräytyvät sen mukaan mitä niistä erikseen säädetään.

9 §
Pelastusvalmius

Työnantajan on huolehdittava siitä, että työpaikalla on, vaaran laatu ja suuruus sekä 5 ja 6 §:ssä tarkoitetun arvioinnin ja turvallisuusselvityksen tulokset huomioon ottaen, laadittu suunnitelmat ja järjestetty riittävä valmius ja organisaatio työntekijöiden pelastautumiseen, onnettomuuden seurausten rajoittamiseen ja ensiavun antamiseen onnettomuuden sattuessa.

10 §
Koulutus ja ohjeet

Työnantajan on vaaran laatu ja suuruus sekä 5 ja 6 §:ssä tarkoitetun arvioinnin ja turvallisuusselvityksen sisältö huomioon ottaen annettava työntekijöille riittävästi koulutusta ja ohjeita vaaran torjumisesta ja pelastautumissuunnitelman mukaisista oikeista menettelytavoista onnettomuuden varalta.

Annettaessa työntekijöille 1 momentissa tarkoitettua koulutusta ja ohjeita on lisäksi otettava huomioon, mitä työturvallisuuslain 26, 33, 34 ja 36 §:ssä säädetään.

11 §
Harjoitukset

Työnantajan on harjoituksia järjestämällä selvitettävä 9 ja 10 §:ssä tarkoitettujen suunnitelmien, valmiuksien, koulutuksen, ohjeiden ja organisaation asianmukaisuutta ja toimivuutta käytännössä.

12 §
Tarkemmat määräykset

Työministeriö voi antaa tarkempia määräyksiä tämän päätöksen täytäntöönpanosta.

13 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1992.

Edellä 5 §:ssä tarkoitettu arviointi on tehtävä yhden vuoden kuluessa ja 6 §:ssä tarkoitettu turvallisuusselvitys kolmen vuoden kuluessa tämän päätöksen voimaantulosta.

Uuden toiminnan arviointi ja sitä koskeva turvallisuusselvitys on tehtävä riittävän ajoissa ennen toiminnan aloittamista.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1991

Työministeri
Ilkka Kanerva

Ylitarkastaja
Leo Suomaa

LIITTEET PUUTTUVAT

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.