1689/1991

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1991

Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamisvelvollisuudesta

Verohallitus on 28 päivänä marraskuuta 1959 annetun ennakkoperintälain (418/59) 5 §:n 1 momentin 10 kohdan nojalla, sellaisena kuin se on 29 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1241/88), määrännyt:

1 §

Ennakonpidätys on toimitettava verohallituksen erikseen määräämien perusteiden mukaan:

1) Työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (763/90) tarkoitetusta koulutustuesta ja erityistuesta;

2) työllisyysasetuksen (737/87) nojalla yrittäjäksi ryhtyvälle tai vajaakuntoiselle työttömälle henkilölle tahi työttömän palkanneelle muulle kuin liiketai ammattitoimintaa tahi maataloutta harjoittavalle luonnolliselle henkilölle maksettavasta työllistämistuesta sekä ammatinvalinnan ohjauksessa olevalle henkilölle ammatinvalinnan ohjauksesta annetun lain (43/60) nojalla maksettavasta vastaavasta tuesta;

3) kunnan maksamasta muusta lapsen kotihoidon tuesta kuin ennakkoperintälain 5 §:n 6 kohdassa tarkoitetusta lapsen kotihoidon tuesta;

4) tartuntatautilain (583/86) nojalla maksettavasta päivärahasta ja ansion menetyksestä maksettavasta korvauksesta;

5) ulkomaan edustuksen virkamiesten puolisoille maksettavasta erityiskorvauksesta anne-tun lain (657/89) nojalla maksettavasta erityiskorvauksesta;

6) sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain (118/91) mukaisesta päivärahasta;

7) kuntoutusrahasta, kuntoutusavustuksesta ja kuntoutusajalta tapaturmaja liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annettujen lakien (625/91 ja 626/91) nojalla maksettavasta ansionmenetyskorvauksesta;

8) avustuskassalaissa (471/42) tarkoitettujen sairauskassojen suorittamista etuuksista ja

9) työtaistelun johdosta asianomaisen työmarkkinajärjestön suorittamasta veronalaisesta avustuksesta tai muusta siihen rinnastettavasta avustuksesta.

2 §

Päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992 ja sillä kumotaan 30 päivänä toukokuuta 1991 annettu päätös (912/91) siihen 20 päivänä syyskuuta 1991 annetulla päätöksellä (1223/91) tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1991

Pääjohtaja
Jukka Tammi

Va. ylitarkastaja
Marja Liisa Manner

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.