1679/1991

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1991

Laki lannoiteverosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan lannoiteverosta 7 päivänä joulukuuta 1979 annetun lain (881/79) 5 §:n 4 kohta, jolloin nykyinen 5 kohta siirtyy 4 kohdaksi, ja 6 §,

sellaisina kuin ne ovat, 5 §:n 4 kohta 2 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1019/88) ja 6 § osittain muutettuna 17 päivänä marraskuuta 1989 annetulla lailla (983/89), sekä

muutetaan 1, 2 ja 4 §, 5 §:n 2 ja 3 kohta sekä 8 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 2 § 14 päivänä joulukuuta 1990 annetussa laissa (1085/90), 4 § 14 päivänä kesäkuuta 1991 annetussa laissa (906/91) ja 5 §:n 3 kohta mainitussa 2 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa, näin kuuluviksi:

1 §

Lannoitteista, jotka sisältävät vähintään kaksi painoprosenttia typpeä tai fosforia, on suoritettava valtiolle lannoiteveroa sen mukaan kuin tässä laissa säädetään.

2 §

Lannoitteilla tarkoitetaan tässä laissa, eläin- ja kasviperäisiä lannoitteita lukuun ottamatta, lannoitelain (377/86) 2 §:n 1 kohdan mukaisia myytäväksi tarkoitettuja aineita ja valmisteita, joiden tyyppinimikkeet määräytyvät lannoiteasetuksen (383/86) 3 §:n 2 kohdan mukaan.

4 §

Lannoiteveroa on suoritettava typpikilolta 2,90 markkaa ja fosforikilolta 1,70 markkaa.

5 §

Verottomia ovat:


2) maahan tuodut lannoitteet, milloin ne maahan tuotaessa ovat tullittomia muun säädöksen kuin tullitariffilain (660/87) tai muun sopimuksen kuin tulleja koskevan kansainvälisen sopimuksen nojalla, jollei tarkoitetussa säädöksessä tai sopimuksessa ole toisin säädetty tai määrätty,

3) lannoitteet, jotka käytetään teollisessa tuotannossa raaka- tai apuaineina taikka välittömästi ensikäytössä tavaran valmistuksessa, sekä

4) lannoitteet, jotka käytetään biologiseen prosessiin perustuvassa jäteveden puhdistuksessa.

8 §

Milloin maassa valmistettuja lannoitteita, joista lannoitevero on suoritettu, on viety maasta taikka siirretty vapaa-alueelle tai tullivarastoon, viejällä tai siirtäjällä on oikeus hakemuksesta saada vienti- tai siirtohetkellä voimassa ollutta lannoiteveroa vastaava palautus.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Hallituksen esitys 82/91
Valtiovarrainvaliok. miet. 53/91

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.