1657/1991

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1991

Laki vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan vuokra-asuntolainojen korkotuesta 19 päivänä joulukuuta 1980 annetun lain (867/80) 9 §, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 18 päivänä tammikuuta 1985 annetulla lailla (62/85), sekä

muutetaan 2 §:n 1 momentti sekä 4 ja 6 §, sellaisina kuin ne ovat viimeksi mainitussa laissa, seuraavasti:

2 §

Korkotukilainaa voidaan myöntää:

1) kunnalle tai kuntainliitolle;

2) valtioneuvoston asuntotuotantolain 6 §:n 1 momentin 1 kohdan nojalla nimeämälle asuntojen vuokraamista sosiaalisin perustein harjoittavalle yhteisölle;

3) vakuutustoimintaa harjoittavalle yhteisölle;

4) seurakunnalle;

5) edellä 1-4 kohdassa tarkoitetun yhteisön tosiasiallisessa omistuksessa olevalle osakeyhtiölle;

6) asuntoja erityisille väestöryhmille ylläpitävälle yhteisölle; sekä

7) muulle yhteisölle, milloin sitä on pidettävä yhteiskunnallisesti tarkoituksenmukaisena.


4 §

Korkotukilainan suuruus on enintään 90 prosenttia vuokra-asunnon hyväksytyistä hankinta-, rakentamistai peruskorjauskustannuksista. Rakentamiskustannuksiin voidaan hyväksyä myös tontin hankkimisesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset.

6 §

Valtion tulo- ja menoarvion yhteydessä päätetään korkohyvityksen määrästä ja vuosittain hyväksyttävien korkotukilainojen enimmäismäärästä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Ennen tämän lain voimaantuloa hyväksyttyihin korkotukilainoihin sovelletaan kuitenkin edelleen vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain 6 ja 9 §:n säännöksiä sellaisina kuin ne ovat tämän lain voimaan tullessa.

Hallituksen esitys 161/91
Ympäristövaliok. miet. 6/91

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Pirjo Rusanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.