1655/1991

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1991

Laki jätehuoltolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 31 päivänä elokuuta 1978 annetun jätehuoltolain (673/78) 43 a §:n 5 kohta,

sellaisena kuin se on 20 päivänä helmikuuta 1987 annetussa laissa (203/87),

muutetaan 8 §:n 4 momentti, 15 a §:n 2 momentti, 23 f § sekä 43 a §:n 3 ja 4 kohta,

sellaisina kuin ne ovat, 8 §:n 4 momentti 13 päivänä tammikuuta 1989 annetussa laissa (48/89) sekä 15 a §:n 2 momentti, 23 f § ja 43 a §:n 3 ja 4 kohta mainitussa 20 päivänä helmikuuta 1987 annetussa laissa, sekä

lisätään 36 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

8 §

Jäljempänä 23 f §:ssä tarkoitettujen jätteiden tuontia, vientiä ja kauttakuljetusta (kansainvälinen kuljetus) koskevien säännösten ja määräysten noudattamista valvovat vesija ympäristöhallitus sekä tullilaitos. Tullilaitos valvoo lisäksi 22 §:ssä tarkoitetun tuotteen tuontia koskevien säännösten ja määräysten noudattamista. Valtioneuvosto voi määrätä muunkin valtion viranomaisen osallistumaan 22 §:ssä tarkoitettua tuotetta tai 34 §:ssä tarkoitettua myyntipäällystä koskevien määräysten noudattamisen valvontaan.

15 a §

Ongelmajätteen kuljetuksen suorittajan on huolehdittava siitä, että ongelmajäte kuljetetaan jätteen tuottajan ilmoittamaan käsittelypaikkaan. Jos jätettä ei oteta käsittelypaikassa vastaan, on kuljetuksen suorittajan palautettava ongelmajäte sen tuottajalle.


23 f §

Ympäristöministeriön päätöksellään määräämän jätteen (kansainvälisesti valvottavat jätteet) maahan tuonnista, maasta viennistä tai kuljetuksesta Suomen alueen kautta on tehtävä ilmoitus vesija ympäristöhallitukselle vähintään 60 päivää ennen tuontia, vientiä tai kauttakuljetusta siten, kuin siitä asetuksella tarkemmin säädetään. Ilmoitus voidaan tehdä

samanaikaisesti useasta enintään 12 kuukauden aikana tehtävästä kansainvälisestä kuljetuksesta. Asetuksella voidaan säätää erilaisesta ilmoitusvelvollisuudesta sen mukaan, mitä jätteitä tai mitä maita toimenpide koskee.

Vesija ympäristöhallitus voi asettaa yksittäistapauksessa ehtoja kansainvälisesti valvottavan jätteen tuonnille, viennille tai kauttakuljetukselle sen varmistamiseksi, että kansainvälinen kuljetus on järjestetty tämän lain edellyttämällä tavalla ja että se on Baselissa 22 päivänä maaliskuuta 1989 allekirjoitetun vaarallisten jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen ja käsittelyn valvontaa koskevan yleissopimuksen tai sen salliman muun järjestelyn mukainen sekä, kysymyksen ollessa ongelmajätteestä, että toimenpide voidaan katsoa yleisen edun sekä ongelmajätehuollon valtakunnallisen kehittämisen kannalta tarpeelliseksi tai tarkoituksenmukaiseksi.

Vesija ympäristöhallitus voi kieltää kansainvälisen kuljetuksen, jos se ei täytä edellä 2 momentissa säädettyjä vaatimuksia. Kieltoa on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Ympäristöministeriö voi yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksia 1 momentissa säädetystä ilmoitusvelvollisuudesta.

36 §

Jätehuoltorikoksesta tuomitaan myös se, joka tuo maahan, vie maasta tai kuljettaa Suomen alueen kautta 23 f §:ssä tarkoitettua jätettä tämän lain taikka sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten taikka 23 f §:ssä tarkoitetun kansainvälisen sopimuksen vastaisesti ja siitä aiheutuu 1 momentissa taikka mainitussa sopimuksessa tarkoitettua vaaraa tai haittaa.

43 a §

Valtioneuvosto voi myöntää yksittäistä jätelajia koskevan yleisen poikkeuksen velvollisuudesta:


3) esittää 21 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitettu suunnitelma; tai

4) hakea 23 §:n 1 momentissa tai 23 b §:n 1 momentissa tarkoitettu lupa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1992.

Lain voimaan tullessa ympäristöministeriössä vireillä olevat ongelmajätteiden tuontia, vientiä ja kauttakuljetusta koskevat ilmoitukset siirretään käsiteltäväksi vesija ympäristöhallituksessa.

Hallituksen esitys 47/91
Ympäristövaliok. miet. 4/91

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ympäristöministeri
Sirpa Pietikäinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.