1650/1991

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1991

Asetus kansainvälisiä konferensseja ja erityisedustustoja koskevista erioikeuksista ja vapauksista annetun asetuksen muuttamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä

kumotaan kansainvälisiä konferensseja ja erityisedustustoja koskevista erioikeuksista ja vapauksista 14 päivänä syyskuuta 1973 annetun asetuksen (728/73) 1 ja 6 §, sekä

muutetaan 2 §:n 1 momentti, 3, 7 ja 8 §, seuraavasti:

2 §

Kansainvälisiä konferensseja ja erityisedustustoja koskevista erioikeuksista ja vapauksista annetun lain (572/73), jäljempänä erioikeuslaki, 4 §:ssä tarkoitettuina konferenssitilojen loukkaamattomuudesta ja niissä olevien henkilöiden turvallisuudesta sekä järjestyksestä poliisin lisäksi huolehtivina muina viranomaisina toimivat kutakin tapausta varten erikseen annetun määräyksen mukaisesti konferenssin järjestelyistä vastaava ministeriö tai keskusvirasto.

3 §

Lähettäjävaltio on vapautettu suorittamasta valtiolle tai kunnalle valtuuskunnan tai erityisedustuston tarkoituksiin välittömästi käytetyistä tiloista ja omaisuudesta kannettavia seuraavia veroja:

a) valtiolle suoritettavaa tuloja varallisuusveroa;

b) kunnalle suoritettavaa tuloveroa;

c) kiinteistön omistusoikeuden luovutuskirjasta suoritettavaa leimaveroa;

d) kaupungissa olevaa vuokratonttia rakennuksineen koskevasta luovutuskirjasta suoritettavaa leimaveroa;

e) huoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden myynnistä tai vaihdosta suoritettavaa leimaveroa.

7 §

Valtuuskunnan ja erityisedustuston jäsenen tai hänen perheenjäsenensä taikka konferenssin sihteeristön jäsenen kuoltua saadaan vainajan irtain omaisuus, lukuun ottamatta sellaista Suomessa hankittua omaisuutta, jonka maastavienti kuolinhetkellä oli yleisesti kielletty, vapaasti viedä maasta, mikäli asianomainen ei ollut Suomen kansalainen tai asunut täällä vakinaisesti.

8 §

Erioikeuslain säännöksiä sovelletaan seuraaviin hallitusten välisten järjestöjen valtuuskuntiin ja niiden jäseniin:

Yhdistyneet Kansakunnat ja sen erityisjärjestöt;

Kansainvälinen Atomienergiajärjestö (IAEA);

Aasian Kehityspankki (ADB);

Euroopan neuvosto (EN);

Euroopan vapaakauppaliitto (EFTA);

Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO);

Pohjoismaiden neuvosto (PN);

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD);

Kansainvälinen Tietoliikennetekokuujärjestö (INTELSAT);

Tullitariffeja ja kauppaa koskeva yleissopimus (GATT);

Tulliyhteistyöneuvosto (CCC).


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ulkoasiainministeri
Paavo Väyrynen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.