1639/1991

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1991

Asetus ulosottotoimesta annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

muutetaan ulosottotoimesta 8 päivänä helmikuuta 1985 annetun asetuksen (158/85) 4 §:n 2 momentti, 6 §:n 2 momentti, 10 §, 11 § ja sen edellä oleva väliotsikko, 12, 13 ja 14 §, 15 §:n 3 momentti, 21 §:n 2 ja 3 momentti ja 23 §:n 3 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 11 § 19 päivänä joulukuuta 1986 annetussa asetuksessa (952/86) ja 23 §:n 3 momentti 20 päivänä joulukuuta 1985 annetussa asetuksessa (1018/85) sekä

lisätään 12 ja 13 §:n edelle uusi väliotsikko seuraavasti:

4 §

Kaupunginvoudinvirastossa voi olla täytäntöönpano-osastoja tai muita alayksikköjä sen mukaan kuin työjärjestyksessä määrätään. Nimismiespiirin ulosottotoimi voidaan järjestää alayksiköiksi tai vastuualueiksi niin kuin työjärjestyksessä määrätään.


6 §

Kaupunginvoudinviraston ja nimismiespiirin ulosottotoimen työnjako vahvistetaan työjärjestyksessä.

10 §

Tarkemmat määräykset kaupunginvoudinviraston toiminnasta ja nimismiespiirin ulosottotoiminnan järjestämisestä annetaan työjärjestyksessä, jonka kaupunginvoudinvirastossa vahvistaa viraston päällikkö ja nimismiespiirissä nimismies.

Virat
11 §

Ulosottotoimesta annetun lain 4 §:ssä mainittujen virkojen lisäksi kaupunginvoudinvirastossa ja nimismiespiirin ulosottotoimen tehtävissä voi olla osastopäällikön, toimistopäällikön ja avustavan ulosottomiehen virkoja.

Kaupunginvoudinvirastossa ja nimismiespiirin ulosottotoimen tehtävissä voi lisäksi olla muita virkamiehiä ja työsopimussuhteista henkilöstöä.

Virkojen kelpoisuusvaatimukset
12 §

Kelpoisuusvaatimuksena on:

1) johtavalla kaupunginvoudilla, ensimmäisellä kaupunginvoudilla, kaupunginvoudilla ja osastopäälliköllä oikeustieteen kandidaatin tutkinto sekä perehtyneisyys ulosottotoimeen ja hallintotehtäviin;

2) toimistopäälliköllä korkeakoulututkinto tai soveltuva opistotason tutkinto;

3) avustavalla ulosottomiehellä varanotaarin tutkinto, soveltuva opistotason tutkinto tai ylioppilastutkinto sekä lisäksi käytännön kokemusta virkaan kuuluvissa tehtävissä; sekä

4) muihin virkoihin virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai muu viran edellyttämä koulutus.

Virkojen täyttäminen ja virkavapauden myöntäminen
13 §

Johtavan kaupunginvoudin, ensimmäisen kaupunginvoudin, kaupunginvoudin ja kaupunginvoudinviraston osastopäällikön nimittää oikeusministeriö maistraatin julistettua viran haettavaksi ja annettua lausunnon hakijoista.

Nimismiehen nimittämisestä säädetään erikseen.

Nimismiespiirin ulosottotoimen tehtävissä toimivan osastopäällikön nimittää lääninhallitus nimismiehen esityksestä.

14 §

Muut kuin 13 §:ssä tarkoitetut virkamiehet ja työsopimussuhteisen henkilöstön nimittää tai ottaa kaupunginvoudinvirastossa viraston päällikkö ja nimismiespiirissä nimismies.

Kaupunginvoudinvirastossa, jossa kaupunginvouteja on useampia kuin yksi, viraston päällikkö nimittää tai ottaa muun kaupunginvoudin alaisen henkilökunnan asianomaisen kaupunginvoudin esityksestä.

15 §

Nimismiespiirin ulosottotehtävissä toimivalle toimistopäällikölle ja avustavalle ulosottomiehelle virkavapauden myöntää nimismies.

21 §

Työjärjestyksessä voidaan rajoittaa kanslian aukioloa yleisölle ja määrätä kanslian aukiolosta virka-ajan ulkopuolella.

Työjärjestyksessä voidaan määrätä ulosottomiehen ja avustavan ulosottomiehen vastaanottoajoista yleisölle.

23 §

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1992.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Hannele Pokka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.