1634/1991

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1991

Laki ulosottolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan ulosottolain 1 luvun 14 §, sellaisena kuin se on 18 päivänä toukokuuta 1973 annetussa laissa (389/73),

muutetaan 1 luvun 2 §:n 3 momentti ja 12 §:n 1 momentti sekä 3 luvun 18 § ja 21 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 1 luvun 2 §:n 3 momentti 14 päivänä joulukuuta 1984 annetussa laissa (867/84), 1 luvun 12 §:n 1 momentti ja 3 luvun 21 §:n 2 momentti mainitussa 18 päivänä toukokuuta 1973 annetussa laissa sekä 3 luvun 18 § 27 päivänä marraskuuta 1987 annetussa laissa (897/87), sekä

lisätään 3 lukuun uusi 38 § ja 6 lukuun siitä mainitulla 27 päivänä marraskuuta 1987 annetulla lailla kumotun 25 §:n tilalle uusi 25 § seuraavasti:

1 luku

Ulosottoviranomaisista

2 §

Ulosottomiehen apuna ulosottoasioissa on avustava ulosottomies. Ulosottomies saa tarpeen vaatiessa antaa yksittäisen täytäntöönpanotehtävän myös muun alaisensa virkamiehen suoritettavaksi. Virkamiehestä on tällöin voimassa, mitä avustavasta ulosottomiehestä on säädetty. Lisäksi ulosottomies voi tarvittaessa määrätä alaisensa virkamiehen antamaan perimiskuitin joko ulosottomiehen tai avustavan ulosottomiehen puolesta sekä toimimaan 10 §:ssä mainittuna todistajana.


12 §

Ulosotonhaltijan tulee valvoa, että sen alaiset ulosottoviranomaiset toimittavat tehtävänsä asianmukaisesti.


3 luku

Yleisiä säännöksiä tuomioiden ja päätösten täytäntöönpanosta

18 §

Muu ulosottoasiassa annettu päätös pannaan täytäntöön valituksesta huolimatta. Päätöstä, jolla joku on tuomittu sakkoon tai uhkasakkoon, ei kuitenkaan saa panna täytäntöön ennen kuin päätös on lainvoimainen. Sen estämättä, mitä edellä on säädetty, saadaan uhkasakon perimiseksi ulosmitata omaisuutta mutta ulosmitattua omaisuutta ei saa myydä ennen kuin päätös on lainvoimainen.

21 §

Ulosotonhaltijalta haetaan täytäntöönpanoa kirjallisesti. Ulosottomieheltä haetaan täytän-töönpanoa suullisesti tai kirjallisesti taikka automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen sen mukaan kuin asetuksella säädetään. Jos hakemus koskee 1 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitetun päätöksen täytäntöönpanoa, hakemuksessa on ilmoitettava, mihin säännökseen hakijan oikeus saada täytäntöönpano tämän lain mukaisessa järjestyksessä perustuu. Hakemukseen on liitettävä se asiakirja, johon täytäntöönpano perustuu. Hakemukset ja asiakirjat saa ulosottoasiassa lähettää ulosotonhaltijalle ja ulosottomiehelle postitse niin kuin asiakirjain lähettämisestä valtion hallintoviranomaiselle on säädetty. Voittopuolen asia on toimittaa ulosotonhaltijan antama täytäntöönpanomääräys ulosottomiehelle.


38 §

Milloin ulosottotoimin perittävää saamista on osasuorituksen jälkeen jäljellä asetuksella säädettyä markkamäärää vähemmän, ulosottomies saa jättää sen perimättä ja merkitä asian päättyneeksi.

6 luku

Ulosmittauksesta kertyneitten varain tilityksestä ja jakamisesta

25 §

Milloin ulosottomiehelle maksettu liikasuoritus on asetuksella säädettyä markkamäärää pienempi, se saadaan jättää palauttamatta maksajalle. Palauttamatta jätetty liikasuoritus tuloutetaan valtiolle.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1992.

Hallituksen esitys 50/91
Lakivaliok. miet. 3/91

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Hannele Pokka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.