1620/1991

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1991

Asetus tuomiokuntain hoidosta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

muutetaan tuomiokuntain hoidosta 7 päivänä toukokuuta 1943 annetun asetuksen (394/43) 2 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetussa asetuksessa (436/87), sekä

lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna viimeksi mainitulla asetuksella sekä 31 päivänä joulukuuta 1971 ja 12 päivänä joulukuuta 1975 annetuilla asetuksilla (1004/71 ja 940/75), uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 ja 4 momentti siirtyvät 4 ja 5 momentiksi, seuraavasti:

2 §

Kihlakunnantuomari saa määrätä 23 vuotta täyttäneen notaarin omalla vastuullaan:

1) käsittelemään rangaistusmääräysja maksamismääräysasioita sekä tarkastamaan ja rekisteröimään perukirjoja;

2) käsittelemään lainhuudatus- ja kiinnitysasioita sekä antamaan rasitustodistuksia;

3) antamaan haasteita muissakin kuin tuomiokuntain hoidosta annetun lain 6 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa sekä suorittamaan muita sanotussa lainkohdassa tarkoitettuja tuomarintehtäviä niiden kiireellisyydestä riippumatta; ja

4) toimimaan kihlakunnanoikeuden puheenjohtajana käsiteltäessä hakemusasioiden käsittelystä yleisessä alioikeudessa annetussa laissa (307/86) tarkoitettuja asioita tuomiokunnan kansliassa.Edellä 2 momentissa tarkoitettu määräys saadaan antaa mainitun momentin 1 kohdassa mainittujen tehtävien osalta toimessaan kolme kuukautta olleelle notaarille ja 2-4 kohdassa mainittujen tehtävien osalta toimessaan kuusi kuukautta olleelle notaarille. Jos tuomiokunnassa on käytössä lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä annetun lain (353/87) mukainen lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri, notaarin oikeuteen antaa rasitustodistuksia sovelletaan kuitenkin, mitä kiinteistön rasitustodistuksista annetun asetuksen (36/55) 1 §:n 2 momentissa säädetään.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Hannele Pokka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.