1617/1991

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1991

Laki Teollisen Kehitysyhteistyön Rahasto Oy - Fonden för Industriellt Utvecklingssamarbete Ab -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan Teollisen Kehitysyhteistyön Rahasto Oy - Fonden för Industriellt Utvecklingssamarbete Ab -nimisestä osakeyhtiöstä 9 päivänä maaliskuuta 1979 annetun lain (291/79) nimike, 1 §:n 1 ja 3 momentti sekä 2 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 3 momentti ja 2 §:n 1 momentti 13 päivänä helmikuuta 1987 annetussa laissa (116/87), sekä

lisätään 2 § :ään, sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa laissa, uusi 3 momentti seuraavasti:

Laki

Teollisen yhteistyön rahasto Oy -nimisestä osakeyhtiöstä
1 §

Teollisen yhteistyön rahasto Oy -nimisen osakeyhtiön, ruotsiksi Fonden för industriellt samarbete Ab, jäljempänä yhtiö, tarkoituksena on toimia tässä laissa säädettyjen tavoitteiden toteuttamiseksi.


Yhtiöllä on oikeus käyttää erikseen suomenja ruotsinkielistä toiminimeä sekä nimeä Finnish Fund for Industrial Cooperation Ltd. Yhtiön toissijainen tunnus on FINNFUND.

2 §

Yhtiön tulee yhdessä suomalaisten yritysten kanssa edistää Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) kehitysapukomiteassa (DAC) kehitysmaiksi luokiteltujen maiden taloudellista ja sosiaalista kehitystä ohjaamalla henkisiä ja aineellisia voimavaroja näiden maiden teollisen ja muun taloudellisen yritystoiminnan kehittämiseen. Yhtiön tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille.


Valtioneuvoston kunkin maan osalta tekemän päätöksen nojalla yhtiö voi harjoittaa edellä tarkoitettua toimintaa myös muissa kuin kehitysmaiksi luokitelluissa maissa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Hallituksen esitys 130/91
Ulkoasiainvaliok. miet. 5/91

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Toimi Kankaanniemi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.