1608/1991

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1991

Asetus turvapaikan hakijoiden vastaanottoasemista ja -keskuksista

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään turvapaikan hakijoiden vastaanottoasemista ja -keskuksista 13 päivänä joulukuuta 1991 annetun lain (1465/91) 3 ja 4 §:n nojalla:

Johtokunta
1 §

Vastaanottoasemien ja -keskusten johtokunnan asettaa sosiaali- ja terveysministeriö. Toimikausi on neljä vuotta. Johtokuntaan kuuluu vähintään viisi ja enintään kahdeksan jäsentä, joista yksi on vastaanottoasemien ja -keskusten henkilöstön keskuudestaan enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan valitsema henkilö. Viimeksi mainitulla jäsenellä voi olla henkilökohtainen varajäsen. Sosiaali- ja terveysministeriö määrää muut jäsenet ja heistä yhden toimimaan johtokunnan puheenjohtajana. Varapuheenjohtajan johtokunta valitsee keskuudestaan.

2 §

Sen lisäksi mitä turvapaikan hakijoiden vastaanottoasemistä ja -keskuksista annetun lain (1465/91) 3 §:ssä säädetään, johtokunnan tehtävänä on:

1) laatia sosiaali- ja terveysministeriölle esitys vastaanottoasemien ja -keskusten toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä tulo- ja menoarvioehdotuksesta; sekä

2) käsitellä muita vastaanottoasemien ja -keskusten kannalta laajakantoisia ja periaatteellisia asioita.

Henkilöstö
3 §

Vastaanotto aseman ja -keskuksen päällikkönä on johtaja. Vastaanottoasemalla ja -keskuksessa on lisäksi muuta toiminnan edellyttämää virka- ja työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa.

4 §

Johtaja johtaa vastaanottoasemaa tai -keskusta ja vastaa siitä, että niiden tehtävät hoidetaan tehokkaasti, taloudellisesti ja tuloksellisesti.

Kelpoisuusvaa timukset
5 §

Johtajalta vaaditaan virkaan tai tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, tehtävän edellyttämää käytännössä osoitettua johtamistaitoa sekä täysin tyydyttävä taito suullisesti käyttää englannin kieltä.

Virkojen ja tehtävien täyttäminen sekä virka vapaus
6 §

Johtajan nimittää tai ottaa sosiaali- ja terveysministeriö.

Muut vakinaiset virkamiehet nimittää ja tilapäiset virkamiehet ja työsopimussuhteisen henkilökunnan ottaa vastaanottoaseman ja -keskuksen johtaja.

7 §

Virkavapaudesta, avoinna olevan viran väliaikaisen hoitajan ottamisesta ja viran hoitamisesta virkavapauden aikana päättää nimittävä viranomainen tai virkamies.

8 §

Mitä 7 §:ssä säädetään virasta tai virkamiehestä, noudatetaan soveltuvin osin myös työsopimussuhteiseen henkilöstöön.

Erinäiset säännökset
9 §

Johtokunnan jäsenet saavat suorittamistaan tehtävistä palkkiota ja matkakustannusten korvausta sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien perusteiden mukaisesti.

10 §

Tarkemmat määräykset vastaanottoasemien ja -keskuksien sisäisestä työnjaosta, asioiden käsittelystä ja toiminnan muusta järjestelystä annetaan työjärjestyksessä. Työjärjestyksen hyväksyy vastaanottoasemien tai -keskuksien johtaja.

Voimaantulo
11 §

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 1991.

Tällä asetuksella kumotaan pakolaisten väliaikaisen sijoittamisen järjestämisestä 11 päivänä tammikuuta 1991 annettu asetus (21/91).

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

12 §

Vastaanottokeskuksiin 31 päivästä joulukuuta 1991 perustetut virat saadaan täyttää ensimmäisellä kerralla niitä haettavaksi julistamatta. Virkoja ensinnäistä kertaa täytettäessä sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö nimittää ja siirtää asetuksen voimaantulosta lukien vastaanottokeskuksen virkamiehet, ottaa työsopimussuhteisen henkilökunnan sekä tarvittaessa ottaa viran väliaikaisen hoitajan, myöntää virkavapauden ja määrää viransijaisen.

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Eeva Kuuskoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.