1605/1991

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1991

Asetus sosiaalipalveluista perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta

sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan sosiaalipalveluista perittävistä maksuista 2 päivänä joulukuuta 1983 annetun asetuksen (887/83) 2 §:n 1 ja 3 momentti sekä 5 ja 9 §,

sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 1 momentti ja 5 § 22 päivänä maaliskuuta 1991 annetussa asetuksessa (552/91) ja 9 § muutettuna 28 päivänä joulukuuta 1984 ja 19 päivänä joulukuuta 1986 annetuilla asetuksilla (1020/84 ja 987/86), seuraavasti:

2 §
Kotipalvelu

Sosiaalihuoltoasetuksen (607/83) 9 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta kodinhoitajan tai kotiavustajan antamasta kotipalvelusta peritään muulta kuin 14 §:ssä tarkoitetulta vähävaraiselta palvelunsaajalta maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu. Maksu peritään kunnan tai kuntainliiton päättämän korvausluokan mukaan. Maksu on ensimmäisessä korvausluokassa 3,70, toisessa 7,10, kolmannessa 11,60, neljännessä 15,90, viidennessä 21,40 ja kuudennessa 26,60 markkaa tunnilta. Maksu peritään kuitenkin enintään 6 tunnilta vuorokaudessa ja 90 tunnilta kalenterikuukaudessa.


Sosiaalihuoltoasetuksen 9 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetusta kotona tapahtuvasta hoidosta ei peritä maksua.

5 §
Laitoshuolto

Vanhainkodissa ja muussa huoltolaitoksessa järjestetystä jatkuvasta ympärivuorokautisesta laitoshuollosta peritään hoitoa saaneelta maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu, joka on hänen 5 a §:ssä säädetyllä tavalla kuukautta kohti laskettujen nettotulojensa määrä, kuitenkin enintään 6 000 markkaa kalenterikuukaudelta.

Lyhytaikaisessa kuntouttavassa ympärivuorokautisessa hoidossa olevalta peritään 115 markkaa vuorokaudessa, päivähoidossa olevalta 58 markkaa päivältä ja yöhoidossa olevalta 58 markkaa yöltä.

9 §
Kehitysvammahuolto

Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/77) mukaan järjestetystä täydestä ylläpidosta peritään maksu 5 §:n mukaisesti. Alle 16-vuotiaan kuntouttavasta hoidosta peritään kuitenkin jokaisen kuntoutusjakson kahdelta ensimmäiseltä viikolta enintään puolet 5 §:n 2 momentissa tarkoitetuista maksuista. Osittaisesta ylläpidosta peritään maksu palvelujen käytön perusteella 2 §:n 2 momentin ja 4 §:n mukaisesti. Alle 16-vuotiaan lapsen osittainen ylläpito on maksutonta. Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 28 §:ssä tarkoitettua opetusta saavan lapsen osittaisen ylläpidon maksuttomuus jatkuu sen lukuvuoden loppuun, jonka aikana hän täyttää 16 vuotta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

sosiaali- ja terveysministeri
Eeva Kuuskoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.