1570/1991

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1991

Laki Valtiontakuukeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan Valtiontakuukeskuksesta 3 päivänä helmikuuta 1989 annetun lain (111/89) 4 §:n 5 momentti,

muutetaan 3 §, 4 §:n 2–4 momentti, 7 §:n 2 ja 4 momentti ja 15 §, sekä

lisätään 5 §:ään uusi 2 momentti, seuraavasti:

3 §
Rahasto

Takuukeskuksen hoidossa on valtion tulo- ja menoarvion ulkopuolinen valtiontakuurahasto.

Valtiontakuurahasto muodostuu takuukeskuksen toiminnasta kertyvistä tuloista sekä määrärahoista, jotka rahastolle valtion tulo- ja menoarviossa tähän tarkoitukseen osoitetaan. Rahastosta suoritetaan takuu- ja takauskorvaukset sekä toiminnan muut kulut.

4 §
Taloudelliset toimin taperiaatteet

Mikäli valtiontakuurahaston valtion keskuskirjanpidossa olevan yhdystilin varojen määrä ei riitä rahaston menojen kattamiseen, tarvittava erotus siirretään rahastoon valtion tulo- ja menoarvioon tätä tarkoitusta varten otettavasta määrärahasta.

Rahaston 2 momentissa tarkoitetun yhdystilin varojen määrä on pyrittävä pitämään riittävänä takuista ja takauksista aiheutuvien korvausten maksamiseen.

Jos rahaston 2 momentissa tarkoitetulla yhdystilillä olevien varojen määrä ylittää 3 momentissa tarkoitetun määrän, valtioneuvosto voi määrätä erotuksen kokonaan tai osittain tuloutettavaksi valtiovarastoon.


5 §
Valtion vastuu

Takuukeskus voi vakuutuksilla, vakuuksilla tai muilla järjestelyillä kattaa toiminnasta aiheutuvaa tappionvaaraa.

7 §
Hallinto

Takuukeskuksessa on johtokunta, jonka jäsenet hallintoneuvosto määrää.


Hallintoneuvoston ja johtokunnan kokoonpanosta ja tehtävistä sekä toimitusjohtajan tehtävistä säädetään asetuksella.

15 §
Toimeksiannot

Valtioneuvosto voi antaa takuukeskukselle tarpeellisiksi katsomiaan takuukeskuksen toimialaan soveltuvia tehtäviä. Kauppa- ja teollisuusministeriö voi antaa takuukeskukselle tutkimus- ja selvittelytehtäviä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Lain voimaantullessa lakkaavat vientitakuurahasto ja valtiontakausrahasto. Vientitakuurahastossa ja valtiontakausrahastossa olevat varat, velat ja oma pääoma siirtyvät valtiontakuurahastoon. Siirtyvien varojen käyttöön sovelletaan tämän lain 4 §:n 2–4 momentteja.

Hallituksen esitys 120/91
Talousvaliokunnan miet. 15/91

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Kauppa- ja teollisuusministeri
Kauko Juhantalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.