1567/1991

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1991

Asetus teknilliselle tarkastuskeskukselle suoritettavista maksuista

Kauppaja teollisuusministerin esittelystä säädetään teknillisestä tarkastuskeskuksesta 20 päivänä tammikuuta 1984 annetun lain (65/84) 9 §:n ja valtion maksuperustelain (980/73) nojalla:

1 §

Lakisääteisistä sekä vapaaehtoisista tarkastuksista, testauksista, tutkimuksista, selvityksistä, lausunnoista ja muista teknillisen tarkastuskeskuksen suoritteista on asianomaisen tuotteen, laitteen tai laitoksen omistajan, haltijan tai suoritteen muun vastaanottajan suoritettava maksu valtiolle siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

2 §

Suoritteesta perittävä maksu muodostuu perusmaksusta tai lisämaksusta taikka perusmaksusta ja lisämaksusta, jotka määräytyvät tämän asetuksen liitteenä olevien hinnaston ja sen soveltamissäännösten mukaan.

3 §

Maksu suoritteesta, jota ei ole mainittu tässä asetuksessa, määrätään hinnaston kohdan 1.01 mukaan tai käyttäen perusteena vastaavanlaiselle suoritteelle tässä asetuksessa säädettyä maksua.

Ellei maksua voida määrätä edellä 1 momentissa mainituilla perusteilla, se määrätään kunkin suoritteen osalta erikseen sen suorittamisesta valtiolle aiheutuvia kokonaiskustannuksia eli suoritteen omakustannusarvoa vastaavaksi.

Vapaaehtoisista tarkastuksista, testauksista, tutkimuksista, selvityksistä, lausunnoista ja muista vapaaehtoisista suoritteista peritään toimeksiantajalta vähintään suoritteen tuottamisesta valtiolle aiheutuvia koknaiskustannuksia eli suoritteen omakustannusarvoa vastaava maksu.

Omakustannusarvo lasketaan seuraavasti:

1) Työkustannukset lasketaan suoritteen tuottamiseen osallistuneille henkilöille maksettujen palkkojen ja heidän suoritteen tuottamiseen käyttämänsä ajan perusteella. Työkustannukset tuntia kohden saadaan jakamalla työtä suorittavien henkilöiden kuukausipalkka säännönmukaisine lisineen luvulla 150 ja korottamalla näin saatava määrä 68 prosentilla.

2) Koneja laitekustannukset lasketaan kertomalla koneen tai laitteen tuntihinta kysymyksessä olevan suoritteen tuottamiseen kuluneella koneen tai laitteen käyttöajalla. Tuntihinta saadaan jakamalla koneen tai laitteen laskennallinen kuukausivuokra koneen tai laitteen keskimääräisellä kuukausittaisella käyttötuntimäärällä. Tuntihinnan lisäksi otetaan huomioon kaikki muut koneen tai laitteen toiminnasta tai käytöstä aiheutuvat välittömät kustannukset.

3) Muut kustannukset. Laitoksen suorittamat maksut muilta ostamistaan, suoritteen tuottamiseen kuuluvista palveluksista ja suoritetta varten tekemistään hankinnoista otetaan huomioon täysimääräisinä. Valtion maksuperustelain (980/73) 2 §:n 1 momentissa tarkoitettuina välillisinä kustannuksina veloitetaan lisäksi 130 prosenttia 1 kohdan mukaan lasketuista työkustannuksista.

4 §

Teknillinen tarkastuskeskus voi periä ennakkoja osamaksuja. Lopullinen maksu peritään suoritteen tuottamisen jälkeen tapahtuvana laskutuksena.

Lasku on maksettava 14 päivän kuluessa siitä, kun se on postitse lähetetty tai muutoin toimitettu suoritteen pyytäjälle. Postitse lähetetty lasku katsotaan toimitetuksi tilaajalle seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun lasku on annettu postin kuljetettavaksi.

Jos maksua ei suoriteta määräajassa, peritään vuotuista viivästyskorkoa 16 prosenttia.

Viivästyskorko voidaan jättää perimättä, jos sen määrä on vähemmän kuin 30 markkaa.

5 §

Tämän asetuksen perusteella määrätty maksu saadaan periä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin on säädetty.

6 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Tällä asetuksella kumotaan teknilliselle tarkastuskeskukselle suoritettavista maksuista 21 päivänä joulukuuta 1990 annettu asetus (1242/90) sekä teknilliselle tarkastuskeskukselle suoritettavista maksuista annettuun asetukseen liittyvän hinnaston muuttamisesta 31 päivänä toukokuuta 1991 annettu asetus (875/91).

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Kauppaja teollisuusministeri
Kauko Juhantalo

LIITTEET PUUTTUVAT

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.