1565/1991

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1991

Asetus kasvintuhoojien maahan kulkeutumisen estämisestä annetun asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsauml;talousministerin esittelystä

kumotaan 27 päivänä helmikuuta 1981 kasvintuhoojien maahan kulkeutumisen estämisestä annetun asetuksen (173/81) 16 §,

muutetaan 3 §:n 1 momentin 6 kohta, 4 §:n 2 momentti, 7 §:n 1 momentti, 9 §:n 2 ja 3 momentti ja 14 §,

näistä 4 §:n 2 momentti sellaisena kuin se on 18 päivänä maaliskuuta 1983 annetussa asetuksessa (269/83), sekä

lisätään 4 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 18 päivänä maaliskuuta 1983 annetulla asetuksella, uusi 3 momentti ja asetukseen uusi 9 a §, seuraavasti:

3 §

Maahan ei saa tuoda


6) kompostia, lantaa eikä maa-ainesta, lukuunottamatta maa-aineksen tuontia teknillisiin tarkoituksiin; maa-ainekseksi ei kuitenkaan katsota Sphagnum-turpeesta valmistettua käyttämätöntä puhdasta kasvuturvetta eikä vermikuliitista, perliitistä, kivivillasta tai muista vastaavista epäorgaanisista aineksista valmistettua käyttämätöntä keinotekoista kasvien kasvualustaa eikä edellä mainittujen seoksia.


4 §

Edellä 1 momentin 1-4 kohdassa mainitut maahantuonnin rajoitukset eivät koske siemeniä. Sanotuissa kohdissa mainituista kasveista valmistetun puutavaran maahantuonti on sallittua, jos yksittäisessä rungon osassa on enintään yksi pinta-alaprosentti kuorta tai jos puutavarasta valmistetussa hakkeessa on enintään kolme painoprosenttia kuorta.

Maatilahallitus voi sallia 1 momentin 1-4 kohdassa tarkoitettujen kasvien maahantuonnin tieteellisiä tarkoituksia varten.

7 §

Perunaa ja avomaalla kasvatettuja viljelyyn tarkoitettuja kasveja, lukuunottamatta pikkuistukassipulia, kukkasipuleita ja kukkamukuloita, ei ole lupa tuoda maahan huhtikuun 16 päivän ja syyskuun 15 päivän välisenä aikana, mainitut päivät mukaan luettuna, jos viljelymaassa maatilahallituksen ilmoituksen mukaan esiintyy koloradonkuoriaista tai Japanin turilasta. Maatilahallitus voi kuitenkin erityisistä syistä sallia niiden maahantuonnin sanottuna aikana sellaisin ehdoin, jotka se katsoo riittäviksi mainittujen kasvintuhoojien maahan kulkeutumisen estämiseksi.


9 §

Kasvien juurten on maahan tuotaessa oltava mahdollisimman puhtaat maa-aineksesta. Kasveissa, kasvinosissa ja kasvituotteissa, lukuunottamatta taimia, ruukkukasveja ja taimitarhatuotteita, saa olla maa-ainesta enintään viisi painoprosenttia. Pakkauksen on oltava sellainen, että se voidaan helposti avata tarkastusta varten. Tavaraa irtotavarana tuotaessa tavaratilan tulee olla tiiviisti suljettavissa.

Jos kasvit tai kasvinosat on vientiä valmisteltaessa tai itse vientitapahtuman yhteydessä desinfioitu taikka jos niille on suoritettu muu kasvinsuojelullinen käsittely, on siitä oltava terveystodistuksessa maininta, josta lisäksi tulee ilmetä käsittelytapa ja käsittelyajankohta sekä, milloin kysymyksessä on kemiallinen käsittely, tehoaine, käyttöväkevyys ja käyttömäärä.

9 a §

Kasvien ja kasvinosien tuonnin yhteydessä tai kuljetusvälineiden mukana epäpuhtautena maahan tulevaa kompostia, lantaa tai maa-ainesta, kasvuturvetta tai epäorgaanista keinotekoista kasvien kasvualustaa ei saa myydä eikä muutoin luovuttaa kasvien kasvualustaksi eikä levittää pelloille tai muille viljellyille alueille.

14 §

Tavara, jota ei saa tuoda maahan, on hävitettävä tai vietävä pois maasta. Milloin tavara viedään pois maasta, se on kuljetettava sinetöitynä tulliviranomaisen valvonnassa. Tavaran haltija on velvollinen viipymättä ilmoittamaan maatilahallitukselle tavaran maasta viennistä tai hävittämisestä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1992.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.