1552/1991

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1991

Laki hypoteekkiyhdistyksistä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan hypoteekkiyhdistyksistä 8 päivänä joulukuuta 1978 annetun lain (936/78) 4 §, 18 §:n 2 momentin 7 kohta, 22 ja 23 §, 24 §:n 3 momentti ja 26 §:n 3 momentti,

näistä 4 § sellaisena kuin se on osittain muutettuna 22 päivänä tammikuuta 1988 annetulla lailla (50/88), sekä

muutetaan 1 §, 7 §:n 1 momentin johdantokappale ja 4 kohta sekä 2 momentti, 9 §:n 1 momentti, 18 §:n 2 momentin 6 kohta, 24 §:n 1 momentti, 26 §:n 2 momentti, 5 luvun otsikko ja 27 § seuraavasti:

1 §

Hypoteekkiyhdistys on rahoitustoimintalaissa (1544/91) tarkoitettu luottolaitos. Sen erityistarkoituksena on etupäässä pitkäaikaisina lainoina hankituista varoista myöntää pitkäaikaisia lainoja pääasiassa joko kiinnitysvakuutta tai muuta turvaavaa vakuutta vastaan.

7 §

Hypoteekkiyhdistyksen säännöissä on määrättävä sen lisäksi mitä rahoitustoimintalain 10 §:ssä on säädetty:


4) mihin määrään vakuutena olevan omaisuuden arvosta hypoteekkiyhdistys voi myöntää lainaa tätä vakuutta vastaan;


Milloin hypoteekkiyhdistyksen säännöissä on määrätty, että perustajille tai heidän edunsaajilleen voidaan maksaa takaisin heidän hypoteekkiyhdistykseen sijoittamansa pääoma, voi tällainen takaisinmaksu tapahtua vain edellytyksin, että 26 §:ssä mainittu lisäpääoma on maksettu kokonaan takaisin ja ettei hypoteek-kiyhdistyksen vakavaraisuus takaisinmaksun johdosta vaarannu.

9 §

Hypoteekkiyhdistykselle, jonka perustaminen on yleisen edun mukainen, on annettava toimilupa.


18 §

Hypoteekkiyhdistyksen hallintoneuvoston on erityisesti:


6) vahvistettava varainhankinnassa noudatettavat yleiset ehdot;


24 §

Hypoteekkiyhdistyksen on käytettävä hankkimansa lainavarat ensisijaisesti lainojen antamiseen jäsenilleen ja jäseniksi ilmoittautuville.


26 §

Lisäpääoma voidaan maksaa takaisin ainoastaan siten, ettei hypoteekkiyhdistyksen peruspääomaa vähennetä, ettei hypoteekkiyhdistyksen oman pääoman ja sitoumusten suhde alene pienemmäksi kuin rahoitustoimintalain 22 §:ssä säädetään ja ettei minään vuonna makseta takaisin enempää kuin puolet edellisen vuoden vuosivoitosta.

5 Luku

Hypoteekkiyhdistyksen toiminnan keskeyttäminen, selvitystila ja toiminnan lopettaminen

27 §

Jos hypoteekkiyhdistyksen toiminta on keskeytettävä tai se asetetaan selvitystilaan, on, jollei jäljempänä toisin säädetä, soveltuvien osin noudatettava, mitä säästöpankkilain (1270/90) 8 luvussa säädetään.

Mikäli selvitystilassa olevan hypoteekkiyhdistyksen toimintaa ei ole päätetty jatkaa eikä hypoteekkiyhdistyksen omaisuutta ole luovutettu konkurssiin, voidaan sen jälkeen, kun hypoteekkiyhdistyksen velat on maksettu tai niiden maksamiseen tarvittavat varat pantu erilleen ja muut sitoumukset täytetty, perustajille tai heidät edunsaajilleen maksaa takaisin heidän hypoteekkiyhdistykseen sijoittamansa pääoma, mikäli takaisinmaksu sääntöjen mukaan on mahdollista.

Jos omaisuutta jää tämän jälkeen jäljelle, on ylijäämä käytettävä hypoteekkiyhdistyksen sääntöjen määräämään tarkoitukseen. Ylijäämän käytöstä päättää tarvittaessa valtiovarainministeriö.

Edellä 2 ja 3 momentissa säädettyä menettelyä noudatetaan myös siinä tapauksessa, että hypoteekkiyhdistys on joutunut konkurssitilaan ja konkurssimenettelyn jälkeen varoja on jäljellä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Hallituksen esitys 69/91
Talousvaliok. miet. 18/91

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.