1534/1991

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1991

Laki polttoaineverosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan polttoaineverosta 17 päivänä joulukuuta 1982 annetun lain (948/82) 2 §:n 1 kohta, 4 §:n 1 momentti, 6 §:n 6 kohta ja 10 §,

sellaisina kuin niistä ovat 4 §:n 1 momentti 14 päivänä heinäkuuta 1989 annetussa laissa (656/89) ja 6 §:n 6 kohta 11 päivänä heinäkuuta 1986 annetussa laissa (548/86), sekä

lisätään 3 §:ään uusi 7 kohta, 5 §:ään uusi 4 kohta ja lakiin uusi 4 a § sekä lain liitteeksi uusi verotaulukko seuraavasti:

2 §

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) polttoaineilla liitteenä olevassa verotaulukossa mainittuja tuotteita;


3 §

Polttoaineveroa on velvollinen suorittamaan:


7) sähkön ja kaukolämmön tuottaja ja teollisen tuotantotoiminnan harjoittaja käyttämästään jyrsinpolttoturpeesta mikäli jyrsinpolttoturpeen käyttö ylittää 50 000 MWh kalenterivuodessa.

4 §

Polttoaineveroa on suoritettava lain liitteenä olevan verotaulukon mukaisesti.


4 a §

Polttoaine, jota maahantuoja, valmistaja tai varastossapitäjä ei ole tehnyt tunnistettavaksi siten kuin polttoaineverosta annetussa asetuksessa on polttoöljynä käytettäväksi tarkoitetun dieselöljyn osalta säädetty, voidaan kuitenkin katsoa kevyeksi polttoöljyksi edellyttäen, että se on luovutettu verolliseen kulutukseen ja käytetty kevyenä polttoöljynä.

Tunnistettavaksi tekemisen laiminlyömisestä voidaan kantaa erillistä virhemaksua vähintään 10 prosenttia kantamatta jätettävän polttoaineveron määrästä kuitenkin enintään 500 000 markkaa.

5 §

Vero määrätään:


4) edellä 3 §:n 7 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa sinä päivänä voimassa olevien säännösten mukaan, jona jyrsinpolttoturve on käytetty lainkohdassa mainittuun tarkoitukseen.

6 §

Verotonta on:


6) polttoaine, joka käytetään teollisessa tuotannossa raaka-aineena tai apuaineena taikka välittömästi ensikäytössä tavaran valmistuksessa; sekä


10 §

Milloin polttoaine, josta vero on suoritettu, on viety maasta tai siirretty vapaa-alueelle tai tullivarastoon taikka luovutettu 6 §:n 2-5 kohdissa mainittuun tarkoitukseen, on viejällä, siirtäjällä tai luovuttajalla oikeus saada hakemuksesta suoritettua veroa vastaava palautus.

Palautusta on haettava piiritullikamarilta kolmen kuukauden kuluessa sen vuoden päättymisestä, jona polttoaine on viety maasta taikka siirretty tai luovutettu 1 momentissa tarkoitettuun paikkaan.

Jos 2 momentissa tarkoitettu hakemus on annettu säädetyn määräajan jälkeen, voidaan veronpalautus myöntää ehdolla, että muut edellytykset palautukselle ovat olemassa. Tällöin noudatetaan kuitenkin, mitä virhe-maksun määräämisestä on valmisteverotuslain 15 b §:ssä säädetty.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Tätä lakia sovelletaan polttoaineeseen, joka 1 momentissa mainittuna päivänä tai sen jälkeen viedään valmistuspaikalta tai varastossapitäjän verottamattoman polttoaineen varastosta tahi valtion varmuusvarastosta taikka luovutetaan tullivalvonnasta.

Niinikään tätä lakia sovelletaan sellaiseen muuhun kuin edellä 2 momentissa tarkoitettuun polttoaineeseen, joka lain voimaantulon jälkeen viedään varmuusvarastointimaksusta annetun lain 2 §:n 6 kohdassa tarkoitetun varastossapitäjän varastosta.

Tätä lakia sovelletaan myös muuhun kuin 2 momentissa tarkoitettuun, verotaulukon tuoteryhmiin 1 ja 8 kuuluvaan verottamattomaan polttoaineeseen, joka otetaan käytettäväksi sähkön ja kaukolämmön tuottamisessa taikka teollisessa tuotantotoiminnassa lain voimaantulon jälkeen. Verovelvollinen on tällöin polttoaineen käyttäjä ja vero suoritetaan siten kuin tämän lain 5 §:n 4 kohdassa on säädetty.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Liite

VEROTAULUKKO

Tullitariffin nimike Tuote Tuoteryhmä Perusvero Lisävero
27.01 ja 27.02 Kivihiili; kivihiilibriketit ja niiden kaltaiset kivihiilestä valmistetut kiinteät polttoaineet; ruskohiili 1. - 16,80 mk/t
27.03:sta Jyrsinpolttoturve 2. - 2,10 mk/ MWh
27.10:stä Lyijytön moottoribensiini 3. 168 p/l -
27.10:stä Moottoribensiinin sekoitus 4. 168 p/l 22,5 p/l
27.10:stä Muu moottoribensiini 5. 168 p/l 45,0 p/l
27.10:stä Dieselöljy 6. 77 p/l 27,0 p/l
27.10:stä Kevyt polttoöljy 7. - 2,10 p/l
27.10:stä Raskas polttoöljy 8. - 2,10 p/kg
27.11:sta Maakaasu, kaasumainen 9. - 1,05 p/nm3

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.